Sądownictwo dominialne w dobrach koprzywnickiego klasztoru cystersów do 1819 r. Wybrane zagadnienia

Zdzisław Zarzycki

Abstrakt

Dominial Jurisdiction in the Demesne of the Cistercian Monastery in Koprzywnica until 1819: Selected Issues

Dominial jurisdiction in the demesne of the Cistercian Monastery in Koprzywnica underwent a long and complicated evolution from the foundation of the abbey in 1185 to its dissolution in 1819. For over 6 centuries this monastery owned the town of Koprzywnica all the time, and the towns of Jasło and Frysztak temporarily and almost 60 villages and their parts in different periods. Privileges and judicial immunities granted by the ruling monarchs (in 1262, 1267, 1284, 1308, 1360 and later) were of a fundamental importance for development of the dominial jurisdiction of the abbot of Koprzywnica. A kind of exception in the organization of the dominial jurisdiction was the self-governmental structure in the town of Koprzywnica located under German Law (Magdeburg Law) under the privilege of the Duke Bolesław V the Chaste in 1267. However, the abbot did not like the independent judicial position of the head of the commune in Koprzywnica and village representatives in the monastery villages. The head of the commune and village representatives were often confidants for inhabitants’ matters, from where they came from rather than interests of the abbot or the monastery. These circumstances were, among others, the reason that at the turn of the 14th and the 15th centuries the monastery authorities brought to annihilation of self-governmental jurisdiction in their demesne and introduced judges-clerks completely controlled by them. It was the institution of a judicial head of a commune. The abbot’s subjects were not pleased with such a solution. They complained about the judicial activity of the abbot and his clerks even to the king himself. Most often ineffectively. In principle, this state of affairs lasted until the judicial reforms at the turn of the 18th and 19th centuries. At that time the Austrian state authorities and the authorities of the Duchy of Warsaw, following the movement of the Enlightenment, allowed to replace the dominial jurisdiction of the abbot and his clerks with the independent state courts (and judges). Yet, the transformation process of this dominial jurisdiction into the common one was not completed because the monastery in Koprzywnica was dissolved by the Russian authorities in 1819.

Słowa kluczowe: klasztor cystersów w Koprzywnicy, sądownictwo dominialne opata, przywileje i immunitety lokacyjne, immunitety sądowe / the Cistercian Monastery in Koprzywnica, the abbot’s dominial jurisdiction, privileges and immunities under the municipal charter, judicial immunities, the municipal charter of Koprzywnica under German Law (Magdeburg Law)
References

Źródła rękopiśmienne

Biblioteka Seminarium Duchownego w Sandomierzu

Breve Monasterii Coprivnicensis compendium, Kronika klasztoru koprzywnickiego z połowy XVII w., odpis, cz. I, nr 17, sygn. G 1135.

Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Kodeks koprzywnicki, odpis, nr 8810 varia 9.

Archiwum Narodowe w Krakowie

Kopiarz koprzywnicki, pt. Iura et documenta proMonasterio Coprivnicensi”, k. 1–213, sygn. It 228.

Źródła wydane

Anonim z Koprzywnicy. „Dziennik Handlowy” [zawierający w sobie wszystkie okoliczności, pisma, uwagi i myśli patriotyczne do handlu ściągające się], Warszawa, lipiec–sierpień 1787 r. [roku drugiego, cz. VII i VIII], 461–463, https://bcul.lib.uni.lodz.pl/dlibra/show-content/publication/edition/59201?id=59201 (data pobrania: 21.03.2020).

Kuraś, Stanisław, i Sułkowska-Kurasiowa Irena, wyd. Zbiór Dokumentów Małopolskich, t. 1–8, Wrocław [etc.]: Ossolineum, Wydawnictwo PAN, 1962–1975.

Łysiak, Ludwik i Nehlsen-von Stryk, Karin. Decreta iuris supremi Magdeburgensis Castri Cracoviensis. Die Rechtssprüche des Oberhofs de deutschen Rechts auf der Berg zu Krakau, Bd. 2: 1481–1511. Frankfurt am Main: V. Klostermann 1997 [Ius Commune, Studien zur Europäischen Rechtsgeschichte, Sonderhefte Bd. 104].

