O użyteczności badań nad prawem rzymskim – refleksje na kanwie rozprawy Joanny Kruszyńskiej-Koli pt. Ratio przedawnienia

Marek Sobczyk

Abstrakt

On the Usefulness of Research into Roman Law – Some Reflections on the Joanna Kruszyńska – Kola’s Dissertation Ratio przedawnienia [The ratio of prescription]

In this paper I present my personal opinion on the role of present-day research into the history of law, especially into Roman law, referring to the wider issue of the usefulness of Roman law in the future development of private law. I emphasize the clear deficit of communication between historians and proponents of modern law doctrine. This shortcoming is manifested in the lack of interest that lawyers tend to display in achievements in the field of legal history, and is proved more concretely by the fact that the references to the history in monographs on civil law are often only superficial and fragmentary. Unfortunately, legal historians rarely try to initiate any real dialogue with the practitioners of civil law doctrine. This approach offers a profound and compelling study, which both takes the present point of view into consideration and tackles many of the questions that are important and interesting today.

I intend to indicate at least some basic issues that should be taken into consideration by legal historians who want to pique other lawyers’ interest in their works. In my opinion, the most important aspects are the choice of an attractive topic, that is not confined only to history; proper identification of the detailed issues, including such issues as are crucial and interesting today; and in-depth analysis of both current law and the discourse held in modern doctrine. It is significant to combine the appropriate historical methodology with the need for an attractive and communicative presentation of the research and its results.

In her dissertation on the ratio of prescription Joanna Kruszyńska-Kola proposes an excellent method for improving communication with proponents of modern law doctrine. I am convinced that her work brings substance to the vision of research into the history of law which is described in my paper, for that reason I demonstrate how the author managed to achieve the purpose that legal historians should be pursuing.

Słowa kluczowe: znaczenie badań historycznoprawnych, historia prawa, preskrypcja, przedawnienie roszczenia, importance of research into history of law, history of law, prescription, limitation of claim
References

Gajda, Ewa i Lubińska, Bożena. Łacińska terminologia prawnicza. Ignorantia iuris nocet. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, 2014.

Kruszyńska-Kola, Joanna. Ratio przedawnienia. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020.

Kupiszewski, Henryk. Prawo rzymskie a współczesność. Kraków-Bielsko-Biała: Wydawnictwo Od.Nowa, 2013.

Kuryłowicz, Marek. Prawo rzymskie. Historia, tradycja, współczesność. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003.

Palmirski, Tomasz, red. Digesta Iustiniani. Digesta Justyniańskie. Tekst i przekład. Kraków: Poligrafia Salezjańska, 2013–2017.

Sobczyk, Marek. „Prawo rzymskie przed sądami Wspólnot Europejskich”. Studia Prawnoustrojowe 7 (2007): 279–94.

Wołodkiewicz, Witold. „Łacińskie paremie prawnicze w polskiej praktyce prawnej”. W: Regulae iuris. Łacińskie inskrypcje na kolumnach Sądu Najwyższego Rzeczpospolitej Polskiej, red. Agnieszka Kacprzak, Jerzy Krzynówek i Witold Wołodkiewicz, 7–30. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2001.

Wołodkiewicz, Witold. „Prawo rzymskie w XXI wieku”. W: Europa i prawo rzymskie. Szkice z historii europejskiej kultury prawnej, 192–9. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2009.

Akty normatywne

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1104).

Orzecznictwo

Wyrok SN z dnia 24 czerwca 2010 r., IV CSK 67/10.

Postanowienie SN z dnia 20 marca 2014 r., I CSK 404/13.

Wyrok SN z dnia 17 listopada 2014 r., III KK 236/14.

Wyrok SN z dnia 9 sierpnia 2016 r., II CSK 760/15.

Wyrok SN z dnia 27 lipca 2018 r., V CSK 401/17.

Wyrok SN z dnia 16 maja 2019 r., III CSK 40/17.

Postanowienie SN z dnia 26 listopada 2019 r., IV CSK 418/18.

Wyrok SN z dnia 31 marca 2020 r., II CSK 124/19.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.