Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa,Tom 14 (2021), Zeszyt 4

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Krystyna Chojnicka
Zastępca redaktora naczelnego: Dr hab. Maciej Mikuła, prof. UJ
Sekretarz redakcji: Dr Kacper Górski
Rok wydania: 2021
Redaktorzy zeszytu 4: Dr Kacper Górski, Dr hab. Maciej Mikuła, prof. UJ

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Prawa i Administracji.

Krakowskie Studia Historii Państwa i Prawa wspiera CAN-PACK S.A

 Publikacja dofinansowana przez CANPACK S.A.
Słowa kluczowe: dziedzictwo prawne, historia prawa, spotkanie naukowe, dyskusja, referat, legal heritage, legal history, scholarly meeting, discussion, paper, Ruth Bader Ginsburg, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych, feminizm, etos zawodowy prawnika, Supreme Court of the United States, feminism, ethos of the legal profession, history of law, zasady prawa, nieretroaktywność prawa, prawo rzymskie, prawo kanoniczne, legal principles, non-retroactivity of law, Roman law, canon law, prawo spadkowe, prawo porównawcze, zachowek, rezerwa, system alimentacyjny, wolność testowania, succession law, comparative law, compulsory portion, reserved portion, family provision, freedom of testation, księgi miejskie, Górne Łużyce, Zgorzelec, XVI wiek, prawo karne, municipal court books, Upper Lusatia, Görlitz, 16th century, penal law, Komitet Cywilny Reformy, procedura cywilna, postępowanie egzekucyjne, źródło, edycja, Civil Reform Committee, civil procedure, enforcement proceedings, source, edition, Wielkie Księstwo Litewskie, Komisja Skarbowa, sądownictwo, Grand Duchy of Lithuania, Treasury Commission, judiciary, źródła prawa, rozporządzenie z mocą ustawy, Konstytucja RP z 1921 r., Konstytucja RP z 1997 r., sources of law, act with the force of statute, the March Constitution (1921), Constitution of Polish Republic (1997), II Rzeczpospolita, odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, procedura dyscyplinarna, wymiar sprawiedliwości, sądy, Second Republic of Poland, disciplinary responsibility over judges, disciplinary procedure, the justice system, courts, samorząd terytorialny, Kraków, nadzór, dwudziestolecie międzywojenne, local self-government, Cracow, supervision, inter-war period, Second Polish Republic, Konstytucja marcowa (1921), Konstytucja kwietniowa (1935), local government, the April Constitution (1935), odpowiedzialność odszkodowawcza państwa, działalność organów władzy niezgodna z prawem, wynagrodzenie szkody, state liability for damages, unlawful activities of the authorities, violation of the constitution, compensation for damage, sąd pokoju, sędzia pokoju, Sejm, interpelacja, peace court, justice of the peace, II Republic of Poland, interpellation

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Zagadnienie sądów pokoju w pracach Sejmu II Rzeczypospolitej w świetle wniosków i interpelacji poselskich

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 4, s. 453-472
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.041.14467

Przemiany w konstrukcji odpowiedzialności odszkodowawczej państwa w Polsce XX wieku. Od ustawy zasadniczej z 1921 r. do Konstytucji RP z 1997 r.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 4, s. 473-493
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.042.14468

Wpływ Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 1921 r. na kształtowanie się samorządu terytorialnego w II Rzeczypospolitej

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 4, s. 495-510
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.043.14469

Sprawa rozwiązania krakowskiej Rady Miejskiej w 1924 r.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 4, s. 511-519
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.044.14470

Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów w II Rzeczypospolitej na przykładzie wybranych sądów byłego zaboru pruskiego – zagadnienia materialnoprawne

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 4, s. 521-537
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.045.14471

Rozporządzenia z mocą ustawy – modele, teoria i praktyka w polskim systemie parlamentarno-gabinetowym w latach 1921–1926 oraz po 1989 r.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 4, s. 539-556
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.046.14472

Edycje źródłowe

Projekt zmiany procedury cywilnej w pracach Komitetu Cywilnego Reformy (1814–1815). Edycja źródłowa – część II (postępowanie egzekucyjne)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 4, s. 569-589
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.048.14474

Kronika wydarzeń naukowych

„Dziedzictwo prawne. Spotkania naukowe”. Sprawozdanie z posiedzeń naukowych w roku akademickim 2020/2021

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 4, s. 611-615
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.053.14479

Report from the Webinar “Difficult Heritage: the Interwar Codification Movement in Central and Eastern Europe (1918–1939)” – 7 October 2021

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 4, s. 617-619
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.055.15235

Artykuły recenzyjne

Potrzebne nowe pytania i… większa staranność. W związku z pracą Piotra Pilarczyka o sądownictwie litewskiej komisji skarbowej

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 4, s. 557-567
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.047.14473

Recenzje i noty recenzyjne

Speer, Christian. „Görlitz – Eine Stadt vor Gericht. Das «Memoriale» über kriminelle Sachen 1519 bis 1561: Regeste und Volltexte”. Schlesische Geschichtsblätter: Zeitschrift für Regionalgeschichte Schlesiens 46, H. 2 (2019): 89–103 (Teil 1); 47, H. 1 (2020): 47–62 (Teil 2)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 4, s. 591-594
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.049.14475

Sacher, Andrzej. Zasada nieretroaktywności prawa w prawie rzymskim i kanonicznym. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2021 (ss. 387, ISBN 978-83-8061-833-6)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 4, s. 595-600
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.051.14477

Reid, Kenneth G. C., de Waal, Marius J., Zimmermann, Reinhard red. Mandatory Family Protection. New York: Oxford University Press, 2020 (seria Comparative Succession Law, tom III, ss. 804 + XXXVIII, ISBN 9780198850397, DOI:10.1093/oso/9780198850397.001.0001)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 4, s. 601-606
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.050.14476

Bader Ginsburg, Ruth, oraz Hartnett, Mary i Williams, Wendy W. Moimi słowami. Przeł. Anna Halbersztat i Anna Klingofer-Szostakowska. Lublin: Fame Art, 2021 (ss. 400, ISBN 9788395409660)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 4, s. 607-610
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.052.14478

Raporty z projektów badawczych

Cartels in Hungary: Summary of a Bolyai Research Project

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 4, s. 621-623
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.054.14480