Łysiak, Ludwik i Nehlsen-von Stryk, Karin. Decreta iuris supremi Magdeburgensis castri Cracoviensis. Die Rechtssprüche des Oberhofs des deutschen Recht auf der Berg zu Krakau 1456–1481. Frankfurt am Main: V. Klostermann, 1995 [Ius Commune, Studien zur Europäischen Rechtsgeschichte, Sonderhefte, Bd. 68].

Pawiński, Adolf. Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. T. 14 i 15: Małopolska. Seria: Źródła Dziejowe. Warszawa: Skład główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa, 1886.

Pułaski, Stanisław. Monografie wsi i parafii Koprzywnica. Manuskrypt znajduje się w Bibliotece Seminarium Duchownego w Sandomierzu, sygn. J. 1131 „a” i „b”.

Piekosiński, Franciszek, wyd. Akta sądu leńskiego wyższego w Gródku Goleskim 1405–1546. Kraków: Akademia Umiejętności (Wł. L. Anczyc i sp.), 1889. [Starodawne prawa polskiego pomniki, 9].

Piekosiński, Franciszek, wyd. Kodeks Dyplomatyczny Małopolski. T. 1–4, Kraków: Akademia Umiejętności, 1876–1905.

Przeździecki, Andrzej, wyd. Joannis Dlugosz senioris canonici Cracoviensis Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis. T. 1–4. Cura. Cracoviae: 1863–1864. [=LB]

Opracowania

Arnold, Stanisław. „Podział administracyjny województwa sandomierskiego do końca wieku XVIII”. Pamiętnik Świętokrzyski (1930): 56–63.

Baczkowski, Krzysztof. „Zagadnienie kolonizacji niemieckiej w Polsce w XIII i XIV w. w ujęciu polskiej historiografii po II wojnie światowej”. Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historyczne 101 (1993): 115–27.

Balzer, Oswald. „O Niemcach w Polsce”. Kwartalnik Historyczny 25 (1911): 429–54.

Bardach, Juliusz, Leśnodorski, Bogusław i Pietrzak, Michał. Historia ustroju i prawa polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993.

Bobrzyński, Michał. „O założeniu wyższego i najwyższego sądu prawa niemieckiego na zamku krakowskim”. Rozprawy Akademii Umiejętności Wydział Historyczno-Filozoficzny 4 (1876): 1–170.

Buczek, Karol. „Problem prawa miejskiego w Polsce przed kolonizacją na prawie niemieckim”. Sprawozdania z posiedzeń PAN Oddział w Krakowie, styczeń–czerwiec (1959).

Buczek, Karol. Targi i miasta na prawie polskim. Okres wczesnośredniowieczny. Wrocław [etc.]: Ossolineum, Wydawnictwo PAN, 1964.

Bujak, Franciszek. „Studia nad osadnictwem Małopolski. Rozprawy Akademii Umiejętności Wydział Historyczno-Filozoficzny 47 (1905): 225–7.

Dobosz, Józef. Działalność fundacyjna Kazimierza Sprawiedliwego. Poznań: Instytut Historii UAM; Gniezno: Muzeum Poczatków Państwa Polskiego, 1995.

Ehrenkreutz, Stefan. „Sąd wyższy prawa niemieckiego grodu sandomierskiego”. W: Pamiętnik trzydziestolecia pracy naukowej prof. Przemysława Dąbkowskiego, 281–94. Lwów: wydany staraniem Kółka Historyczno-Prawnego Słuchaczów Uniwersytetu Jana Kazimierza, Skład Główny w Księgarni Gubrynowicza i syna, 1927.

Grodecki, Roman. Początki immunitetu w Polsce. Lwów: Instytut Popierania Polskiej Twórczości Naukowej, 1930.

Grodecki, Roman. „Targi w Polsce w okresie przed kolonizacją na prawie niemieckim”. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Akademii Umiejętności 4 (1922): 13–4.

Kaczmarczyk, Zdzisław. Immunitet sądowy i jurysdykcja poimmunitetowa w dobrach Kościoła w Polsce do końca XIV wieku. Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1936.

