Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa,Tom 12 (2019), Zeszyt 4

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Krystyna Chojnicka
Zastępca redaktora naczelnego: Dr hab. Maciej Mikuła, prof. UJ
Sekretarz redakcji: Dr Kacper Górski
Rok wydania: 2019
Redaktorzy zeszytu: Dr hab. Maciej Mikuła, Mgr Pawel Dziwiński

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy Nr 285/WCN/2019/1 z dnia 30 maja 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.
The journal was subsidized by Ministry of Science and Higher Education, agreement No. 285/WCN/2019/1 of 30. May 2019, programme „Support for Scientific Journals”.

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Prawa i Administracji, przez CAN-PACK S.A. oraz przez Uniwersytet Gdańsk.
The publication has been sponsored by Jagiellonian University in Krakow by CAN-PACK S.A., and by University of Gdańsk.

Słowa kluczowe: Prawo mazowieckie, edytorstwo źródeł historii prawa, Jakub Sawicki, historiografia polska po 1945 r., Iura Masoviae Terrestria / Masovian law, edition of legal sources, Polish historiography after 1945, Iura Masoviae Terrestria, parlamentaryzm XVII w., Wielkie Księstwo Litewskie, konwokacje litewskie, uchwały podatkowe, proces legislacyjny / parliamentarism of the 17th century, Grand Duchy of Lithuania, Lithuanian convocations, tax resolutions, legislative process, Free City of Krakow, administration, judiciary, police, order and public security, regional security / Wolne Miasto Kraków, administracja, sądownictwo, policja, porządek i bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo regionalne, dziedziczenie, testament, sukcesja, szwajcarski kodeks cywilny, unifikacja / inheritance, testaments, successions, Swiss civil code, unification, unitarism, legal particularism, criminal law, criminal procedure, unification of criminal law, interwar Yugoslav state / unitaryzm, partykularyzm prawny, prawo karne, procedura karna, unifikacja prawa karnego, Jugosławia w okresie międzywojennym, przestępstwa stanowiące przeżytki lokalnych obyczajów, przestępstwa związane z rodowym sposobem życia, przestępstwa stanowiące przeżytki obyczajowości rodowej, radzieckie kodeksy karne, krwawa zemsta, obyczaj / crimes constituting relics of local customs, crimes related to clan lifestyle, crimes constituting relics of clan customs, Soviet penal codes, bloody revenge, custom, Komitet Cywilny Reformy, prawo małżeńskie majątkowe, małżeński ustrój majątkowy, małżeństwo protestantów, Królestwo Kongresowe, polska kodyfikacja, Kodeks Napoleona / Civil Reform Committee, matrimonial property regime, marital property law, Protestant marriages, Congress Poland, Polish codification, Napoleonic code, austriacki kodeks cywilny, ABGB, austriackie prawo spadkowe, dziedziczenie nieruchomości / the Austrian Civil Code, Austrian inheritance law, inheritance of real estate, rosyjska inwazja na Polskę w 1920 r., rząd „Polskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej” w Białymstoku, „Polska Armia Czerwona”, żydowscy ochotnicy, zbrodnicza ideologia komunistyczna / Russian invasion on Poland in 1920, government of Polish Soviet Republic in Białystok, Polish Red Army, Jewish volunteers, felonious ideology of Communism, Prusy, Oświecenie, Toruń / Prussia, Enlightenment, Toruń, inwentarz, prawo miejskie, prawo spadkowe, dzieła prawnicze, Joannes Andreae, prawo kanoniczne, prawo rzymskie / inventory, municipal law, inheritance law, lawyers’ books, canon law, Roman law, Armia Krajowa, historia administracji, Ludwik Muzyczka, Polskie Państwo Podziemne, starosta, Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”, Związek Strzelecki / Home Army, history of administration, Polish Secret State, “Freedom and Independence” Organisation, Riflemen’s Association, II Rzeczypospolita, administracja publiczna, komisja usprawniająca, Maurycy Z. Jaroszyński / The Second Republic of Poland, public administration, commission for improvement, Maurycy Z. Jaroszyński, parlamentaryzm, Piotrków Trybunalski, sejm, 550-lecie parlamentaryzmu Rzeczypospolitej / parliamentarism, 550th anniversary of the parliamentarism of the Republic of Poland

