Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa,Tom 14 (2021), Zeszyt 3

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Krystyna Chojnicka
Zastępca redaktora naczelnego: Dr hab. Maciej Mikuła, prof. UJ
Sekretarz redakcji: Dr Kacper Górski
Rok wydania: 2021
Redaktorzy zeszytu 3 : Kacper Górski, Maciej Mikuła

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Prawa i Administracji.

 Publikacja dofinansowana przez CANPACK S.A.
Słowa kluczowe: księgi miejskie, proskrypcja, Śląsk, Nysa, średniowiecze, prawo karne, municipal court books, proscription, Silesia, Middle Ages, penal law, Witold Wołodkiewicz, prawo rzymskie, Uniwersytet Warszawski, Roman law, Warsaw University, Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie, Instytut Leibniza Historii i Kultury Żydowskiej im. Simona Dubnowa, historia prawa międzynarodowego, żydowscy prawnicy, tożsamość, the Hebrew University of Jerusalem, Leibniz Institute for Jewish History and Culture – Simon Dubnow, the history of international law, Jewish lawyers, identity, Ukraina, integracja europejska, historia prawa, regulacje prawne, Międzynarodowe Stowarzyszenie Historyków Prawa, Ukraine, European integration, legal history, legal regulation, International Association of Legal Historians, , konferencja, kryzys konstytucyjny, Francja, publikacja, conference, constitutional crisis, France, publication, wydarzenia naukowe, Słowacja, Czechy, stopnie i tytuły naukowe, konferencje, scholarly events, Slovakia, Czechia, academic degrees, conferences, Belgium, books, PhD defences, badania naukowe, historia państwa i prawa, dziedzictwo prawne, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński, scholarly research, Legal and Constitutional History, Legal Heritage, Faculty of Law and Administration, Jagiellonian University, druki XVI–XVIII w., Rzeczpospolita, relacje polsko-francuskie, prints of the 16th–18th centuries, Polish-Lithuanian Commonwealth, Polish-French relations, conspiracy theories, Nazi Germany, antisemitism, Świdnica, Jawor, municipal cort books, Hans Kelsen, czysta teoria prawa, sądownictwo konstytucyjne, austriacki konstytucjonalizm, the pure theory of law, constitutional judiciary, Austrian constitutionalism, sądownictwo szlacheckie, Wielkie Księstwo Litewskie, interregnum, courts for nobility, Grand Duchy of Lithuania, znaczenie badań historycznoprawnych, preskrypcja, przedawnienie roszczenia, importance of research into history of law, history of law, prescription, limitation of claim, Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie, Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Bronisław Wróblewski, Stefan Glaser, prawo i proces karny, historia nauki, Stefan Batory University in Vilnius, Faculty of Law and Social Sciences, criminal law, criminal procedure, history of academia, medical malpractice, medical law, American law, physicians’ liability, Code civil (Kodeks Napoleona), Wolne Miasto Kraków, prawo spadkowe, powroty, część rozrządzalna, Code civil (Napoleonic Code), Free City of Kraków, law of succession, restitutions (rapports), disposable proportion (quotité disponible)

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Medical Malpractice Liability in the United States of America in the Light of the 19th Century Origins of the American Legal System

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 3, s. 287-305
Data publikacji online: 3 września 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.023.14088

Stosowanie przepisów prawa spadkowego Code civil przez sądy Wolnego Miasta Krakowa – sprawa Sawiczewskich

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 3, s. 307–330
Data publikacji online: 3 września 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.024.14089

Bronisław Wróblewski – Stefan Glaser. Sprawa katedr prawa i procesu karnego na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 3, s. 331-354
Data publikacji online: 3 września 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.025.14090

Artykuły recenzyjne

O użyteczności badań nad prawem rzymskim – refleksje na kanwie rozprawy Joanny Kruszyńskiej-Koli pt. Ratio przedawnienia

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 3, s. 355-368
Data publikacji online: 3 września 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.026.14091

Kilka uwag o książce Oskara Kaneckiego Sądy kapturowe Wielkiego Księstwa Litewskiego (1572–1764), Sopot: Wydawnictwo Arche Marek Tokarczyk, 2020, ss. 341

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 3, s. 369-381
Data publikacji online: 3 września 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.027.14092

The Academic Portrait of the Creator of the Pure Theory of Law. Several Facts from Thomas Olechowski’s Book Entitled Hans Kelsen. Biographie eines Rechtswissenschaftlers. Tübingen: Mohr Siebeck, 2020 (1027 pp.)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 3, s. 383-395
Data publikacji online: 3 września 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.028.14093

Recenzje i noty recenzyjne

Goliński, Mateusz. Późnośredniowieczne spisy wywołanych z Jawora i Świdnicy. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2020, LXXVII + 258 ss.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 3, s. 397-400
Data publikacji online: 3 września 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.030.14095

Wółkiewicz, Ewa. „Nyski wykaz proskrypcji z ostatniej ćwierci XIII wieku. Nowa edycja z komentarzem”. Roczniki Historyczne 86 (2020): 43–74

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 3, s. 401-402
Data publikacji online: 3 września 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.032.14097

Evans, Richard J. The Hitler Conspiracies: The Third Reich and the Paranoid Imagination. Allen Lane, 2020, 288 pp.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 3, s. 403-404
Data publikacji online: 3 września 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.029.14094

Malinowska, Teresa. Rzeczpospolita szlachecka we francuskich starodrukach (1573–1795). Poznań: UAM, 2020, ss. 351

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 3, s. 405-409
Data publikacji online: 3 września 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.031.14096

Kronika wydarzeń naukowych

The Chronicle of Research and Scholarly Events in Legal and Constitutional History, and Studies in Legal Heritage at the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University in 2020

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 3, s. 411-415
Data publikacji online: 3 września 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.037.14102

Legal History Research in Belgium (2020)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 3, s. 417-420
Data publikacji online: 3 września 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.033.14098

Chronicle of Scholarly Events in Legal History and Roman Law in the Slovak Republic and Czech Republic in 2020

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 3, s. 421-424
Data publikacji online: 3 września 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.034.14099

Chronicle of Research in Legal and Constitutional History in France in 2020

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 3, s. 425-427
Data publikacji online: 3 września 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.035.14100

A Brief Review of Scholarly Events in the Field of Legal History in Ukraine in 2020

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 3, s. 429-431
Data publikacji online: 3 września 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.036.14101

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej A Lost World? Jewish International Lawyers and New World Orders (1917–1951), Jerozolima, 24–25 maja 2021 r.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 3, s. 433-435
Data publikacji online: 3 września 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.038.14103

Interview with Dr. Dr. h.c. Heinz Mohnhaupt, the member of International Advisory Board of Cracow Studies of Constitutional and Legal History

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 3, s. 437-439
Data publikacji online: 3 września 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.039.14104

Profesorowi Witoldowi Wołodkiewiczowi (1929–2021) in memoriam

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 3, s. 441-449
Data publikacji online: 3 września 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.055.114589

Profesor Claudio Finzi (1939–2021) in memoriam

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 3, s. 451-451
Data publikacji online: 3 września 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.040.14105

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.