Kaczmarczyk, Zdzisław. „Immunitet sądowy w dobrach Kościoła w Polsce do końca XIV wieku”, odbitka Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, nr 1/2 za rok 1945. Poznań [s.n.]: Drukarnia Uniwersytetu Poznańskiego, 1935.

Kaczmarczyk, Zdzisław. „Kolonizacja niemiecka i kolonizacja na prawie niemieckim w średniowieczu w Polsce”. W: Stosunki polsko-niemieckie w historiografii. Cz. 1, 218-326. Poznań: Wydawnictwo Instytutu Zachodniego, 1974.

Kaczmarczyk, Zdzisław. Kolonizacja niemiecka na wschód od Odry. Poznań: Wydawnictwo Instytutu Zachodniego, 1945.

Kaczmarczyk, Zdzisław. „Początki miast polskich (Zagadnienia prawne)”. Czasopismo Prawno-Historyczne 13, z. 2 (1961): 9–46.

Kaindl, Raimund Friedrich. Geschichte der Deutschen in den Karpathenländern, v. 1. Bd. Geschichte der Deutschen in Galizien bis 1772. Gotha: Friedrich Andreas Perthes, 1907.

Kowalski, Grzegorz M. Zwyczaj i prawo zwyczajowe w doktrynie prawa i praktyce sądów miejskich karnych w Polsce (XVI–XVIII w.). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013.

Kozłowska-Budkowa, Zofia i Szczur, Stanisław. „Dzieje opactwa cysterskiego w Koprzywnicy do końca XIV wieku”. Nasza Przeszłość 60 (1980): 5–76.

Krzyżanowski, Stanisław. „Geneza immunitetu”. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Akademii Umiejętności 10 (1896): 13–4.

Kuhn, Walter. „Die Deutschrechtliche Siedlung in Kleinpolen”. W: Die Deutsche Ostsiedlung des Mittelalters als Problem der Europäischen Geschichte, red. Walter Schlesinger, 396–415. Sigmaringen: Thorbecke Verlag Sigmaringen, 1974.

Kuhn, Walter. „Die Deutschrechtlichen Stadtgründungen in Kleinpolen”. W: Die Mittelalterliche Städtebildung im Südöstlichen Europa, Bd. 4, red. Heinz Stoob, 39–85. Köln–Wien: Böhlau-Verlag, 1977.

Kuhn, Walter. „Die Erschliessung des südlichen Kleinpolen im 13. und 14. Jahrhundert”. W: Zeitschrift für Ostforschung. Länder und Völker im Östlichen Mitteleuropa 3 (1968): 401–80.

Kuraś, Stanisław. Przywileje prawa niemieckiego miast i wsi małopolskich XIV–XV wieku. Wrocław: Ossolineum, Wydawnictwo PAN, 1971.

Kutrzeba, Stanisław. „Zasięg ortylowy sądu najwyższego prawa niemieckiego na zamku krakowskim”. Collectanea Theologica 17 (1936).

Labuda, Gerard. „Miasta na prawie polskim”. W: Studia Historica w 35-lecie pracy naukowej H. Łowmiańskiego, 181–196. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1958.

Lalik, Tadeusz. „Z zagadnień genezy miast w Polsce”. Przegląd Historyczny 49, z. 3 (1958): 460–85.

Ludat, Herbert. „Zur Evolutionstheorie der slawischen Geschichtsforschung am Beispiel der Osteuropäischen Stadt”. W: Gissener Abhandlungen zur Agrar- und Wirtschaftsforschung des Europäischen Ostens. T. III: Aus Natur- und Geschichte Mittel- und Osteuropas, 96–115. Giessen: Schmitz, 1957.

Łysiak, Ludwik. „Die Rechtslage des Schulteissen und des Schultheissbesitzes in Polen bis zum Ende des XVI. Jahrhunderts. Ausgewählte Probleme”. W: Vorträge zur Geschichte des Privatrechts in Europa, Symposion in Krakau 9–12 October 1979. Frankfurt am Main: Vittorio Klosterman, 1981 [Ius Commune, Sonderhefte, Bd. 15, Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Europäische Rechtsgeschichte].

