Changes in the Hungarian Insolvency Law in the Interwar Period

Máté Pétervári

Abstrakt

The First World War and the Trianon Treaty shocked the Hungarian economy. The Hungarian government implemented a payment moratorium from the start of the war, but after a one-year long moratorium, the government wanted to restore the working of the economy. But it desired to avoid the massive bankruptcies of the firms; therefore, a new institution, the compulsory non-bankruptcy settlement was introduced by the government in Hungary for helping the debtors. In my paper, I examine the rearrangement of the insolvency law in the interwar period which was generated by the compulsory nonbankruptcy settlement. This appeared beside the bankruptcy procedure, which regulation was passed by the National Assembly in 1881. It was the second Hungarian bankruptcy act, which remained unchanged until socialism. These two procedures were the significant elements of the insolvency law in the examined period. In my paper, I present the circumstances of the new institution’s introduction, its modification and its relation to the bankruptcy procedure.

FINANSOWANIE

The project ‘Continuity and Discontinuity of Pre-war Legal Systems in Post-war Successor States (1918–1939)’is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe. Visegrad Grant No. 22030159.

Słowa kluczowe: bankruptcy procedure, compulsory non-bankruptcy settlement, exceptional power, state intervention in the private law, effect of the First World War, responses to the economic crises
References

Legal sources

21. A m. kir. minisztérium 1916. évi 451. M. E. számúrendelete, a csődön kívüli kényszeregyességről és a csődtörvény egyes rendelkezéseinek módositásáról szóló1916:V. törvénycikk életbelépéséről és végrehajtásáról [Decree of Royal Hungarian Ministry No. 451/1916 on the entering into force and execution of the Act V of 1916 on the Compulsory Non-bankruptcy Settlement and the Amendment of Some Provisions of the Bankruptcy Act]. Magyarországi rendeletek tára, vol. 50. Magyar Királyi Belügyminisztérium, Budapest: Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság, 1916.

Az 1910. évi június hó 21-ére hirdetett országgyűlés Képviselőházának naplója [The Minutes of the National Assembly’s House of Representatives summoned for 21 June 1910], vol. 27, Budapest: Athenaeum, 1916.

Az 1910. évi június hó 21-ére hirdetett országgyűlés Képviselőházának naplója [The Minutes of the National Assembly’s House of Representatives summoned for 21 June 1910], vol. 26. Budapest: Athenaeum, 1915.

“Indokolás a csődön kívüli kényszeregyességről és a csődtörvény egyes rendelkezéseinek módosításáról szólótörvényjavaslathoz „ [The Reasons of the Bill on the Compulsory Non-bankruptcy Settlement and the Amendment of Some Provisions of the Bankruptcy Act]. Az 1910. évi június hó 21-ére hirdetett országgyűlés Képviselőházának irományai [The Papers of the National Assembly’s House of Representatives summoned for 21 June 1910], vol. 50, Budapest: Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság, 1916.

“A képviselőház igazságügyi bizottságának jelentése a csődön kívüli kényszeregyességről és a csődtörvény egyes rendelkezéseinek módosításáról szóló1209. sz. törvényjavaslat tárgyában „ [The Report of the House of Representatives’ Board of Justice on the Compulsory Non-bankruptcy Settlement and the Amendment of Some Provisions of the Bankruptcy Act].

Az 1910. évi június hó 21-ére hirdetett országgyűlés Képviselőházának irományai [The Papers of the National Assembly’s House of Representatives summoned for 21 June 1910], vol. 51, Budapest: Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság, 1916. 

Studies

“A csődönkivüli kényszeregyesség „ [Compulsory Non-bankruptcy Settlement]. Ügyvédek Lapja 32, no. 34 (1915): 1–2.

“A csődön kívül köthetőkényszeregyesség „ [Compulsory Non-bankruptcy Settlement]. Ügyvédek Lapja 32, no. 16 (1915): 1–2.

“A fizetésbeszüntetések törvényhozás utjáni rendezése „ [Suspensions of Payment’s Regulation by Legislation]. Jogtudományi Közlöny 18, no. 51 (1883): 408.

