Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa,Tom 13 (2020), Zeszyt 2

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Krystyna Chojnicka
Zastępca redaktora naczelnego: Dr hab. Maciej Mikuła, prof. UJ
Sekretarz redakcji: Dr Kacper Górski
Rok wydania: 2020
Redaktor zeszytu 2: Dr hab. Maciej Mikuła, Dr Michał Ożóg

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy Nr 285/WCN/2019/1 z dnia 30 maja 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.
The journal was subsidized by Ministry of Science and Higher Education, agreement No. 285/WCN/2019/1 of 30. May 2019, programme „Support for Scientific Journals”.

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Prawa i Administracji.
The publication has been sponsored by Jagiellonian University in Krakow.

Słowa kluczowe: klasztor cystersów w Koprzywnicy, sądownictwo dominialne opata, przywileje i immunitety lokacyjne, immunitety sądowe / the Cistercian Monastery in Koprzywnica, the abbot’s dominial jurisdiction, privileges and immunities under the municipal charter, judicial immunities, the municipal charter of Koprzywnica under German Law (Magdeburg Law), berneński kodeks cywilny, zasada patrycjatu, Szwajcaria, kodyfikacja, zasada równości / Bernese Civil Code, rule of patriciate, Switzerland, codification, principle of equality, łapownictwo, przestępstwa urzędnicze, Sejm Ustawodawczy, urzędnik, Ustawa z 30 stycznia 1920 r. w przedmiocie odpowiedzialności urzędników za przestępstwa popełnione z chęci zysku, Ustawa z 18 marca 1921 r. o zwalczaniu przestępstw z chęci zysku, popełnionych przez urzędników, II Rzeczpospolita / bribery, public officials’ offences, Legislative Sejm, public official, Act of 30 January 1920 on the liability of public officials for offences committed for profit, Act of 18 March 1921 on combating offences committed by public officials for profit, Second Polish Republic, Lwów, samorząd terytorialny, Najwyższy Trybunał Administracyjny, II Rzeczpospolita, okres międzywojenny / Lviv, local government, Supreme Administrative Tribunal, interwar period, fideikomis, prawo pracy, zarząd przymusowy, Galicja, II Rzeczpospolita / fideicommis, labor law, forced management, Galicia, Komisja Skarbu Wielkiego Księstwa Litewskiego, Sejm I Rzeczypospolitej, instrukcje, komisarze skarbowi / Treasury Commission of Grand Duchy of Lithuania, Sejm of the Polish-Lithuanian Commonwealth, instructions, Lithuanian Treasury Commissioners

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Sądownictwo dominialne w dobrach koprzywnickiego klasztoru cystersów do 1819 r. Wybrane zagadnienia

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 2, s. 121-151
Data publikacji online: 29 czerwca 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.013.12056

Kodeks cywilny kantonu Berna (1824–1830) i jego wpływ na przemiany społeczne i ustrojowe

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 2, s. 153-168
Data publikacji online: 29 czerwca 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.014.12057

Polskie ustawy o zwalczaniu przestępczości urzędniczej z lat 1920–1921

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 2, s. 169-204
Data publikacji online: 29 czerwca 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.015.12058

Sprawa lwowskiego samorządu miejskiego przed Najwyższym Trybunałem Administracyjnym w 1929 r.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 2, s. 205-217
Data publikacji online: 29 czerwca 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.016.12059

Granice uprawnień zarządu przymusowego w Galicji na przykładzie sporu pracowniczego w Ordynacji Przeworskiej (1933 r.)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 2, s. 219-234
Data publikacji online: 29 czerwca 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.017.12060

Edycje źródłowe

Instrukcje dla litewskich komisarzy skarbowych delegowanych na sejmy (1780–1790)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 2, s. 235-255
Data publikacji online: 29 czerwca 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.018.12061

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.