Łysiak, Ludwik. „Małopolskie dokumenty lokacyjne w praktyce sądowej XIV–XVI wieku”. Czasopismo Prawno-Historyczne 16, z. 2 (1964): 45–67.

Łysiak, Ludwik. „O tak zwanym sądzie sześciu miast”, Czasopismo Prawno-Historyczne 27, z. 2 (1975): 111–9.

Łysiak, Ludwik. „Ostatnie lata sądu wyższego prawa niemieckiego na zamku krakowskim”. Czasopismo Prawno-Historyczne 40, z. 2 (1988): 231–47.

Łysiak, Ludwik. „Prawo i zwyczaj w praktyce małopolskich sądów wiejskich XV–XVIII wieku”. Czasopismo Prawno-Historyczne 34, z. 2 (1982): 1–15.

Łysiak, Ludwik. „Sąd wyższy prawa niemieckiego w Bieczu”. Czasopismo Prawno-Historyczne 33, z. 1 (1981): 1–21.

Łysiak, Ludwik. „Sąd wyższy prawa niemieckiego w grodzie sądeckim”. Czasopismo Prawno-Historyczne 36, z. 1 (1984): 29–46.

Łysiak, Ludwik. „U podstaw formowania się polskiego stanu sołtysiego”. Czasopismo Prawno-Historyczne 16, z. 1 (1964): 231–51.

Maleczyński, Karol. Najstarsze targi w Polsce i stosunek ich do miast przed kolonizacją na prawie niemieckim. Lwów: Towarzystwo Naukowe we Lwowie, 1926 [Studia nad Historią Prawa Polskiego 10, z. 1].

Matuszewski, Jacek. „Causae haereditariae klauzul immunitetowych”. Czasopismo Prawno-Historyczne 8, z. 1 (1956): 63–92.

Matuszewski, Jacek. „Immunitet kościelny sądowy w Małopolsce w XIII w.” Sprawozdania  Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 6 (1932): 23–27.

Matuszewski, Jacek. „Rola polskich mediewistów w powstaniu opola nowego typu, czyli o opolu nieterytorialnym, prawnym czy majątkowym”. Kwartalnik Historyczny, 96, z. 1–2 (1989): 233–52.

Mikuła, Maciej. „Die Modifizierung des Erb- und Familienrechts im Magdeburger Weichbildrecht (Einführung zum Thema)”. W: Judiciary and Society between Privacy and Publicity, 8th Conference on Legal History in the Baltic Area, red. Danuta Janicka, 329–43. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016.

Mikuła, Maciej. „Edycje źródeł do dziejów prawa miejskiego w Polsce XIV–XVI w. Propozycja elektronicznej metaedycji źródeł normatywnych (Source Editions of Municipal Law in Poland (14th–16th Century): A Proposal for an Electronic Metaedition of Normative Source Material)”. Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa 9, z. 4 (2016): 487–508.

Mikuła, Maciej. „Modyfikacje łacińskich tekstów Weichbildu magdeburskiego a ewolucja prawa w średniowiecznych miastach polskich. Uwagi wstępne”. Acta Iuridico-Historica Pilsnensia 2012–2013 (druk: 2014; red. V. Knoll): 137–52.

Mikuła, Maciej. „Prawo miejskie magdeburskie (Ius municipale Magdeburgense) w Polsce XIV – pocz. XVI w. Studium z ewolucji i adaptacji prawa”. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018.

Mikuła, Maciej. „Prawodawstwo dla miast z wczesnego okresu polskiego parlamentaryzmu (do 1468 r.)”, Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa 7, z. 1 (2014): 133–45.

Mikuła, Maciej. „Statuty prawa spadkowego w miastach polskich prawa magdeburskiego (do końca XVI wieku)”, Z Dziejów Prawa 7, z. 15 (2014): 33–63.

Mikuła, Maciej. „Typologia aktów prawnych dla miast w dobie jagiellońskiej – przydatność funkcjonalnego podziału aktów prawnych do badań nad kierunkami polityki królewskiej”. Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego 16 (2013): 41–57.

