The Antecedents of the Regulation of the Economic Competition Agreement in the First Part of the 20th Century in Hungary

Norbert Varga

Abstrakt

The regulations of the economic competition agreement were introduced by the 20th Act of 1931 after the economic crisis attention to the cartel regulations in Europe in the interwar period. We can realize that the regulation of the unfair business completion has a long codification history which started in the period of the Dualism. Before the end of dualism the Hungary regulated some question related to the cartels special attention to the circulation of commodities. In my presentation, I aim to describe the Hungarian and European codification antecedents and steps (for example: the regulation of industry) of the first Hungarian Cartel Act. This codification process was very important in Hungarian economy and social life because the economic changes started processes in both the field of legal life and legal sciences, and as a result of this, a demand arose to legally codify any rules in connection to cartels. The foundations of these were found in private law, especially in the regulations of the commercial law, which could be further elaborated upon and lead to a development of the regulations on the annulment of contracts in connection to dishonourable business competition.

 * Supported by János Bolyai Research Scholarship (BO/00198/18/9). Almási, A háborúhatása, 8.

Słowa kluczowe: cartel law, competition, economic crisis, draft of cartel law, codification of cartel law, Word War I, prawo konkurencji, konkurencja, kryzys ekonomiczny, projekt prawa konkurencji, kodyfikacja prawa konkurencji, I wojna światowa
References

Sources

Minisztertanácsi jegyzőkönyv 1925. szeptember 5. 12. pont. [Minutes of the Council of Ministers, 5 September 1925, item 12]. http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944 (access date: 30.08.2019).

Minisztertanácsi jegyzőkönyv 1929. április 05. 3. sz. [Minutes of the Council of Ministers, 5 April 1929, No. 3]. http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944 (access date: 30.08.2019).

Az 1927. évi január hó25-ére összehívott országgyűlés nyomtatványai. Képviselőházi irományok, XXIII. k. [Printed matter for the session of Parliament called on 25 January 1927. Parliamentary documents (Vol. XXII)]. Budapest: Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság, 1931. 

Az 1927. évi január hó25-ére hirdetett országgyűlés képviselőházának naplója, 33. k. [Parliamentary Record for 25 January 1927 (Vol. 33)]. Budapest: Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat Könyvnyomdája, 1931.

Secondary literature

A kartel, A magyar Jogászegylet Gazdaságjogi Intézetének 1929. évi május hó8-án, 14-én é16-

án tartott vitája [The cartel: Debate held by the Institute for Economic Law of the Hungarian Jurists’Association on 8, 14 and 16 May 1929]. Budapest: Magyar Jogászegylet, 1930.

Almási, Antal. A háborúhatása a magánjogra [The effect of the war on private law]. Budapest: Magyar Jogászegylet, 1917.

Dobrovics, Károly. “Kartel. A karteljog fejlődése és a magyar törvény előzményei”[Cartel: The development of cartel law and antecedents to the Hungarian law]. Közgazdasági Értesítő28 (1934): 16.

Homoki-Nagy, Mária. “Történetek a Szegedi Törvényszék működéséről”[Stories of the operation of the Court of Justice in Szeged]. In: A szegedi törvényszék története. IV. k. [History of the court in Szeged (Vol. IV)], eds Homoki-Nagy Mária, Pétervári Mátéand Varga Norbert, 38–42. Szeged: Szegedi Törvényszék, 2019.

Homoki-Nagy, Mária. “Megjegyzések a kartellmagánjog történetéhez” [Remarks on the history of private cartel law]. Versenytükör Különszám II. 12 (2016): 41.

Kocsoh, Bálint. “Az árellenőrzés jogszabályai”[The Laws of Price Monitoring]. Városi Szemle 25 (1939): 342.

Kovács, György. “A kartellkérdés és -szabályozás gazdaságelméleti és gazdaságpolitikai háttere a két világháborúközötti magyar közgondolkodásban”[The economic theory and economic policy background to the cartel question and cartel regulation in the Hungarian public mind between the two world wars]. Versenytükör Különszám II 12 (2016): 14–39.

