Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa,Tom 13 (2020), Zeszyt 3

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Krystyna Chojnicka
Zastępca redaktora naczelnego: Dr hab. Maciej Mikuła, prof. UJ
Sekretarz redakcji: Dr Kacper Górski
Rok wydania: 2020
Redaktorzy zeszytu 3 : Dr hab. Maciej Mikuła, Dr Michał Ożóg

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy Nr 285/WCN/2019/1 z dnia 30 maja 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.
The journal was subsidized by Ministry of Science and Higher Education, agreement No. 285/WCN/2019/1 of 30. May 2019, programme „Support for Scientific Journals”.

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Prawa i Administracji.
The publication has been sponsored by Jagiellonian University in Krakow.

Słowa kluczowe: prawa, Sejm Staropolski, Uniwersytet Jagielloński, Polska Akademia Umiejętności, history, Old Polish Sejm, Jagiellonian University, Polish Academy of Arts and Sciences, konferencja, kryzys konstytucyjny, Francja, historia prawa, publikacja, żółte kamizelki, conference, constitutional crisis, France, legal history, publication, Yellow Vests, Kodeks cywilny, komisja kodyfikacyjna, kodyfikacja, Królestwo Kongresowe, Komitet Cywilny Reformy, Antoni Bieńowski, Aleksander Linowski, civil code, codification commission, Congress Kingdom of Poland, Civil Reform Committee, Antoni Bieńkowski, źródła prawa, wykładnia historyczna, orzecznictwo sądowe, wspólnoty gruntowe, polska reforma rolna 1944 r., nominalna spłata wierzytelności hipotecznych, sources of law, historical interpretation, court rulings, joint land property, the Polish agricultural reform of 1944, nominal repayment of mortgage dues, Vratislav Kalousek, Czechosłowacja w okresie międzywojennym, system prawny, dyktatura, Słowacja, Ruś Karpacka, interwar Czechoslovakia, law system, dictatorship, Slovakia, Carpathian Ruthenia, Wolne Miasto Kraków, Wydział Prawa, profesorowie, adwokaci, Kodeks Napoleona, Free City of Krakow, Faculty of Law, professors, lawyers (attorneys at law), Napoleonic Code, austriacki kodeks cywilny, Galicja, prawo cywilne, pactum advitalitium, Ernest Till, Austrian Civil Code, Galicia, civil law, wampiry, wiedźmy, magia pośmiertna, Poltergeist, Gespenst, Morawy, Śląsk, rejestr parafialny, Vampires, Witschcraft, Magia Posthuma, Moravia, Silesia, parish register, historia Polski, historia prawa kanonicznego, unia kościołów i beneficjów, unio ecclesiarum, unia polsko-litewska, history of Poland, history of canon law, union of churches and benefices, Polish-Lithuanian union, Republika Słowacka, Republika Czeska, stan badań, nauczanie, rozwój kadry, projekty, konferencje, Slovak Republic, Czech Republic, research status, pedagogy, staff development, projects, conferences, Ukraina, status prawny, regulacje prawne, kara, Międzynarodowe Stowarzyszenie Historyków Prawa, Ukraine, legal status, legal regulation, punishment, International Association of Law Historians, wydarzenia naukowe, Węgry, historia państwa i prawa, stopnie i tytuły naukowe, scholarly events, Hungary, legal and constitutional history, academic degrees, badania naukowe, Wydział Prawa i Administracji, scholarly research, Legal and Constitutional History, Faculty of Law and Administration, AYLH, doroczne forum, Bruksela, historia państwa, annual forum, Brussels, constitutional history

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Unions in Medieval Church Law as the Basis for Description of the Legal Nature of the Polish-Lithuanian Union

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 3, s. 257–271
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.019.12515

“The Living Dead” in Modern Era Parish Records in Silesia and Moravia

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 3, s. 273–287
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.020.12516

Civil Law in Forced Unions. The Austrian Civil Code and its Significance for the Development of Civil Law in Central Europe

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 3, s. 289–301
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.021.12517

Opinie profesorów i doktorów Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego jako źródło badań nad stosowaniem Kodeksu Napoleona w Wolnym Mieście Krakowie

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 3, s. 303–319
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.022.12519

Legal Aspects of the Position of Slovakia in the Newly Established Czechoslovakia in Vratislav Kalousek’s Interpretation

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 3, s. 321–328
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.023.12518

Wykorzystanie źródeł prawa w wykładni historycznej

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 3, s. 329–343
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.024.12520

Edycje źródłowe

Plan kodeksu cywilnego i projekt utworzenia komisji kodyfikacyjnej w pracach Komitetu Cywilnego Reformy (1814–1815). Edycja źródłowa

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 3, s. 345–387
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.025.12521

Kronika wydarzeń naukowych

Chronicle of Research in Legal and Constitutional History in France in 2019

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 3, s. 389–392
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.027.12523

Events and Books in the Sphere of the Study of Legal and Constitutional History in Hungary in 2019

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 3, s. 393-401
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.029.12525

Chronicle of Scholarly Events in Legal History and Roman Law Held in the Slovak Republic and the Czech Republic in 2019

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 3, s. 403-406
Data publikacji online: 30 października 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.026.12522

A Brief Review of Scholarly Events in the Field of Legal History in Ukraine in 2019

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 3, s. 407-411
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.028.12524

The Chronicle of Research and Scholarly Events in Legal and Constitutional History at the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University in 2019

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 3, s. 413-420
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.030.12526

Dwudzieste piąte Forum Młodych Historyków Prawa „Identity, Citizenship, and Legal History”

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 3, s. 421-422
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.031.12527

In memoriam

Profesor Stanisław Grodziski (1929–2020). Rys naukowego portretu

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 3, s. 423–428
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.032.12528