Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa,Tom 14 (2021), Zeszyt 2

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Krystyna Chojnicka
Zastępca redaktora naczelnego: Dr hab. Maciej Mikuła, prof. UJ
Sekretarz redakcji: Dr Kacper Górski
Rok wydania: 2021
Redaktorzy zeszytu 2: Dr hab. Maciej Mikuła, Dr Michał Ożóg

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy Nr 285/WCN/2019/1 z dnia 30 maja 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Prawa i Administracji.

Publikacja dofinansowana przez CANPACK S.A.
Słowa kluczowe: Vesta, vestals, priesthood, priestesses, rituals, Westa, westalki, kapłaństwo, kapłanki, rytuały, II Rzeczpospolita, gospodarka wojskowa, gospodarka mieszkaniowa, kwatery wojskowe, ciężary publiczne, administracja państwowa, wymiar sprawiedliwości, Second Polish Republic, military economy, housing, military quarters, public burdens, state administration, judiciary, ABGB, jurisprudence of the courts, decree of last will, testamentary witnesses, privileged (special) will, Austrian partition, plague, orzecznictwo sądów, rozporządzenie ostatniej woli, świadkowie testamentu, testament uprzywilejowany (szczególny), zabór austriacki, zaraza, Prosecutor’s Office, Recovered Territories, judicature, Głogów, prokuratura, Ziemie Odzyskane, sądownictwo powszechne, World War II, occupation, international law, II wojna światowa, okupacja, sądownictwo, prawo międzynarodowe, contracts on succession, will-substitutes, Roman law, Italian law, Swiss law, umowy dotyczące spadku, umowy spadkowe, prawo rzymskie, prawo włoskie, prawo szwajcarskie, jointly-used goods, water resources, bottom-up law, comparative law, dobra wspólnie użytkowane, zasoby wodne, prawo oddolnie tworzone, prawo porównawcze, history of canon law, law of obligations, freedom of contract, Western Legal Tradition, historia prawa kanonicznego, prawo zobowiązań, swoboda umów, zachodnia tradycja prawna, Austria-Hungary, Galicia, public finances, Treasury Law, National Treasury Management, Austro-Węgry, finanse publiczne, prawo skarbowe, Galicja, C.K. Krajowa Dyrekcja Skarbu, crime story, detective story, law and literature, legal awareness, Polish People’s Republic, powieść kryminalno-sensacyjna, powieść detektywistyczna, prawo i literatura, świadomość prawna, Polska Rzeczpospolita Ludowa, legal history, methodology, digitization, teaching law, historia prawa, metodologia, cyfryzacja, nauczanie prawa, conference, English law, colonies, empire, konferencja, historia prawa angielskiego, prawo angielskie, kolonie, imperium

Artykuły

Ilość
Sortuj według

The Vestal Virgins’ Socio-political Role and the Narrative of Roma Aeterna

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 2, s. 127–151
Data publikacji online: 22 czerwca 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.011.13519

Obowiązek dostarczania mieszkań na potrzeby osób wojskowych i cywilnych w latach 1919–1925 w świetle ustawodawstwa i orzecznictwa Najwyższego Trybunału Administracyjnego

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 2, s. 153–187
Data publikacji online: 22 czerwca 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.012.13520

Uprzywilejowane rozporządzenia ostatniej woli sporządzane podczas zarazy w prawie i orzecznictwie sądów byłego zaboru austriackiego w okresie międzywojennym

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 2, s. 189–203
Data publikacji online: 22 czerwca 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.013.13521

W prowincjonalnym mieście na ziemiach zachodnich. O Prokuraturze Sądu Okręgowego w Głogowie z siedzibą w Nowej Soli (1945–1950)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 2, s. 205–219
Data publikacji online: 22 czerwca 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.014.13522

Edycje źródłowe

Opinia profesora Władysława Woltera w sprawie działalności sądów niemieckich na obszarach polskich w okresie najazdu hitlerowskiego

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 2, s. 221–257
Data publikacji online: 22 czerwca 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.015.13523

Recenzje

Sabrina Lo Iacono, Ambulatoria est voluntas defuncti? Ricerche sui „patti successori” istitutivi. Milano: Giuffrè Francis Lefebvre, 2019, stron IX+ 358

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 2, s. 259–262
Data publikacji online: 22 czerwca 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.016.13524

Grzegorz Blicharz, Commons – dobra wspólnie użytkowane. Prawnoporównawcze aspekty korzystania z zasobów wodnych. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Od.Nowa, 2017, stron 195

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 2, s. 263–267
Data publikacji online: 22 czerwca 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.017.13525

Recenzja monografii Piotra Alexandrowicza Kanonistyczne uzasadnienie swobody umów w zachodniej tradycji prawnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2020, stron 333

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 2, s. 268–270
Data publikacji online: 22 czerwca 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.018.13526

Recenzja książki Krzysztofa Brońskiego Finanse publiczne w Galicji w okresie autonomii (1867–1914). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2019, stron 319

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 2, s. 271–275
Data publikacji online: 22 czerwca 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.019.13527

Dorota Skotarczak, Otwierać, milicja! O powieści kryminalnej w PRL. Szczecin–Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2019, 231 stron

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 2, s. 276–279
Data publikacji online: 22 czerwca 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.020.13528

O cyfryzacji badań historycznoprawnych. Kilka uwag na marginesie książki Johna B. Nanna i Morrisa L. Cohena pt. The Yale Law School Guide to Research in American Legal History. New Haven–London: Yale University Press, 2018, stron 349

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 2, s. 280–284
Data publikacji online: 22 czerwca 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.012.13529

Kronika wydarzeń naukowych

Sprawozdanie z konferencji „English Law and Colonial Connections: Histories, Parallels, and Influences”. On-line Conference

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 2, s. 285–286
Data publikacji online: 22 czerwca 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.022.13530

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.