Morbus est… Roman Views on Health of Animals as a Basis for the Present-Day Warranty Legislation

Andrzej Dzikowski

Abstrakt

The aim of the study is to reveal the connections and inspirations between Roman and contemporary regulations of warranty, as an element of European heritage. The material for the study consists of Justinian’s “Digest”, Gellius’and Cato’s works, contemporary Polish warranty legislation –the Civil Code, its amendments and executive acts. Juridical, medical and philosophical views of ancient Roman lawyers on animal health in the mentioned material were examined and analyzed. The views of the ancient Romans reflected in Polish civil law were pointed out. Studies have been carried out, comparing the ideas that provide the background for legal norms of warranty. It has been proved how different defining of health and disease in veterinary medicine can affect divergent legal regulations in relation to animals sold. The functionality criterion was affirmed to be applicable not only as one of warranty premises, but also as a motor for legal development.

Słowa kluczowe: disease, illness, latent defects, history of veterinary law, choroba, wady ukryte, historia prawa weterynaryjnego
References

Sources

Cicero, Marcus, Tulius. “Tusculanae disputations”. In M. Tullii Ciceronis Tusculanarum disputationum, ed. by Raphaël Kühner. Jena: typis et sumptibus Friderici Pormmann, 1853.

“Digesta seu Pandectae Iustiniani Augusti”. In Corpus Iuris Civilis I, ed. by Theodor Mommsen, Paul Krüger. Berolini: apud Weidmannos, 1872.

Gellius, Aulus. “Noctes Atticae”. In Le Notti Attiche IV V. Introduzione, testo Latino, traduzione e note Franco Cavazza. Bologna: Bologna Zanichelli, 1985.

Marcellus, Nonius. “De compendiosa doctrina libros vicesimum”. In Nonii Marcelli De compendiosa doctrina libros XX, ed. by Wallace Martin Lindsay. Oxford: 1913.

Plinius, Secundus, Gaius. Naturalis Historia, ed.by Detlef Detlefsen. Berlin: Weidmann, 1866–1873.

Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council of 25 May 1999 on certain aspects of the sale of consumer goods and associated guarantees, EC Official Journal, L 171, p. 0012-0016.

Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on Consumer Rights, Amending Council Directive 93/13/EEC and Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council and Repealing Council Directive 85/577/EEC and Directive 97/7/EC of the European Parliament and of the Council, EU Official Journal, L 304/64.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Act of April 23, 1964, the Civil Code (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, 1495).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, Act of August 21, 1997, on the Protection of Animals (Dz.U. z 2013 r. poz. 856, z 2014 r. poz. 1794, z 2015 r. poz. 266, z 2016 r. poz. 1605, 1948, 2102).

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Act of July 27, 2002, on Special Conditions of Consumer Sales and Amendment the Civil Code (Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176).

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Act of May 30, 2014, on Consumers’ Rights (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683, 2361, z 2018 r. poz. 650).

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 7 października 1966 r. w sprawie odpowiedzialności sprzedawców za wady główne niektórych gatunków zwierząt, Regulation of the Minister of Agriculture of October 7, 1966, on the Sellers’ Liability for Major Defects of Certain Animal Species (Dz.U. z 1966 r., nr 43, poz. 257).

World Health Organization: The Preamble of the Constitution of the World Health Organization. WHO Off. Rec. 1946, 2, 100.

Supreme Court judgment: III CZP 11/77, OSNCP 1977, No. 8, pos. 132.

Literature

Adams, James, Noel. Pelagonius and Latin Veterinary Terminology in the Roman Empire. Leiden–New York–Köln: E.J. Brill, 1995.

Arangio-Ruiz, Vincenzo. La compravendita in diritto romano, II. Napoli: Jovene, 1956.

Babińska, Izabella and Szarek, Józef and Naumowicz, Karolina, Felsmann, Mariusz, Z. and Sołtyszewski, Ireneusz and Dzikowski, Andrzej. „Wady fizyczne i prawne zwierząt w świetle aktów normatywnych”. Medycyna Weterynaryjna 74 (2018): 276–9.

Dolfman, Michael. “Toward Operational Definitions of Health”. Journal of the School Health 44 (1974): 206–209.

Domaradzki, Jan. „O definicjach zdrowia i choroby” On Definitions of Health and Illness. Folia Medica Lodziensia 40/1 (2013): 5–29.

Engelhardt, Hugo, Tristram. “Ideology and Etiology”. Journal of Medicine and Philosophy 3/1 (1976): 256–68.