Krusóczki, Bence. “A jóerkölcs magánjogi megítélése a tisztességtelen verseny vonatkozásában” [The Private Law Judgement of Good Morals in Relation to Unfair Competition]. Jog, erkölcs, kultúra: Értékdillemmák és identitások a jogrendszerekben, eds Zs. Fejes et al., 75–86. Szeged: Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Doktori Iskola, 2020.

Krusóczki, Bence. “A tisztességtelen verseny a Szegedi Királyi Ítélőtábla joggyakorlatában” [Unfair competition in the legal practice of the Royal Regional Court of Appeal in Szeged]. Acta Universitatis Szegediensis, Forum, Publicationes Doctorandorum Juridicorum 1 (2018): 249–51.

Mandel, Pál. “A kartell-törvényjavaslat tervezete és a német jogászgyűlés” [The draft cartel bill and the German Bar Association]. Jogtudományi Közlöny 32 (1904): 321.

Mandel, Pál. “A kartell-törvény tervezetéhez” [The draft cartel law]. Jogtudományi Közlöny 39 (1904): 378.

Pétervári, Máté. “A kivételes hatalomról rendelkezőtörvény alapján elrendelt moratóriumok hatása a csődeljárásokra” [The Effect of the Moratorium on Bankruptcy Proceedings in the Extraordinary Situation during the First World War]. Katonai Jogi és Hadijogi Szemle 2 (2020): 25–40.

Pétervári, Máté. “Csődeljárások a Szegedi Királyi törvényszék gyakorlatában”. In: A szegedi törvényszétörténete. IV. k. [History of the court in Szeged (Vol. IV)], eds Homoki-Nagy Mária, Pétervári Mátéand Varga Norbert, 85. Szeged: Szegedi Törvényszék, 2019. 

Pogány, Ágnes. “A nagy háborúhosszúárnyéka: Az I. világháborúgazdasági következményei” [The long shadow of the Great War: Economic consequences of World War I]. In: Az első világháborúkövetkezményei Magyarországon [Consequences of World War I in Hungary], ed. Tomka Béla, 259–60. Budapest: Osiris, 2015.

Schwartz, Izidor. “A háborúhatása a szerződések teljesítésére és az osztrák bírói gyakorlat” [The effect of the war on the fulfilment of contracts and Austrian judicial practice]. Jogtudományi Közlöny 51 (1916): 124.

Stipta, István. “Az elsőmagyar kartelltörvény (1931. évi XX. tc.) dogmatikai jellemzői”[The dogmatic features of the first Hungarian cartel law (Act XX of 1931)]. FORVM Acta Juridica et Politica 5 (2015): 115–31.

Stipta, István. “A gazdasági versenyt szabályozómegállapodásokról szóló1931. évi XX. tc. hazai előzményei”[The Antecedents of Act XX. of 1931 on Agreements regulating Economic Competition in Hungary]. Versenytükör Különszám II. 12 (2016): 54.

Szabó, István. “A kartellfelügyelet szervezete és hatásköre az 1931. XX. törvénycikk nyomán”[The organisation and jurisdiction of the cartel supervisory agency pursuant to Act XX of 1931]. Versenytükör Különszám II. 12 (2016): 64–84.

Szilágyi, Pál and Tóth, András. “A kartellszabályozás történeti fejlődése”[The historical development of cartel regulation]. Versenytükör Különszám II. 12 (2016): 9–10.

Tunyogi Szűcs, Kálmán. “A karteltörvény előzményei és alapelvei”[The cartel law: Antecedents and basic principles]. Karteljog Tára 1 (1931): 53.

Wiener, A. Imre. “Gazdasági büntetőjogunk történeti áttekintése” [Historical overview of Hungarian economic criminal law]. Jogtudományi Közlöny 37 (1982): 767.