Prace Komitetu Cywilnego Reformy nad przygotowaniem narodowej kodyfikacji prawa cywilnego i procedury cywilnej w przededniu utworzenia Królestwa Polskiego (1814 – 1815) – edycja źródłowa. Część II

Michał Gałędek,

Anna Klimaszewska,

Piotr Z. Pomianowski

Abstrakt

Works of the Civil Reform Committee on the Civil Law and Civil Procedure Codification on the Eve of the Establishment of Kingdom of Poland (1814 – 1815) – Historical Source Edition. Part II

As part of the series of source publications commenced in the second fascicule of the 12th volume of “Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” [Krakow Studies in History of State and Law], we are publishing [Draft] to Replace Title 5 of Book 1 of the French Civil Code  and fragments of the minutes of Civil Reform Committee’s sessions concerning this draft. On 23 October of 1814 Antoni Bieńkowski presented at the Committee’s session drafts of marital laws: personal and property. The former of the two drafts is published below, whereas the latter will be printed in the upcoming fascicule of “Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa”. This draft, similarly to the others penned by Committee members, never came into effect as law. The issue of upholding the lay system of marital law, introduced by the Napoleonic Code, remained a contentious one for years to come. In 1825 the Sejm enacted Book One of the Civil Code of the Kingdom of Poland, which implemented a mixed model of marital personal law. Lay elements, however, were a lot stronger there than in the 1814 draft (particularly, also marital issues concerning Catholics were placed within the jurisdiction of common courts of law). Also this law was heavily criticized by the conservative circles. 

∗ Niniejsza publikacja została przygotowana w ramach projektu „Kodyfikacja narodowa – fantazmat czy realna alternatywa? W kręgu debat nad rodzimym systemem prawa sądowego w konstytucyjnym Królestwie Polskim” finansowanego ze środków Narodowego Centrum  Nauki na podstawie umowy nr UMO-2015/18/E/HS5/00762.

Słowa kluczowe: Komitet Cywilny Reformy, Księstwo Warszawskie, Królestwo Kongresowe, Kodeks Napoleona, prawo cywilne, prawo małżeńskie, Kodeks cywilny Królestwa Polskiego / Civil Reform Committee, Duchy of Warsaw, Congress Kingdom of Poland, Napoleonic Code, civil law, marriage law, Civil Code of the Kingdom of Poland
References

Źródła rękopiśmienne

Biblioteka Książąt Czartoryskich, sygn.  5233 IV.

Biblioteka Książąt Czartoryskich, sygn. 5236 IV.

Źródła drukowane

Code de procédure civile: édition originale et seule officielle, Paris 1806

Dokumenty soborów powszechnych: tekst grecki, łaciński, polski, t. 2, układ i oprac. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2003.

Dokumenty soborów powszechnych: tekst łaciński i polski, t. 4, układ i oprac. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2007.

Prawo cywilne obowiązujące w Królestwie Polskiem, wyd. S. Zawadzki, Warszawa 1860, t. 1.

Volumina Legum, Petersburg 1860, t. VII.

Volumina Legum, Kraków 1889, t. IX.

Opracowania

Gałędek M., Klimaszewska A., Pomianowski P.Z., Prace Komitetu Cywilnego Reformy nad przy- gotowaniem narodowej kodyfikacji prawa cywilnego i procedury cywilnej w przededniu utworzenia Królestwa Polskiego (1814 1815) edycja źródłowa. Część I, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” 2019, t. 12, z. 2, s. 241–277.

Gałędek M., Klimaszewska A., Prace Komitetu Cywilnego Reformy nad nową regulacją małżeństw katolickich w 1814 r., „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa”, 2017, t. 10, z. 3, s. 467–491; wersja anglojęzyczna: The Work of the Civil Reform Committee on the New Regulation of Catholic Marriages in 1814, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” 2018, t. 11, special issue, s. 181–204.

Grynwaser H., Kodeks Napoleona w Polsce [w:] idem, Kodeks Napoleona w Polsce. Demokracja szlachecka, 1795–1831, Wrocław 1951.

Pomianowski P.Z., Rozwód w XIX wieku na centralnych ziemiach polskich. Praktyka stosowania Kodeksu Napoleona w latach 1808–1852, Warszawa 2018.