Projekt zmiany procedury cywilnej w pracach Komitetu Cywilnego Reformy (1814–1815). Edycja źródłowa – część II (postępowanie egzekucyjne)

Michał Gałędek,

Anna Klimaszewska,

Piotr Z. Pomianowski

Abstrakt

A Project of Changes to Civil Procedure in the Works of the Civil Reform Committee (1814–1815). A Source Edition – Part 2 (Enforcement Proceedings)

The present source publication is the sixth in a series encompassing the most important documents related to preparations for the replacement of French codes with national codification drafted by the Civil Reform Committee which worked between 1814 and 1815. The publication includes the second part of “The project of the civil judicial procedure in first instance”, which is comprised of enforcement proceedings presented just like the first part (the trial) by Franciszek Grabowski, and the fragments of the minutes reporting the course of the discussion concerning the solutions proposed within the project.

* Niniejsza publikacja została przygotowana w ramach projektu „Kodyfikacja narodowa – fantazmat czy realna alternatywa? W kręgu debat nad rodzimym systemem prawa sądowego w konstytucyjnym Królestwie Polskim” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki na podstawie umowy nr UMO-2015/18/E/ HS5/00762.

Słowa kluczowe: Komitet Cywilny Reformy, procedura cywilna, postępowanie egzekucyjne, źródło, edycja, Civil Reform Committee, civil procedure, enforcement proceedings, source, edition
References

Źródła archiwalne

Biblioteka Książąt Czartoryskich, sygn. 5233 IV, 5236 IV.

Źródła drukowane

„Projekt zmiany procedury cywilnej w pracach Komitetu Cywilnego Reformy (1814–1815). Edycja źródłowa – część I (postępowanie zasadnicze)”, wyd. Michał Gałędek, Anna Klimaszewska, Piotr Z. Pomianowski. Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa 14, z. 1 (2021): 83–115.

Źródła prawne

Ogulna Ordynacya Sądowa dla Państw Pruskich. T. 2. Warszawa: w drukarni Xięży Piarów, 1809.

Opracowania

Bieda, Justyna. „Instytucja przymusu osobistego dłużników w sprawach cywilnych na ziemiach Królestwa Polskiego w latach 1815–1875”. Studia Iuridica Lublinensia 25, nr 3 (2016): 85– 103.

Grynwaser, Hipolit. „Niedoszły polski kodeks postępowania cywilnego (1820)”. Kwartalnik Prawa Cywilnego i Karnego 1, z. 1 (1918): 77–107.

Kamińska, Paulina. „Z badań nad procedurą licytacji w Królestwie Polskim do 1875 r.”. Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego 19 (2016): 211–20.

Królasik, Tomasz. Francuski model postępowania egzekucyjnego w Księstwie Warszawskim i w Królestwie Polskim w latach 1808–1823. Warszawa, 2018 (praca doktorska, maszynopis w Bibliotece Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego).

Królasik, Tomasz. „Potioritas czy subhastacja? Pomiędzy dawnym prawem polskim a prawem francuskim w egzekucji sądowej w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim”. Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa 12, z. 1 (2019): 39–54.

Witkowski, Wojciech. Aleksander This i Jan Kanty Wołowski. Wybitni prawnicy Królestwa Polskiego, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001.