Sacher, Andrzej. Zasada nieretroaktywności prawa w prawie rzymskim i kanonicznym. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2021 (ss. 387, ISBN 978-83-8061-833-6)

Piotr Alexandrowicz

Abstrakt
Słowa kluczowe: zasady prawa, nieretroaktywność prawa, historia prawa, prawo rzymskie, prawo kanoniczne, legal principles, non-retroactivity of law, legal history, Roman law, canon law
References

Adamczuk, Arkadiusz. Prawo i obraz w miniatorstwie średniowiecznym. Iluminowany rękopis Concordia discordantium canonum Gracjana w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej KUL. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2009.

Alexandrowicz, Piotr. „Leges non dedignantur sacros canones imitari: Canonical Reinterpretation of Justinian’s Novel 83,1 (=Authen. 6.12.1) in Lucius III’s Decretals”. Bulletin of Medieval Canon Law 35 (2018): 185–214.

Alexandrowicz, Piotr. Znaczenie dekretału Intelleximus (X 5.32.1) w procesie recepcji prawa rzymskiego w XIII-wiecznej kanonistyce. Poznań–Kraków: Wydawnictwo „scriptum”, 2018.

Dębiński, Antoni. Kościół i prawo rzymskie. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2008.

Kordela, Marzena. Zasady prawa. Studium teoretycznoprawne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2012.

Palmirski, Tomasz. „O różnych regułach dawnego prawa – 17 tytuł 50 księgi Digestów. Tekst – tłumaczenie – komentarz”. Zeszyty Prawnicze UKSW 6, nr 2 (2006): 221–6; 7, nr 1 (2007): 311–73; 7, nr 2 (2007): 297–345.

Saternus, Arkadiusz. „Zasada legalności w kontekście normy ogólnej z kan. 1399 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku”. Kościół i Prawo 16, z. 3 (2014): 179–89.

Uruszczak, Wacław. „Krakowski komentarz reguł prawa z początku XVI wieku (Lectura super titulo de regulis iuris Libro Sexto)”. Czasopismo Prawno-Historyczne 25 (1973): 69–88.

Uruszczak, Wacław. „Regulae iuris w kulturze prawnej dawnej Polski”. Krakowskie Studia Prawnicze 22 (1989): 79–108.

Wiewiorowski, Jacek. „Zakaz retroakcji określony w art. 3 k.c. w świetle europejskiej tradycji prawnej”. Gdańskie Studia Prawnicze 39 (2018): 419–34.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.