Falkowska, Anna. Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, Seller’s Warranty Responsibility for Physical Defects. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010.

Fraser, David and Weary, Daniel M. and Pajor, Ed and Milligan, Barry, N. “A Scientific Conception of Animal Welfare That Reflects Ethical Concerns”. Animal Welfare 6 (1997): 187–206.

Goettel, Mieczysław. Sytuacja zwierzęcia w prawie cywilnym, Animal Status in the Civil Law. Warszawa: LEX, 2013.

Hofmann, Bjørn. “Complexity of the Concept of Disease as Shown through Rival Theoretical Frameworks”. Theoretical Medicine and Bioethics 22/3 (2001): 211–36.

Impallomeni, Giambattista L’editto degli edili curuli. Padova: Cedam, 1955.

Jakab, Éva. “Praedicere” und “cavere” beim Marktkauf. Sachmängel im griechischen und römischen Recht. München: Beck, 1997.

Kuryłowicz, Marek. “Zur Marktpolizei der Römischen Ädilen”. In Au-delà des frontières. Mélanges de droit romain offerts à Witold Wołodkiewicz, I, ed. by Maria Zabłocka, Jerzy Krzynówek, Jakub Urbanik, Zuzanna Służewska, 439–456. Warszawa: Liber, 2000.

Kuryłowicz, Marek. „Działalność karno-administracyjna edylów rzymskich w sprawach handlowych”

Penal and Administrative Activity of the Curule Aediles in Commerce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Prawnicze 125 (1989): 65–78.

Lanza, Carlo. “D.21.1: de res se moventes e morbus vitiumve”: Studia et documenta historiæ et iuris 70 (2008): 55–163.

Lubelska-Sazanów, Małgorzata. „Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przy sprzedaży zwierząt” Warranty Responsibility for Physical Defects of Animals Sold. Transformacje Prawa Prywatnego 4 (2015): 21–41.

Manna, Lorena. Actio redhibitoria e responsabilità per vizi della cosa nell’editto de mancipiis vendundis. Milano: A. Giuffrè, 1994.

Monier, Raymond. La garantie contre les vices cachés dans la vente Romaine. Paris: París Recueil Sirey, 1930.

Monier, Raymond. “La position de Labéon vis à vis de l’expression “morbus vitiumve” dans l’Édit des Édiles”. Eos. Commentarii Societatis Philologæ Polonorum 48 (1956): 443–448.

Nippel, Wilfired. Aufruhr und “Polizei” in der römischen Republik. Stuttgart: Klett-Cotta, 1988.

Ortu, Rosanna. “Aiunt aediles...” Dichiarazioni del venditore e vizi della cosa venduta nell’editto de mancipiis emundis vendundis. Torino: Giappichelli, 2008.

Podrecka, Małgorzata. Rękojmia za wady prawne rzeczy sprzedanej, Warranty for legal defects in sales. Warszawa: LexisNexis, 2011.

Talamanca, Mario. “Trebazio Testa fra retorica e diritto”. In Questioni di giurisprudenza tardo-repubblicana. Atti di un seminario, Firenze 27–28 maggio 1983, ed. Gian Gualberto Archi, Milano: Giuffrè Editore, 1985.

Vincent, Henri. Le droit des édiles. Etude historique et économique des prescriptions édiliciennes sur la vente et la garantie. Paris: Recueil Sirey, 1922.

Walker, Robin E. “Roman Veterinary Medicine”. In Animals in Roman Life and Art., ed. by Jocelyn M.C. Toynbee, 312–314, New York: Ithaca, N.Y., Cornell University Press, 1973.

Zamir, Eyal. “Toward a General Concept of Conformity in the Performance of Contracts”. Los Angeles Law Review 52 (1999): 4–90.

Zieliński, Czesław „Rękojmia za wady fizyczne zwierząt w obrocie powszechnym i uspołecznionym”. Państwo i Prawo 6 (1975): 103–110.

Zimmermann, Reinhard. Roman Law, Contemporary Law, European Law: The Civilian Tradition Today. Oxford: Oxford University Press, 2001.

Zimmermann, Reinhard. The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition. Cape Town–Wetton–Johannesburg: Juta & Co.,1990.

Zoll, Fryderyk. Rękojmia. Odpowiedzialność sprzedawcy. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018.

Żuławska, Czesława. „Komentarz do tyt. XI dz. II”. In Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, II. Gerard Bieniek, Helena Ciepła, Stanisław Dmowski, Jacek Gudowski, Krzysztof Kołakowski, Marek Sychowicz, 74–77. Warszawa: LexisNexis, 2011.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.