Uwagi nad książką Józefa Koredczuka pt. Dziedziczenie nieruchomości w świetle orzecznictwa sądów apelacji lwowskiej w okresie międzywojennym, E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2019, ss. 289; ISBN 978-83-66066-57-1 (druk) i ISBN 978-83-66066-58-8 (online)

Zdzisław Zarzycki

Abstrakt

A Review of Józef Koredczuk’s Book, Entitled The Inheritance of Real Estate in Light of the Case-law of the Lviv Appellate Circuit Courts in the Second Polish Republic, The E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2019, 289 p.; ISBN 978-83-66066-57-1 (druk) i ISBN 978-83-66066-58-8 (online)

The reviewed book by Dr. Jozef Koredczuk entitled The inheritance of real estate in light of the caselaw of the Lviv Appellate Circuit courts in the Second Polish Republic is a monograph. It is a pioneer elaboration in the history of Polish law. The theme of the book focuses on cases regulated primarily by the Austrian Civil Code (ABGB) of 1811. This Code was binding in the Polish territory of the so-called Galicia (today, the Malopolska region) for almost 135 years, from 1812 until the end of 1946. The author narrows his research down to the jurisdiction of the Lvi’v appellate courts between 1918 and 1939. The author does not go directly to court records, but to previously published judicial decisions and their justifications. The researcher’s subject of interest is the inheritance of real estate, and thus leaving inheritance of chattels and rights behind.

Słowa kluczowe: austriacki kodeks cywilny, ABGB, austriackie prawo spadkowe, dziedziczenie nieruchomości / the Austrian Civil Code, Austrian inheritance law, inheritance of real estate
References

Koredczuk J., Dziedziczenie nieruchomości w świetle orzecznictwa sądów apelacji lwowskiej w okresie międzywojennym, Wrocław 2019.

Przybyłowski K., Rezerwa czy zachowek?, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1939, R. 66, nr 21.

Wróblewski S., Podstawienie powiernicze, „Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne” 1903, t. 4.

Wróblewski S., Powszechny austriacki kodeks cywilny z uzupełniającemi ustawami i rozporządzeniami objaśniony orzeczeniami Sądu Najwyższego, cz. 1: (§§ 1–937), Kraków 1914.

Wróblewski S., Zasady dziedziczenia ab intestato, „Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne” 1920, t. 18, z. 1–4.

Zoll F., O podstawie rzymskiego prawa spadkowego beztestamentowego w porównaniu z  dzisiejszemi prawodawstwami, „Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń Wydziału Historyczno--Filozoficznego Akademii Umiejętności”, t. 24, Kraków 1889.

Zoll F., Prawo cywilne opracowane głównie na podstawie przepisów obowiązujących w Małopolsce, t. 4: Prawo familijne i spadkowe, Poznań 1933.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.