Slovak Share in the Unification and Codification Efforts in Interwar Czechoslovakia

Tomáš Gábriš

Abstrakt

The creation of the Czechoslovak Republic and its legal system had its basis in the Act No. 11/1918 Coll. The Act preserved in force former Hungarian law in the territory of Slovakia. In Czech lands, former Austrian law was to be used further on. Quite understandably, attempts were present already in the interwar period to unify the legal system of Czechoslovakia. Analysis of the process and results of unification of law in Czechoslovakia reveals the participation of broad-scale of Slovak lawyers in the process and partial influence of law valid in Slovakia in the projects of new Czechoslovak codes. In the area of substantive law, the revised Austrian Civil Code (ABGB) was to become the basis of the new Czechoslovak Civil Code and therefore, not much space was left for “Slovak law”to influence the final version of the Civil Code project. In the area of procedural law, however, the codes of civil procedure valid in the Czech part and in the Slovak part of the Republic were not as different as it was the case with the substantive civil law. Therefore, the unification process was easier and many institutes of law valid in Slovakia were to be preserved in the project of the Czechoslovak Civil Procedure Code. Unfortunately, the events of the years 1938–1939 was the reason for none of the prepared projects being actually enacted. It was only after the Second World War (mostly in 1950) that the legal order was finally unified in Czechoslovakia.

FINANSOWANIE

The project ‘Continuity and Discontinuity of Pre-war Legal Systems in Post-war Successor States (1918–1939)’ is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe. Visegrad Grant No. 22030159.

Słowa kluczowe: unification of law, Czechoslovakia, Civil Code, Civil Procedure, continuity of law
References

Primary sources

National Archives of the Czech Republic, Ministry of Justice (1919–1938) [MJ], 208.

National Archives of the Czech Republic, Ministry of Unification (1919–1938) [MU], 1, 4–5, 14–18.

Těsnopisecká zpráva o 92. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze ve čtvrtek dne 15. dubna 1937. www.psp.cz/eknih/1935ns/ps/stenprot/092schuz/ (accessed: 30.10.2021).

Těsnopisecká zpráva o 94. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze ve čtvrtek dne 22. dubna 1937. https://www.psp.cz/eknih/1935ns/ps/stenprot/094schuz/ (accessed: 30.10.2021).

Tisk 425. Vládní návrh zákona, kterým se vydává občanský zákoník. www.psp.cz/eknih/1935ns/se/tisky/t0425_01.htm (accessed: 30.10.2021).

Vládní návrh uvozovacího zákona k zákonu o tom, jak se v občanských věcech právních vykonává soudní moc a které řádné soudy jsou příslušné ve sporných věcech právních (zákonu o soudní příslušnosti) a k civilnímu řádu soudnímu. https://www.psp.cz/eknih/1935ns/ps/tisky/t0850_01.htm (accessed: 30.10.2021).

 

Studies

Beňa, Jozef. Vývoj slovenského právneho poriadku. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2001.

Fritz, Josef. “Unifikační problém jinde a u nás”. Právny obzor 9 (1926): 411–31.

Gábriš, Tomáš. “Desať ‘R’ právnej (dis)kontinuity”. In Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2013, 1. Časť, 103–11. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2013.

Gábriš, Tomáš. “Unifikačné snahy v prvej ČSR a medzivojnovej Európe”. Právněhistorické studie 39 (2007): 193–208.

Hexner, Ervín. “Zvykové právo v Československej republike”. Právny obzor 9 (1926): 497–502, 529–35, 561–70.

Hoetzel, Jiří and Weyr, František, eds. Slovník veřejného práva československého, sv. V. Praha: Eurolex Bohemia, 2000 (reprint).

Horák, Ondřej. “Vznik Československa a recepce práva. K právní povaze a významu zákona čís. 11/1918 Sb. z. a n. s přihlédnutím k otázce recepce právního řádu”. Právněhistorické studie 38 (2007): 153–69.

Kindl, Vladimír. “Slovenské unifikační iniciativy z let 1935–37 a jejich legislativní vyústění”. In K 75. narodeninám profesora Hubenáka. Zborník z medzinárodnej právno-historickej konferencie konanej pri tejto príležitosti, ed. Ivana Šošková, 22–32. Banská Bystrica: Právnická fakulta UMB, 2004.

Kreč, Jaroslav. Fond Ministerstva unifikací (Fund of Ministry of Unifications (1919–1938)). Inventory. Praha: Národní archiv, 1963.

Laclavíková, Miriam. “Recepcia obyčajového práva a práva kuriálnych decízií v prvej ČSR (príspevok k histórii súkromného práva na Slovensku)”. In Acta Universitatis Tyrnaviensis, Iuridica, ed. Ján Lazar, 149–67. Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2005.

Laclavíková, Miriam. “Riešenie problému unifikácie a kodifikácie súkromnoprávnych noriem v medzivojnovom Československu a Poľsku”. In Vývoj právních kodifikací, ed. Karel Schelle, 187–219. Brno: Masarykova univerzita, 2004.

Luby, Štefan. “Československý občiansky zákonník a slovenské súkromné právo”. Právny obzor 30 (1947): 5–16, 33–72, 97–120, 161–8, 193–200, 225–40, 257–64, 289–304; 31 (1948): 1–30, 41–60, 81–134, 161–86, 232–51, 261–88. 

Luby, Štefan. “Unifikačné snahy v oblasti československého súkromného práva v rokoch 1918–1948”. Právny obzor 50, iss. 6 (1967): 571–86

“Reč ministra spravodlivosti dr. Ivana Dérera. Unifikačný kongres právnikov v Bratislave 26. – 28./IX. 1937”. Právny obzor 20 (1937): 45–9.

Rouček, František. Revise občanského zákona. Záznam z porad slovenské komise pro obor občanského práva v Bratislavě II. Praha: Ministerstvo pro sjednocení zákonův a organisace správy spolu s Právnickou jednotou na Slovensku v Bratislavě, 1924. 

Rouček, František. Revise občanského zákona. Záznamy z porad slovenské komise pro obor občanského práva v Bratislavě I. Praha: Ministerstvo pro sjednocení zákonův a organisace správy spolu s Právnickou jednotou na Slovensku v Bratislavě, 1923. 

Skála, Karel. Trestní soudnictví na Slovensku se zvláštním sřetelem k unifikaci zákonodárství trestního. Praha: Nákladem Ministerstva pro správu Slovenska, 1920.

Šorl, Robert and Gábriš, Tomáš. “Občianske právo na Slovensku a unifikácia právneho poriadku v období prvej Československej republiky (1918–1938)”. In Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918–1938) a jejich místo ve střední Evropě, vol. 2, 646–718. Praha: Karolinum, 2010.

Šorl, Robert. “Vetvový majetok a unifikácia súkromného práva v prvej ČSR”. In Právněhistorické studie, vol. 39, ed. Ladislav Soukup, 221–37. Praha: Karolinum, 2007.

Vaverka, František. “Unifikačný problém v právnych poriadkoch štátov poválečnej Strednej Európy”. Právny obzor 20 (1937): 337–65.

Weyr, František. Soustava československého práva státního. 2nd ed. Praha: Fr. Borový, 1924.

Vojáček, Ladislav. První československý zákon. Praha: Wolters Kluwer, 2018.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.