The Lawsuit of Public Interest in Cartel Law: Case Law of the Cartel Court in Hungary

Norbert Varga

Abstrakt

The lawsuit of public interest was introduced by the 20th Act of 1931 after the economic crisis in the interwar period special attention to the regulation of cartels in Europe. This Act regulated the unfair economic agreements in Hungary. The Hungarian Cartel Law regulated the supreme organs related to the cartels. In my paper I would like to examine the cases of the Cartel Court and its jurisdiction. By examining the cases, it can be stated that the role of the Cartel Court was strongly administrational in connection to lawsuits of public interest. The Cartel Court and the Cartel Committee become one of the most decisive legal institutions in the Hungarian Economic life up until the middle of the 20th Century. The state intervention appeared in the Hungarian Private Law special attention to the cartel regulation.

Słowa kluczowe: cartel law, Cartel Court, case law, procedural law, cartel agreement / prawo kartelowe, Sąd Kartelowy, prawo precedensowe, prawo procesowe, porozumienie kartelowe
References

Sources

Grill-féle Uj Döntvénytár [The Grills New Case-book], eds B. Kocsóh, E. Nizsalovszky, Z. Petrovay, B. Térfy, vol. XXVI, 1933–1934, Budapest 1935.

Grill-féle Uj Döntvénytár [The Grills New Case-book], eds. E. Nizsalovszky, Z.  Petrovay, B. Térfy, L. Zehery Lajos, vol. XXV, 1931–1932, Budapest, 1933.

Grill-féle  Uj  Döntvénytár  [The  Grills  New  Case-book],  eds  E.  Nizsalovszky,  Z.  Petrovay, B. Térfy, F. Bacsó, L. Zehery, vol. XXIX, Budapest 1935–1936.

Secondary literature

A Kartelbiróság megsemmisitette a be nem mutatott kartelszerződés alapján hozott választott- birósági ítéletet [The Cartel Court Annulated the Decision of Tribunal based on the Not Intro- duced Agreements], “Budapesti Hírlap” 1932, 25 Jun, vol. 52, no 140.

A karteljavaslat [The Bill of the Cartel Law], “Magyar Gyáripar” 1930, no 12.

A karteltörvény alkalmazása, Kartelszerződés fogalma [The Enforcement of Cartel Law, The Concept of the Cartel], “Közgazdasági Értesítő” 1937, 25. September.

A karteltörvény tervezete [The Draft Text of the Cartel Law], “Gyáripar” 1930, no 7–8.

A szénkartel vesszőfutása a kartelbíróság előtt [The Ordeal of the Coal Cartel in Front of the Cartel Court], “Pesti Napló” 1932, 21 December.

Dobrovics K., A karteljogi hatóságok ellentétes döntései [The Contrary Decisions of the Cartel Authorities], “Közgazdasági Értesítő” 1933, vol. 28, no 37.

Dobrovics K., A közérdekü per [The Public Lawsuit], “Közgazdasági Értesítő” 1932, vol. 27, nr. 23.

Dobrovics K., Kartelmegállapodás és kartelmüködés [Cartel Agreement and Procedural], “Közgazdasági Értesítő” 1933, évf. 28, no 40

Egy elvi jelentőségű ítélet [The Principled Decision], “Pesti Napló” 1932, 18 August.

Gombos K., A Kartelbíróság és a Kartelbizottság tagjainak élete [The Members of the Cartel Court and Cartel Committee], “Versenytükör”, 2016, special issue, vol. 12.

Homoki-Nagy  M.,  Kartellszerződések  a  gyakorlatban  [The  Cartel Agreements  in  Practice], “Versenytükör” 2017, special issue VI, vol. 13.

Kartelek [Cartels], “Ügyvédi Kamarai Közlöny” 1931, vol. 28, no 1–2.

Kartelügyben hozott választottbírósági ítélet érvénytelenítése [The Annulment of the Decision of Tribunal in the Cartel Cases], “Közgazdasági Értesítő” 1938, vol. 33, no 3.

Kelemen S., Perlési jogot a kartelbíróság előtt [The Right of Action in front of the Cartel Court], “Pesti Napló” 1936, 5 May.

Kőházi E., Karteljogi birói gyakorlat [Case Law in Cartel Law], “Közgazdasági Értesítő”, 1934, vol. 29, no 12.

Kőházi E., Karteljogi bírói gyakorlat [The Leading Cases of the Cartel Law], “Közgazdasági Értesítő”, 1934, vol. 29, no 15.

Kornfeld M., Törvény a kartelekről [The Act about the Cartels], “Magyar Szemle” 1927, no 9–12.

Kovács Gy., A kartellkérdés és –szabályozás gazdaságelméleti és gazdaságpolitikai háttere a két világháború közötti magyar közgondolkodásban [The Background of Economic Theory and Economic Politics of the Cartel Question and Regulation in the Hungarian Public Thinking in the Interwar Period], “Versenytükör” 2016, special issue, vol. 12.

Krusóczki B., A tisztességtelen verseny a Szegedi Királyi Ítélőtábla joggyakorlatában  [Unfair Competition Based on the Case Law of the Royal Court of Appeal of Szeged], “FORVM Publicationes Discipulorum Iurisprudentiae” 2018, vol. 1, no 1.

Márkus Gy., A kartelek törvényes szabályozásáról [The Regulation of the Cartels], “Budapesti Szemle” 1929, vol. 213.

Nádas L., A karteltörvénytervezet [The Draft Proposal of the Cartel Law], “Jogtudományi Közlöny” 1930, vol. 65, no 21.

Ranschburg N., A Kartelbíróság hatásköre és viszonya a rendes és választott bíróságokhoz [The Jurisdiction of the Cartel Court and Its Relation to the General Courts and Arbitral Tribunal], “Karteljog Tára” 1932, no 1.

Stipta I., A gazdasági versenyt szabályzó megállapodásokról szóló 1931. évi XX. tc.  hazai előzményei [The National Antecedents of the Agreements of Economic Competition Act], “Versenytükör” 2016, special issue, vol. 12.

Szabó I., A kartellfelügyelet szervezete és hatásköre az 1931. XX. törvénycikk nyomában [The Structure and Jurisdiction of the Supervision of Cartels based on 20th Act of 1931], “Verseny- tükör” 2016,, special issue, vol. 12.

Varga  N.,  Kartelleljárásjog  szabályozása  és  gyakorlata  különös  tekintettel  a  Kartelbíróság működésére [The Regulation of the Cartel Procedural Law Special Attention to the Operation of the Cartel Court], “Versenytükör” 2016, special issue, vol. 12.

Zsitvay karteltörvényjavaslatának szövege [The Text of the Zsivays Cartel Law Bill)], “Budapesti Hírlap” 1930, 9 July, no 153. 

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.