Legal Historical Research in Belgium (2018)

Wouter Druwé

Abstrakt
Słowa kluczowe: conference, publication, legal history, Belgium, doctoral defences / konferencja, publikacja, historia prawa, Belgia, obrony doktoratów

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.