Almási, Antal. A háború hatása a magánjogra [The Effect of the War on the Private Law]. Budapest: Franklin, 1917.

Angyal, Pál. A hadviselés érdekei ellen elkövetett bűncselekmények: Árdrágító visszaélések: A fizetési eszközökkel elkövetett visszaélések [Crimes against the Interests of the Warfare: Crimes of evasion of price control: Abuses with Means of Payment]. Budapest: Széchenyi Irodalmi és Művészeti R.-T., 1941.

Antal, Tamás. A Szegedi Királyi Ítélőtábla története 1921 és 1938 között [The History of Royal Regional Court of Szeged Between 1921 and 1938], vol. 3. Budapest–Szeged: Szegedi Ítélőtábla, 2017.

Apáthy, István. A magyar csődjog rendszere [The System of Hungarian Bankruptcy Law], vol. 1. Budapest: Eggenberger, 1887.

“A kereskedelmi kongresszus „ [The Commercial Congress]. Jogtudományi Közlöny 49, no. 20 (1914): 217.

Baditz, Lajos. “A csődeljárás reformja „ [The Reform of the Bankruptcy Procedure]. Jogtudományi Közlöny 50, no. 17 (1915): 207–8.

“Balogh Jenő „ [JenőBalogh]. Jogtudományi Közlöny 52, no. 23 (1917): 213.

Bekker, Zsuzsa and Hild, Márta. “Közgazdaságtan a két világháború között „ [Economic Sciences in the Interwar Period]. In Magyar közgazdasági gondolkodás (a közgazdasági irodalom kezdeteitől a II. világháborúig) [Economic Thinking of Hungary (From the Beginnings of the Economic Literatures to the Second World War], ed. Zsuzsa Bekker, 513–41. [Budapest]: Aula, 2002.

Fuchs, István. “Beszámolóa Jogászgyűlésről „ [Report about the Lawyer Congress]. Jogtudományi Közlöny 63, no. 12 (1928): 113–4.

Galántai, József. “A háborús állam: A „kivételes hatalom”kodifikálása és alkalmazása 1914–16-ban „ [The State of War: The Codification and Adoption of Exceptional Power in 1914–1916]. In A magyarországi polgári államrendszerek [The Hungarian Bourgeois Political Systems], eds. Ferenc Pölöskei and György Ránki, 195–222. Budapest: Tankönyvkiadó, 1981.

Gold, Simon. “Kényszeregyezség csődön kívül „ [The Compulsory Non-bankruptcy Settlement]. Jogtudományi Közlöny 49, no. 47 (1914): 470–1.

György, Ernő. “Hitelvédelmi problémák II. „ [Problems of Credit Protection II.]. Jogtudományi Közlöny 67, No. 5 (1932): 31–2.

Halmos, Károly. “A csődtörvény csődtörténete: Kultúrtörténet és közéleti történetírás (public history)” [History of Failure of the Bankruptcy Act: Cultural History and Historiography of Public Life (public history)]. Historia critica. Tanulmányok az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Történeti Intézetéből [Historia critica. Papers from the Historical Institue of Eötvös Lóránd University Faculty of Humanities], ed. Orsolya Manhercz, 221–7. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2014.

“Háborús igazságügyi törvényjavaslatok „ [Judicial Bills of War]. Ügyvédek Lapja 32, no. 50 (1915): 1–2.

Heller, Farkas. „A kartel, mint közgazdasági probléma „ [The Cartel as Economic Problem]. In A kartel: A Magyar Jogászegylet Gazdaságjogi Intézetének vitája [The Cartel. The Dispute of the Economic Law Institute of the Hungarian Jurists’Association], 5–18. Budapest: Magyar Jogászegylet, 1930.

Hollósi, Gábor. “A történelmi emlékezet az 1920. évi I. törvénycikk indokolásában „ [The Historical Politics of Memory in the Reasons of Act I of 1920]. Jogtörténeti Szemle 17, no. 1 (2019): 40–5.

