Plan kodeksu cywilnego i projekt utworzenia komisji kodyfikacyjnej w pracach Komitetu Cywilnego Reformy (1814–1815). Edycja źródłowa

Michał Gałędek,

Anna Klimaszewska,

Piotr Z. Pomianowski

Abstrakt

The Plan for the New Civil Code and the project for the establishment of the Codification Commission prepared for the Civil Reform Committee (1814–1815). Historical Source Edition

As part of the source publication series begun in the second fascicle of the twelfth volume of Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa [Krakow Studies in History of State and Law], we are publishing this time documents related to the preparation of the Civil Reform Committee, which operated in 1814–1815, to develop a new national civil code to replace the Napoleonic Code: 1. Wstęp przy wprowadzeniu planu do kodeksu cywilnego [Introduction to the Plan of Implementation of the Civil Code], 2. Plan Bieńkowskiego do nowego kodeksu cywilnego [Bieńkowski’s Plan for the New Civil Code], 3. Projekt Linowskiego do uformowania komisji mającej wygotowaćKsięgęprawa cywilnego i procedury [Linowski’s Plan for Forming a Commission to Prepare a Book of Civil Law and Procedure] and fragments of minutes of the Civil Reform Committee sessions regarding this draft. Source material on matrimonial law published in two last issues of the „Krakow Studies”in 2019 differed from the documents published in this fascicle because they were intended to serve only a partial reform of the Napoleonic Code envisaged for a temporary period, until a new civil code was developed. Antoni Bieńkowski presented his Plan for Implementation of the Civil Code at the session held on 20th November, 1814, less than a month after presenting the drafts of matrimonial law to the Civil Reform Committee (23rd October). The introductory part of the Plan presents the general assumptions regarding the works. They are followed by a list of the planned chapters and a justification of the adopted order. The actual Plan itself (second document) lists the same titles of chapters, along with the issues that should be regulated in a given place, and then it indicates where the models to follow could be sought. The debate related to the presentation of Bieńkowski’s Plan and the scope of activities in this field entrusted to the Committee by Emperor Alexander, took place at sessions held from 17th to 24th November. It ended with the preparation of Aleksander Linowski’s Plan for Forming a Commission to Prepare a Book of Civil Law and Procedure on 27th November. This document planned three stages of codification works: first, a 9-member commission was to draft both codes, and then departmental deputies were to work on them (first personally, and then representatives of them, with some Committee members). The last stage of preparatory works was to be comprised of meetings of five senators and members of the Council of State with selected Committee members and a representatives of departmental deputies.

* Niniejsza publikacja została przygotowana w ramach projektu „Kodyfikacja narodowa – fantazmat czy realna alternatywa? W kręgu debat nad rodzimym systemem prawa sądowego w konstytucyjnym Królestwie Polskim” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki na podstawie umowy nr UMO-2015/18/E/HS5/00762.

Słowa kluczowe: Kodeks cywilny, komisja kodyfikacyjna, kodyfikacja, Królestwo Kongresowe, Komitet Cywilny Reformy, Antoni Bieńowski, Aleksander Linowski, civil code, codification commission, Congress Kingdom of Poland, Civil Reform Committee, Antoni Bieńkowski
References

Źródła

Źródła archiwalne

Archiwum Główne Akt Dawnych, I Rada Stanu Królestwa Polskiego, sygn. 193, 13 i n. [AGAD, sygn. 193].

Archiwum Główne Akt Dawnych, Rząd Centralny Wojskowy Tymczasowy Obojga Galicji z 1809 r., t. 1, 18 [AGAD, t. 1].

Archiwum Główne Akt Dawnych, Księgi metrykalne wyznania rzymskokatolickiego z archidiecezji lwowskiej, t. 967, 135 [AGAD, t. 967].

Biblioteka Książąt Czartoryskich, sygn. 5233 IV.

Starodruki i źródła drukowane

Bandtkie, Jan W. Jus Culmense cum appendice privilegiorum et jurium selectorum municipalium et dissertatione historicojuridica exhibitum. Varsoviae: Zawadzkii et Socii, 1814.

Codex civilis universalis pro omnibus terris germanicis Imperii Austriaci ex idiomate germanico in latinum translatus a Iosepho Winiwater, Viennae 1812.

Dziennik praw tyczący sięnominacji urzędników, nr 5, 394.

Heineccius, Johann G. Elementa Iuris Civilis Secundum Ordinem Institutionum, Lipsiae 1758.