Myśliński, Kazimierz. „Z dziejów rozwoju wsi lubelskiej w XIV i XV wieku”. Rocznik Lubelski 1 (1958): 43–56.

Piekosiński, Franciszek. „O sądach wyższych prawa niemieckiego w Polsce wieków średnich”. Rozprawy Akademii Umiejętności Wydział Historyczno-Filozoficzny, 18, Nakładem Akademii Umiejętności (1885), 1–68.

Piekosiński, Franciszek. „Przywilej króla Kazimierza Wielkiego w przedmiocie założenia sądu wyższego prawa niemieckiego na zamku krakowskim”. Rozprawy Akademii Umiejętności, Wydział Historyczno-Filozoficzny 35, Nakładem Akademii Umiejętności (1897): 290–306.

Płaza, Stanisław. Historia prawa w Polsce na tle porównawczym. Cz. I: X–XVIII w. Kraków: Księgarnia Akademicka, 1997.

Płaza, Stanisław. Historia prawa w Polsce na tle porównawczym. Zarys wykładu. Cz. II: Polska pod zaborami, Kraków: Księgarnia Akademicka, 1994.

Ptaśnik, Jan. Miasta i mieszczaństwo w dawnej Polsce. Kraków: nakł. Polskiej Akademji Umiejętności, 1934.

Roepell, Richard. „Üeber die Verbreitung des Magdeburger Stadtrechts im Gebiete des Alten Polonischen Reichs ostwärts der Weichsel”. W: Abhandlungen der Historisch-Philosophischen Gesellschaft in Breslau, 241–302. Breslau, 1857.

Ruciński, Henryk. „Bractwa kościelne i cechowe w Koprzywnicy do 1795 roku”. Studia Podlaskie 12 (2002): 23–58.

Ruciński, Henryk. „Bractwo literackie w Koprzywnicy jako obraz struktury społecznej miasteczka w latach 1694–1795”. Przegląd Historyczny 65, z. 2 (1974): 263–83.

Ruciński, Henryk. „Cechy rzemieślnicze w Koprzywnicy do 1795 r.” Zeszyty Naukowo-Dydaktyczne FUW w Białymstoku. Humanistyka 3, z. 12 (1975): 101–32.

Ruciński, Henryk. „Początki Koprzywnicy do wykształcenia się ustroju miejskiego na tle innych ośrodków miejskich Małopolski”. Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 11 (1980): 115–41.

Ruciński, Henryk. „Prepozytura i kolegium mansjonarzy w Koprzywnicy na tle dziejów parafii do końca XVIII wieku”. Roczniki Humanistyczne 32, z. 2 (1984): 127–41.

Ruciński, Henryk. Struktura miasteczka w okresie feudalnym na przykładzie Koprzywnicy. Toruń 1970 (maszynopis pracy doktorskiej w Bibliotece Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu).

Ruciński, Henryk. „Struktura miasteczka w okresie feudalnym na przykładzie Koprzywnicy”. Sprawozdania Towarzystwa Naukowego w Toruniu 26 (1974): 52–63.

Ruciński, Henryk. „Ustrój cechów rzemieślniczych w Koprzywnicy do 1795 roku”. Zeszyty Naukowe Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku 4, z. 19: Humanistyka, Dział H – Prace Historyczne (1977).

Ruciński, Henryk. „Z przeszłości Koprzywnicy”. Mówią Wieki 12 (1970): 30–4.

Schubart-Fikentscher, Gertrud. „Die Verbreitung der Dutschen Stadtrechte in Osteuropa”. W: Forschungen zum Deutschen Recht. Im Auftrage der Akademie für Deutsches Recht herausgegeben von Franz Beyerle, Herbert Meyer und Karl Rauch, Bd. 4, Hf. 3, 1–558. Weimar: Verlag Hermann Böhlaus Nachf, 1942.

Sczaniecki, Michał i Kaczmarczyk, Zdzisław. „Kolonizacja na prawie niemieckim w Polsce a rozwój renty feudalnej”. Czasopismo Prawno-Historyczne 3 (1951): 59–86.