Homoki-Nagy, Mária. “Gondolatok a magyar kodifikációtörténeti hátteréről „ [Ideas about the Historical Background of the Hungarian Codification]. In 90 éves a szegedi jogászképzés [90th Anniversary of Lawyer Education in Szeged], ed. József Hajdú, 83–92. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2013.

Homoki-Nagy, Mária. “Kartellszerződések a gyakorlatban „ [Cartel Contracts in the Practice]. Versenytükör 13, no. 6 (2017): 4–13.

Homoki-Nagy, Mária. “Geschichte der zivilrechtlichen Kodifikation „ [History of Pricate Law Codification]. In Die Entwicklung der Verfassung und des Rechts in Ungarn [The Development of the Constitution and Law in Hungary], ed. Gábor Máthé, 451–500. Budapest: Dialóg Campus Verlag, 2017.

Horváth, Attila. A magyar magánjog történetének alapjai [The Bases of the Hungarian Private Law History]. Budapest: Gondolat, 2006.

Horváth, Attila. “A kereskedelmi törvény –1875. évi XXXVII. tc „ [The Commercial Act – Act XXXVII of 1875]. In A kettős monarchia. Die Doppelmonarchie [The Dual Monarchy], eds. Gábor Máthé, Attila Menyhárd and Barna Mezey, 203–46. Budapest: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 2018.

Hörcher, Ferenc. “Is the Historical Constitution of Hungary Still a Living Tradition? A Proposal for Interpretation”. In The Concept of Constitution in the History of Political Thought, eds. Arkadiusz Górnisiewicz and Bogdan Szlachta, 89–112. Warsaw–Berlin: De Gruyter, 2017.

Jacobi, Andor. “Csődjogi elmélkedések” [The Meditations about the Bankruptcy Law]. Jogtudományi Közlöny 62, no. 2 (1927): 12–3.

Kaposi, Zoltán. Magyarország gazdaságtörténete 1700–2000 [History of Economics of Hungary]. Budapest–Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 2010.

Kelemen, Roland. “A háborúesetére szólókivételes intézkedéseket tartalmazó1912. évi LXIII. törvény országgyűlési vitája és sajtóvisszhangja „ [Parliamentary Debate and Press Reaction of the Act LXIII of 1912 on the Extraordinary Measures in the Case of War]. Parlamenti Szemle 1, no. 1 (2016) 70–91.

Kelemen, Roland. “A háborúesetére szólókivételes intézkedéseket tartalmazó1912. évi LXIII. törvény genezise és sajtó-, valamint jogtudományi visszhangja „ [Genesis, Press and Jurisprudence Reaction of the Act LXIII of 1912 on the Extraordinary Measures in the Case of War]. In Források a kivételes hatalom szabályozásának magyarországi geneziséről [Sources about the Hungarian Genesis of the Exceptional Power Regulation], ed. Roland Kelemen, 12–38. Budapest: Magyar Katonai Jogi és Hadi Jogi Társaság, 2017.

Kelemen, Roland. “A kivételes hatalom szabályozásának elméleti rendszere, honvédelmi kapcsolódásai és megvalósulása a dualizmus kori Magyarországon”. In A honvédelem jogának elméleti, történeti és kortárs kérdései [The Theoretical, Historical and Contemporary Questions of the National Defence Right], ed. Ádám Farkas, 59–86. Budapest: Dialóg Campus Kiadó, 2018.

Kelemen, Roland. “A Honvédelmi Tanács. Szerves fejlődés vagy elnevezésbeli hasonlóságok a magyar jogtörténetben? (Honvédelmi Bizottmány –Legfelső Honvédelmi Tanács – Honvédelmi Tanács szabályozása, jellege) „ [The Council of National Defence. Integral Development or Similar Names in the Hungarian Legal History? (Regulation and Character of Commission of National Defence –Highest Board of National Defence –Board of National Defence)]. Katonai Jogi és Hadijogi Szemle 6, no. 1 (2018): 63–94.

