Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa,Tom 15 (2022), Zeszyt 1

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Krystyna Chojnicka
Zastępca redaktora naczelnego: Dr hab. Maciej Mikuła, prof. UJ
Sekretarz redakcji: Dr Kacper Górski
Rok wydania: 2022
Redaktorzy zeszytu 1: Dr Kacper Górski, Dr hab. Maciej Mikuła, prof. UJ

Publikacja została sfinansowana ze środków Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego przyznanych w ramach POB Heritage programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Partnerem czasopisma jest TAURON.

Badanie zostało sfinansowane ze środków Priorytetowego Obszaru Badawczego Heritage w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Słowa kluczowe: Emperor’s genius, providence, Pseudo-Dionysius, hierarchy, daimon, geniusz cesarza, opatrzność, Pseudo-Dionizy, hierarchia, dziesięciny, Franciszek Bieliński, Mazowsze, sejm grodzieński z 1752 roku, spory o dziesięciny, prawo staropolskie, tithes, Masovia, Sejm in Grodno of 1752, disputes over tithes, old- -Polish law, niemieckie prawo miejskie, prawo magdeburskie, recepcja prawa, transfer prawa, migracje w średniowieczu, kultura prawna, German municipal law, Magdeburg law, reception of law, transfer of law, migrations in the Middle Ages, legal culture, ludobójstwo, zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości, II wojna światowa, Trzecia Rzesza, genocide, war crimes, crimes against humanity, Second World War, Third Reich, Estado Novo, konstytucja Portugalii, Republika Portugalii, António de Oliveira Salazar, korporacjonizm, Portuguese constitution, Portuguese Republic, corporatism, Komisja Kodyfikacyjna, prawo rodzinne, źródło, edycja, Codification Commission, family law, source, edition, prawo rzymskie, polityka ustawodawcza, chrześcijaństwo, prawodawstwo późnoantyczne, Roman law, legislative policy, Christianity, legislation in late Antiquity, Ruś, Ziemia Kijowska, średniowiecze, elity, urzędy, Ruthenia, Kyiv Land, Middle Ages, elites, offices, Saxony, Thuringia, Estates, Wettin dynasty, nobility, nierzetelna recenzja, Wielkie Księstwo Litewskie, Komisja Skarbowa, sądownictwo, unreliable review, Grand Duchy of Lithuania, Treasury Commission, judiciary

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Pseudo-Dionysius’ Concept of Hierarchy and the Imperial Cult in the Early Roman Empire

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 1, s. 1-15
Data publikacji online: 31 marca 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.001.15249

Stosunek marszałka wielkiego koronnego Franciszka Bielińskiego do dziesięcin. Przyczynek do dziejów sporu o dziesięciny na Mazowszu w latach pięćdziesiątych XVIII w.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 1, s. 17-33
Data publikacji online: 31 marca 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.002.15250

Edycje źródłowe

Konstytucja polityczna Republiki Portugalii z 11 kwietnia 1933 r.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 1, s. 59-99
Data publikacji online: 31 marca 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.005.15253

Nieznane protokoły posiedzeń podkomisji prawa o stosunkach z pokrewieństwa i opieki Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej z 1939 roku (część I)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 1, s. 101-142
Data publikacji online: 31 marca 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.006.15254

Artykuły recenzyjne

Wydawnictwo towarzyszące wystawie „Faszination Stadt” Kulturelle Vernetzung in Europa. Das Magdeburger Recht und seine Städte (Powiązania kulturowe w Europie. Prawo magdeburskie i jego miasta), red. Gabriele Köster, Christina Link, Heiner Lück. Dresden: Sandstein Verlag, 2018, ss. 520, ISBN 978-3-95498-452-7

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 1, s. 35-48
Data publikacji online: 31 marca 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.003.15251

Maciej Jan Mazurkiewicz, Ludobójstwo Niemiec na narodzie polskim (1939–1945). Studium historycznoprawne. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej, 2021, ss. 520

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 1, s. 49-57
Data publikacji online: 31 marca 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.004.15252

Recenzje i noty recenzyjne

Dębiński, Antoni. Polityka ustawodawcza rzymskich cesarzy chrześcijańskich w sprawach religijnych. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2020, ss. 235

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 1, s. 143-146
Data publikacji online: 31 marca 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.007.15255

Nagirnyy, Vitaliy. Urzędnicy Ziemi Kijowskiej od drugiej połowy XI do pierwszej połowy XIII wieku. Studium prozopograficzne. Kraków: Historia Iagellonica, 2021, 390 pp.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 1, s. 147-149
Data publikacji online: 31 marca 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.008.15256

Schirmer, Uwe. Landstände im thüringisch-obersächsischen Raum (1231–1498). Ein Beitrag zur Geschichte des mitteldeutschen Hoch- und Niederadels. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2021, 161 pp. (Jenaer mediävistische Vorträge, vol. 8)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 1, s. 151-154
Data publikacji online: 31 marca 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.009.15257

Odpowiedź na recenzję

Medice, cura te ipsum. W odpowiedzi Andrzejowi Zakrzewskiemu

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 1, s. 155-163
Data publikacji online: 31 marca 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.012.15278

In memoriam

Profesorowi Michałowi Pietrzakowi (1929–2021) in memoriam

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 1, s. 165-167
Data publikacji online: 31 marca 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.010.15258

Profesor Henryk Olszewski (1932–2021)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 1, s. 169-173
Data publikacji online: 31 marca 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.011.15259