Sulimierski, Filip, Chlebowski, Bronisław i Walewski Władysław, red. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1–15. Warszawa: nakładem Filipa Sulimierskiego i Władysława Walewskiego, 1880–1896.

Szczygieł, Ryszard. „Ustrój i władze miejskie”. W: Dzieje Sandomierza XVI–XVIII w. T. 2, cz. 1: W okresie świetności, red. Feliks Kiryk, 41–52. Warszawa: Polskie Towarzystwo Historyczne; Toruń: Turpress, 1993.

Tymieniecki, Kazimierz. „Lenna chłopskie czy prawo niemieckie?”. Roczniki Historyczne 20 (1955): 59–120.

Tymieniecki, Kazimierz. „Napływ Niemców na ziemie polskie i znaczenie prawa niemieckiego w wiekach średnich w Polsce”. Roczniki Historyczne 10 (1934): 226–44.

Tymieniecki, Kazimierz. „Prawo czy gospodarstwo?”. Rocznik Dziejów Społecznych i Gospodarczych 8, z. 1 (1939/46): 275–91.

Tymieniecki, Kazimierz. „Prawo niemieckie a immunitet sądowy i jurysdykcja patrymonialna w Polsce średniowiecznej. Przyczynek do dziejów poddaństwa chłopa”. Przegląd Prawa i Administracji 45 (1920): 117–49.

Tymieniecki, Kazimierz. Procesy twórcze formowania się społeczeństwa polskiego w wiekach średnich. Warszawa: Wydawnictwo Poznańskie, 1921.

Tymieniecki, Kazimierz. „Zagadnienie początków miast w Polsce”. Przegląd Historyczny 21 (1919): 319–45.

Wdowiszewski, Zygmunt. „Ród Bogoriów w wiekach średnich”. Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie 9, 1928–1929, (1930): 1–96.

Wierzbowski, Teodor, Sawicki, Jakub, Płocha, Józef i Sułkowska, Irena, oprac. Matricularum Regni Poloniae summaria. T. 1–5. Varsoviae: 1905–1919, 1961.

Wojciechowski, Zygmunt. „Najstarsze targi w Polsce. Uwagi krytyczno-polemiczne”. W: Pamiętnik 30-lecia pracy naukowej P. Dąbkowskiego, 349–395. Lwów: Kółko Historyczno-Prawne, 1927.

Wojciechowski, Zygmunt. Sądownictwo prawa polskiego w dobie przedimmunitetowej. Lwów: nakładem Towarzystwa Naukowego, 1930.

Wyrozumski, Jerzy. „Początki miast w regionie jasielskim”. W: Studia z dziejów Jasła i powiatu jasielskiego. Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964.

Zarzycki, Zdzisław. „Sąd wyższy prawa niemieckiego we Frysztaku”. W: Dzieje wymiaru sprawiedliwości, red. Tadeusz Maciejewski, 115–136. Koszalin: „Miscellanea”: Wydawnictwo Uczelniane Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, 1999.

Zarzycki, Zdzisław. Sądownictwo w dobrach klasztoru koprzywnickiego do końca XVI wieku. Kraków 1999 (maszynopis pracy doktorskiej przechowywany w Katedrach Historyczno-Prawnych UJ).

Zarzycki, Zdzisław. „Targ i osada targowa w okresie przedlokacyjnym. Przykład Koprzywnicy”. Studia Historyczne 44, nr 3 (174), (2001): 367–385.

Zarzycki, Zdzisław. „Z dziejów sądownictwa opata koprzywnickiego od XIV do XVI wieku”. Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, red. Wacław Uruszczak i Dorota Malec (2004): 43–59.

Zarzycki, Zdzisław. „Zakres immunitetu sądowego klasztoru cysterskiego w Koprzywnicy do końca XV wieku” W: Szkice z dziejów ustroju i prawa poświęcone pamięci Ireny Malinowskiej-Kwiatkowskiej, red. Marcin Kwiecień i Marian Małecki, 27–36. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1997.

Ziółkowska, Hanna. „Ze studiów nad najstarszym targiem polskim”. Slavia Antiqua 4 (1953): 151–62.