Kelemen, Roland. “Út a nemzeti jogalkotásig, avagy a jogállami kivételes hatalmi törvény törvény megalkotásának több évtizedes története „ [Way until the National Law-making or Several Decennial History of Exceptional Power Act of the Rule of Law]. In Ünnepi tanulmányok Siska Katalin 60. születésnapjának tiszteletére – Viginti quinqueanni in ministerio universitatis et iurisprudentiae [Commemorative Papers in Honour of Katalin Siska’s 60th Birthday –Viginti quinqueanni in ministerio universitatis et iurisprudentiae], ed. Árpád Margittay-Mészáros, 123–37. Debrecen: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2021.

KorsósnéDelacasse, Krisztina. “Die Anfänge des ungarischen Konkursrechts „ [The Beginning of the Hungarian Bankruptcy Law]. In Institutions of Legal History with Special Regard to the Legal Culture and History, ed. Gábor Béli et al., 67–75. Bratislava–Pécs: Publikon, 2011.

Kovács, György. “A kartellkérdés gazdaságelméleti és gazdaságpolitikai háttere II „ [The Economic Theory and Economic Policy behind the Cartel Problem II]. Versenytükör 13, no. 6 (2017): 14–34.

Krusóczki, Bence. “A tisztességtelen verseny a Szegedi Királyi Ítélőtábla gyakorlatában” [The Practical Implementation of the Unfair Competition in the Royal Regional Court of Appeal in Szeged]. Acta Universitatis Szegediensis. Forum. Publicationes Discipulorum Iurisprudentiae 1, no. 1 (2018): 245–69.

Krusóczki, Bence. “A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara szerepe a tisztességtelen versenycselekmények kapcsán „ [The Unfair Competition Practice of the Budapest Chamber of Commerce and Industry]. Acta Universitatis Szegediensis. Forum. Publicationes Discipulorum Iurisprudentiae 2, no. 1 (2019): 195–220.

Lőrinczi, Gyula. “A mai magyar csődjogi szabályozás jogtörténeti gyökerei (Szomorújáték három felvonásban) „ [Legal History Roots of the Contemporary Hungarian Bankruptcy Regulation (Tragedy in Three Acts)]. Jogtörténeti Szemle 13, no. 4. (2011): 15–29.

Medgyes, Simon. “A csődönkívüli kényszeregyezség „ [The Compulsory Non-bankruptcy Settlement]. Jogtudományi Közlöny 50, no. 48 (1915): 481–4.

Messinger, Simon. “Csődjogi reformok (Három törvénytervezet) „ [Reforms of Bankruptcy Law (Three Drafts)]. Magyar Jogászegyleti Értekezések 9, no. 3 (1893): 3–32.

Messinger, Simon. “Kereskedelmi csőd „ [Commercial Bankruptcy]. In Magyar jogi lexikon, vol. 4, ed. Márkus Dezső, 640–2. Budapest: Pallas, 1908.

Messinger, Simon. “A csődönkivüli kényszeregyezség intézménye „ [The Institution of the Compulsory Non-bankruptcy Settlement]. Magyar Jogászegyleti Értekezések 39, no. 3 (1909): 3–68.

Meszlény, Artur. A csődön kivüli kényszeregyesség [The Compulsory Non-bankruptcy Settlement]. Budapest: Athenaeum, 1916.

Mezey, Barna. “Az elsővilágháborújogi törvényhozói előkészítése: A kivételes hatalomról szóló 1912. évi 63. törvénycikk „ [Legislative Preparation for the First World War. Act 63 of 1912 on the Exceptional Power]. Prvá Svetová Vojna V Karpatoch. Első világháború a Kárpátokban. ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА В КАРПАТАХ [First World War in the Carpathians], ed. Peter Konya, 11–8. Presov: Prešov University, 2016.

Molnár, Erzsébet. “A kartellmagatartások büntetőjogi szankcionálásának kriminálpolitikai vizsgálata „ [Criminal Policy Analysis of the Punishment of Cartels]. Versenytükör 15, no. 1 (2019): 28–37.

