Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa,Tom 12 (2019), Zeszyt 3

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Krystyna Chojnicka
Zastępca redaktora naczelnego: Dr hab. Maciej Mikuła, prof. UJ
Sekretarz redakcji: Dr Kacper Górski
Rok wydania: 2019
Redaktor zeszytu 3: Dr hab. Maciej Mikuła

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy Nr 285/WCN/2019/1 z dnia 30 maja 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.
The journal was subsidized by Ministry of Science and Higher Education, agreement No. 285/WCN/2019/1 of 30. May 2019, programme „Support for Scientific Journals”.

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Prawa i Administracji, przez CAN-PACK S.A. oraz przez Uniwersytet Gdańsk.
The publication has been sponsored by Jagiellonian University in Krakow by CAN-PACK S.A., and by University of Gdańsk.

Słowa kluczowe: Papacy, Medieval Hungary, Papal Chaplains, Papal Diplomacy, Papal Legate, Papal Judge- Delegate / papiestwo, średniowieczne Węgry, kapelani papiescy, dyplomacja papieska, legat papieski, papieski sąd delegowany, marriage, marriage law, Austrian marriage law, divorce, grounds for divorce, divorce proceedings, divorce law, Galicia, General Government, General Governorate / małżeństwo, prawo małżeńskie, austriackie prawo małżeńskie, rozwód, postępowanie rozwodowe, Galicja, Generalne Gubernatorstwo, cartel law, Cartel Court, case law, procedural law, cartel agreement / prawo kartelowe, Sąd Kartelowy, prawo precedensowe, prawo procesowe, porozumienie kartelowe, Czechoslovakia, Protectorate of Bohemia and Moravia, German military training grounds, restitution, land law, National Recovery Fund / Czechosłowacja, Protektorat Czech i Moraw, niemieckie poligony wojskowe, restytucja, prawo ziemskie, Narodowy Fundusz Odbudowy, Komitet Cywilny Reformy, Księstwo Warszawskie, Królestwo Kongresowe, Kodeks Napoleona, prawo cywilne, Kodeks cywilny Królestwa Polskiego / Civil Reform Committee, Duchy of Warsaw, Congress Kingdom of Poland, Napoleonic Code, civil law, Civil Code of the Kingdom of Poland, postawa państw zachodnich wobec Polski, ustępliwość wobec Rosji, wartościowa podstawa źródłowa monografii / attitude of Western states towards Poland, yielding to Russia, valuable source basis of the monograph, conference, publication, legal history, Belgium, doctoral defences / konferencja, publikacja, historia prawa, Belgia, obrony doktoratów, scholarly events, France, conferences, publications, academic degrees / wydarzenia naukowe, Francja, konferencje, publikacje, stopnie naukowe, scholarly research, Legal and Constitutional History, Faculty of Law and Administration, Jagiellonian University / badania naukowe, historia państwa i prawa, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński, Slovakia, Słowacja, Ukraine, West-Ukrainian People’s Republic, legal liability, criminal legislation, International Association of Law Historians / Ukraina, Zachodnio-Ukraińska Republika Ludowa, odpowiedzialność prawna, ustawodawstwo karne, Międzynarodowe Stowarzyszenie Historyków Prawa, Hungary, legal and constitutional history, academic degrees, conferences / wydarzenia naukowe, Węgry, Hungarian Cartel Law, Bolyai Scholarship, report / węgierskie prawo antykartelowe, Bolyai Stypendium, raport, AYLH, annual forum, Warsaw, constitutional history, University of Warsaw / AYLH, konferencja, doroczne forum, Warszawa, historia państwa, Uniwersytet Warszawski

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Papal Clerics in Thirteenth-Century Hungary: Papal Delegations and Local Careers

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 3, s. 293-318
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.010.10931

Post-Austrian Divorce Law in Małopolska from 1918 to 1945. Selected Issues

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 3, s. 319-359
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.011.10932

The Lawsuit of Public Interest in Cartel Law: Case Law of the Cartel Court in Hungary

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 3, s. 361-374
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.012.10933

Particular Type of Property Restitution after World War II – German Military Exercise Areas on the Territory of the Ex-Protectorate Bohemia and Moravia

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 3, s. 375-386
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.013.10934

Edycje źródłowe

Prace Komitetu Cywilnego Reformy nad przygotowaniem narodowej kodyfikacji prawa cywilnego i procedury cywilnej w przededniu utworzenia Królestwa Polskiego (1814 – 1815) – edycja źródłowa. Część II

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 3, s. 387-419
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.014.10935

Kronika wydarzeń naukowych

Legal Historical Research in Belgium (2018)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 3, s. 429-433
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.015.10936

Chronicle of Research in the Field of Legal and Constitutional History in France in 2018

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 3, s. 435-439
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.016.10937

The Chronicle of Research and Scholarly Events in Legal and Constitutional History at the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University in 2018

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 3, s. 441-449
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.017.10938

Chronicle of Scholarly Events in the Field of Legal History Held in the Slovak Republic in 2018

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 3, s. 451-453
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.018.10939

A Brief Review of Scholarly Events in the Field of Legal History in Ukraine in 2018

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 3, s. 455-458
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.019.10940

Events and Books in the Sphere of the Study of Legal and Constitutional History in Hungary in 2018

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 3, s. 459-468
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.020.10941

A Scientific Examination of and Report on the Hungarian Cartel Law in the Framework of the Bolyai Scholarship

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 3, s. 469-471
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.021.10942

Dwudzieste Czwarte Forum Młodych Historyków Prawa Norms and Legal Practice. There and Back Again

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 3, s. 473-475
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.022.10943

Oświadczenie Profesora Stanisława Salmonowicza

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 3, s. 477–479
Data publikacji online: 30 września 2019

Recenzje

Recenzja książki Andrzeja Nowaka, Pierwsza zdrada zachodu. 1920 – zapomniany appeasement, Kraków 2015, 603 s.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 3, s. 421-428
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.023.10944