Powoływanie ławników do sądów pokoju i Sądu Okręgowego w Łodzi w pierwszych latach Polski międzywojennej

Dorota Wiśniewska

Abstrakt

Appointment of Lay Judges to the Courts of Peace and the District Court in Łódź in the First Years of Interwar Poland

On July 18, 1917, the Provisional Council of State approved “Temporary Provisions on the Organization of the Judiciary in the Kingdom of Poland”. These regulations granted the organization and functioning of the courts in the area of the newly created Kingdom of Poland, and was therefore binding in Łódź. It specified, inter alia, the rules for appointing lay judges to the courts of peace and regional courts. In Łódź, the implementation of the rules met numerous problems, related for example to the increase in the number of cases that were to be resolved with the participation of lay judges. There was also a problem with the initially low salary received by lay judges and the time needed by the City Council of Łódźto select candidates.

Słowa kluczowe: ławnicy, sąd pokoju, sąd okręgowy, II Rzeczypospolita, Łódź / jurors, court of peace, regional court, Second Polish Republic, Łódź

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.