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Iura Masoviae Terrestria: o edycji i perspektywach jej kontynuacji  

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 4, s. 481-491
Data publikacji online: 19 grudnia 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.023.11641

Konwokacja litewska 1615 roku. Z badań nad procedurą przyjmowania uchwał konwokacyjnych

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 4, s. 493-522
Data publikacji online: 19 grudnia 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.024.11642

The Free City of Kraków in the Regional Security Policies of its Neighbouring States

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 4, s. 523-535
Data publikacji online: 19 grudnia 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.025.11643

Jak uczynić niemożliwe możliwym? Refleksje nad unifikacją prawa spadkowego w Szwajcarii w XIX w.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 4, s. 537-553
Data publikacji online: 19 grudnia 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.026.11644

Unification of Criminal Law in the Interwar Yugoslav State (1918–1941)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 4, s. 555-574
Data publikacji online: 19 grudnia 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.027.11645

Przestępstwa stanowiące przeżytki lokalnych obyczajów w radzieckich kodeksach karnych

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 4, s. 575-590
Data publikacji online: 19 grudnia 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.028.11646

Artykuły recenzyjne

Edycje źródłowe

Prawo małżeńskie w pracach Komitetu Cywilnego Reformy (1814–1815). Edycja źródłowa

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 4, s. 591-607
Data publikacji online: 19 grudnia 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.029.11647

Recenzje

Recenzja monografii Michała Klimeckiego Sowietyzacja Polski w 1920 roku. Tymczasowy Rewolucyjny Komitet Polski oraz jego instytucje latem i jesienią tegoż roku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016, ss. 339

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 4, s. 621-626
Data publikacji online: 19 grudnia 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.031.11649

Recenzja: S. Salmonowicz, Polnische Preussen oder Westpreussen. Ausgewählte Studien, Instytut Kaszubski, Gdańsk 2018, ss. 159

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 4, s. 627-631
Data publikacji online: 19 grudnia 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.032.11650

Uwagi prawnohistoryczne na marginesie edycji: Mobilia. Inwentarze mienia ruchomego mieszczan krakowskich do schyłku XV wieku. Mobilia. Inventare des beweglichen Vermogens der Krakauer Burger bis zum Ausgang des 15. Jahrhunderts, wyd. (hrsg.) Marcin Starzyński, Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Kraków 2017, ss. XXXII + 155 (Fontes Cracovienses, 13)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 4, s. 633-635
Data publikacji online: 19 grudnia 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.033.11651

Twórca Administracji Zmilitaryzowanej Komendy Głównej ZWZAK. Książka Stanisława Salmonowicza Ludwik Muzyczka „Benedykt” (1900–1977). Materiały historyczne do dziejów Komendy Głównej Armii Krajowej, Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2018, ss. 320

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 4, s. 637–647
Data publikacji online: 19 grudnia 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.034.11652

Omówienie monografii Jacka Przygodzkiego, Komisje dla usprawnienia administracji publicznej w II Rzeczypospolitej. Studium historycznoprawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2019, ss. 393

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 4, s. 649-654
Data publikacji online: 19 grudnia 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.035.11653

Kronika wydarzeń naukowych

Obchody jubileuszu polskiego sejmu dwuizbowego w Piotrkowie Trybunalskim (5–6 X 2018). Konferencja naukowa „Od Piotrkowa do Warszawy. 550-lecie Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej”

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 4, s. 655-658
Data publikacji online: 19 grudnia 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.036.11654

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.