Jus Borussico Brandenburgicum commune e Germanico latine versum. Berolini 1800.

Ohryzko, Jozafat (er.). Volumina legum, t. I–VIII. Petersburg 1859–1860.

Ostrowski, Teodor. Inwentarz nowy praw, traktatów i konstytucji Koronnych i Wielkiego Księstwa Litewskiego w czasie bezkrólewia r. 1764 i za panowania Najjaśniejszego Stanisława Augusta do roku 1780 uchwalonych. Warszawa: Drukarnia Pijarów, 1782.

Waga, Teodor. Inwentarz Voluminow legum przedruk wydania XX. Pijarow. Cz. 1, do tomów I–VI, Warszawa: Drukarnia Pijarów, 1789.

Opracowania

Pezda, Janusz. Katalog rękopisów Biblioteki Książąt Czartoryskich w Krakowie. Sygn. 5214–5319. Kraków: Muzeum Narodowe, 2001.

Rafacz, Józef. „Adopcja w Polsce XVI wieku”. W: Księga pamiątkowa 350 rocznicy założenia uniwersytetu w Wilnie. Warszawa: Staraniem Uniwersytetu Warszawskiego, 1931.

Bałtruszajtys, Grażyna. „Kompanie akcyjne w Polsce w drugiej połowie XVIII wieku. Z zagadnieńpoczątków prawa akcyjnego”. Czasopismo Prawno-Historyczne 11, z. 2 (1959): 77–128.

Gałędek, Michał, Klimaszewska, Anna i Pomianowski, Piotr Z. „Prace Komitetu Cywilnego Reformy nad przygotowaniem narodowej kodyfikacji prawa cywilnego i procedury cywilnej w przededniu utworzenia Królestwa Polskiego (1814–1815). Edycja źródłowa. CzęśćI”. Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa 12, z. 2 (2019): 239–275. DOI 10.4467/20844131KS.19.024.11131.

Gałędek, Michał, Klimaszewska, Anna i Pomianowski, Piotr Z. „Prace Komitetu Cywilnego Reformy nad przygotowaniem narodowej kodyfikacji prawa cywilnego i procedury cywilnej w przededniu utworzenia Królestwa Polskiego (1814–1815). Edycja źródłowa. CzęśćII”. Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa 12, z. 3 (2019): 387–419.

Gałędek, Michałi Klimaszewska, Anna i Pomianowski, Piotr Z. „Prawo małżeńskie w pracach Komitetu Cywilnego Reformy (1814–1815). Edycja źródłowa”, Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa 12, z. 4 (2019): 591–607.

Gałędek, Michał. Koncepcje i projekty nowego ustroju administracji dla przyszłego Królestwa Polskiego. Studium z dziejów myśli administracyjnej. Sopot: Wydawnictwo Arche, 2017.

Grynwaser, Hipolit. „Kodeks Napoleona w Polsce”. W Hipolit Grynwaser. Kodeks Napoleona w Polsce. Demokracja szlachecka 1795–1831, 14–163. Wrocław [et al.]: Ossolineum, 1951.

Karpińska, Małgorzata. Nie ma Mikołaja. Starania o kształt sejmu w powstaniu listopadowym 1830–1831. Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2007.

Koźmian, Andrzej E. Wspomnienia, T. 1. Poznań: M. Leitgeber, 1867.

Krzos, Kazimierz. Z księciem Józefem w Galicji w 1809 roku: Rząd Centralny obojga Galicji, Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1967.

Meloch, Maksymilian. Bieńkowski Aleksander. W: Polski słownik biograficzny, t. 2, 72. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1936. Kurier Warszawski 306 (1834): 1693.

Pomianowski, Piotr Z. Początki polskiego czasopiśmiennictwa prawniczego. Seria pierwsza „Themis Polskiej”. Warszawa: Campidoglio Marcin Trepczyński, 2015.

Witkowski, Wojciech. „Umowa entrepryzy jako jeden z czynników gospodarczo-handlowej działalności państwa i obywateli na przykładzie środowisk Warszawy i Lublina w XIX wieku”. W: Związki Lubelszczyzny z Warszawąw XVIII–XIX wieku, red. Władysław Ćwik, 83–112. Warszawa–Łódź: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989.

Zygmuntowicz, Zygmunt. Zbrodnia Austriaków, Lwów: Polskie Towarzystwo Opieki nad Grobami Bohaterów,1934.