Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa,Tom 13 (2020), Zeszyt 1

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Krystyna Chojnicka
Zastępca redaktora naczelnego: Dr hab. Maciej Mikuła, prof. UJ
Sekretarz redakcji: Dr Kacper Górski
Rok wydania: 2020
Redaktorzy zeszytu 1: Dr hab. Maciej Mikuła, Dr Michał Ożóg

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy Nr 285/WCN/2019/1 z dnia 30 maja 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.
The journal was subsidized by Ministry of Science and Higher Education, agreement No. 285/WCN/2019/1 of 30. May 2019, programme „Support for Scientific Journals”.

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Prawa i Administracji.
The publication has been sponsored by Jagiellonian University in Krakow.

Słowa kluczowe: edytorstwo źródeł historycznoprawnych, „IURA. Źródła prawa dawnego”, jubileusz, konferencja naukowa „Łączą nas źródła”, Stanisław Grodziski / editing of legal history sources, “IURA. Sources of Laws form the Past”, jubilee, „Łączą nas źródła” academic conference, Stanisław Grodziski, Piotr Rojzjusz, Decisiones Lituanicae, prawo rzymskie, polska kultura prawna, renesans / Pedro Ruiz de Moros, Polish legal culture, Roman law, Renaissance, ustrój, wolne miasto, źródło / constitution, free city, source, fideikomisy familijne, Druga Rzeczpospolita, akta spraw cywilnych, prawo archiwalne, pomoce archiwalne / family fideicommissa, Second Republic of Poland, civil court files, archival law, archival finding aids, przestępczość powojenna, sądy okręgowe, kryminologia historyczna / post-war crimes, regional courts, historical criminology, kolegia karno-administracyjne, wydarzenia marcowe, Polska Ludowa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych / Boards adjudicating petty offences, March events, Polish People’s Republic, Ministry of Home Affairs, Wielkie Księstwo Litewskie, parlamentaryzm XVII w., edycja źródłowa, Zygmunt III Waza, konwokacja litewska / Grand Duchy of Lithuania, parliamentarism of the 17th century, source edition, Sigismund III Vasa, Lithuanian convocation, conference, students’ workshop, Jagiellonian University, University of Szeged, union of states, private law, public law / konferencja, panel studencki, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet w Szegedzie, unia państw, prawo prywatne, prawo publiczne, legal history, constitutional history, political union, journal, Cracow / konferencja naukowa, historia prawa, historia ustroju, unia, unia międzypaństwowa, czasopismo, Kraków, prawo kanoniczne, małżeństwo, zgoda małżeńska, konsens małżeński, symulacja / canon law, marriage, marriage consent, matrimonial consent, simulation of matrimonial consent

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Decisiones Lituanicae Piotra Rojzjusza – przykład renesansowego źródła poznania stosowania prawa rzymskiego przed sądem asesorskim w Wilnie. Problemy badawcze i translatorskie

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 1, s. 1-15
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.001.11767

Konstytucje wolnych miast Europy w latach 1806–1954. Teksty źródłowe

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 1, s. 17-24
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.002.11768

Akta spraw sądowych i orzecznictwo sądowe z okresu II RP jako źródło historyczne. Węzłowe problemy kwerendy i metodyki archiwalnej na przykładzie badań nad fideikomisami familijnymi

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 1, s. 25-50
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.003.11769

Akta polskich sądów okręgowych jako źródła do badań nad przestępczością powojenną (1945–1950) na wybranych przykładach

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 1, s. 51-60
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.004.11770

Karanie uczestników wydarzeń marcowych z 1968 r. przez kolegia karno-administracyjne

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 1, s. 61-81
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.005.11771

Edycje źródłowe

O potrzebie uzupełnienia „Akt zjazdów stanów Wielkiego Księstwa Litewskiego” – edycja dokumentów dotyczących konwokacji litewskiej 1615 roku

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 1, s. 83-96
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.006.11772

Kronika wydarzeń naukowych

Laudacja na uroczystość 90. rocznicy urodzin Profesora Stanisława Grodziskiego. Konferencja naukowa „Łączą nas źródła” (Kraków, 19 września 2019 r.)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 1, s. 97-100
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.007.11773

By stary Dąbrowskiego usłyszeć mazurek… Przemówienie podczas konferencji „Łączą nas źródła” w dniu 19 września 2019 r.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 1, s. 101-103
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.008.11774

O sposobach wykorzystania źródeł w pracy historyka prawa i ich krytycznych edycjach w 90. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Grodziskiego. Konferencja naukowa „Łączą nas źródła” (Kraków, 19 września 2019 r.)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 1, s. 105-110
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.009.11775

The International Conference “Unions of States in the Past. Theory and Practice” (Jagiellonian University, Kraków, September 20, 2019)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 1, s. 111-112
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.010.11776

A Students’ Workshop as a Session of the International ”Unions of States in the Past: Theory and Practice” Conference, Jagiellonian University, September 21, 2019

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 1, s. 113-115
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.011.11777

Sprawozdanie z Sympozjum Naukowego „Biorę sobie Ciebie za żonę/męża…? Co dzisiaj mają na myśli narzeczeni?”, Kraków, 15 listopada 2018 roku

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 1, s. 117-119
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.012.11778