Promocja edycji najstarszych ksiąg grodzkich krakowskich w Polskiej Akademii Umiejętności

Krzysztof Fokt

Abstrakt

A Presentation of the Edition of the Oldest Castle Court Records of Cracow in the Polish Academy of Arts and Sciences

The text in question is a report on the presentation of the edition of the oldest castle court books of Cracow from the early 15th century. The volume was issued by three scholarly institutes, and the presentation took place in the Polish Academy of Arts and Sciences in Cracow on December 10, 2019.
Słowa kluczowe: kronika naukowa, księgi sądowe, średniowiecze, Kraków, polskie prawo ziemskie / scholarly chronicle, court books, Middle Ages, Cracow, Polish terrestrial law

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.