Molnár, Erzsébet. A gazdálkodó szervezet vezetőjének speciális büntetőjogi felelőssége [Special Criminal Liability of the Business Organisation’s Leader]. Szeged: Iurisperitus Kiadó, 2020.

Pétervári, Máté. “A kivételes hatalom magánjogi viszonyokra gyakorolt hatása és a csődönkívüli kényszeregyezség bevezetése Magyarországon” [Effects of the Exceptional Power on the Private Law Relations and the Establishment of the Compulsory Non-bankruptcy Settlement in Hungary]. In Szkülla és Kharübdisz között. Tanulmányok a különleges jogrend elméleti és pragmatikus kérdéseiről, valamint nemzetközi megoldásairól [Between Scylla and Charybdis: Papers about the Theoretical and Pragmatical Questions and International Solutions of the Exceptional State Order], eds. Ádám Farkas and Roland Kelemen, 149–83. Budapest: Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság, 2020.

Pétervári, Máté. “A kivételes hatalomról rendelkezőtörvény alapján elrendelt moratóriumok hatása a csődeljárásokra” [Moratoriums’Based on Act on Extraordinary Power Effects on the Bankruptcy Procedures]. Katonai Jogi és Hadijogi Szemle 8, no. 2 (2020): 25–39.

Pétervári, Máté. “A kereskedelmi csőd a második magyar csődtörvényben” [The Commercial Bankruptcy in the Second Hungarian Bankruptcy Act]. In Kölcsönhatások Európa és Magyarország a jogtörténelem sodrásában, ed. Barna Mezey, 271–281. Budapest: Gondolat, 2021.

Pétervári, Máté. “The Bankruptcy Act in Hungary”. In Law and History New Studies, eds. David A. Frenkel and Norbert Varga, 65–84. Athens: Athens Institute for Education and Research, 2021.

Pogány, Ágnes. “A nagy háborúhosszúárnyéka: Az I. világháborúgazdasági következményei” [The Long Shadow of the Big War: The Economic Consequences of the First World War]. In Az első világháború következményei Magyarországon [The Consequences of the First World War in Hungary], ed. Béla Tomka, 257–82. Budapest: Országgyűlés Hivatala, 2015.

Pongrácz, Alex. “Az állam gazdaságpolitikai szerepvállalásának változásai” [The Changing Role of the State in the Economic Policy]. Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás 5, no. 3 (2017): 168–95.

Pölöskei, Ferenc. “A belpolitikai rendszer jogi újraszabályozása Magyarországon az első világháborúelőtti években” [Legal Re-Regulation of the System of Internal Politics in Hungary in the Years before the First World War]. Jogtudományi Közlöny 24, no. 2–3 (1969): 79–88.

Püski, Levente. A magyar felsőház története 1927–1945 [The Hungarian Upper House 1927–1945]. Budapest: Napvilág, 2000.

Püski, Levente. A Horthy-rendszer (1919–1945) [The System of Horthy (1919–1945)]. Budapest: Pannonica, 2006. 

Püski, Levente. A Horthy-korszak parlamentje [The Parliament of the Horthy Era]. Budapest: Országgyűlés Hivatala, 2015.

“Rendelet a csődön kivüli kényszeregyességi eljárásról” [Decree about the Compulsory Non-bankruptcy Settlement]. Ügyvédek Lapja 32, no. 47 (1915): 1–2.

Richter, Richárd. “Foundation of the Hungarian Jurists’Convention and the Hungarian Jurists’ Association”. In A Magyar Jogászgyűlés (1870) és a Magyar Jogász Egylet (1879) alapítása. Foundation of the Hungarian Jurists’ Convention (1870) and the Hungarian Jurists’ Association (1879), ed. Gábor Máthé, 53–67. Budapest: Kódexpress, 2010.

Sebestyén, Samu. “A kényszeregyesség reformja” [The Reform of the Compulsory Settlement]. Jogtudományi Közlöny 60, no. 20 (1925): 157–8.

Sommer, József, Cs. Dr. “A csődönkívüli kényszeregyesség reformja” [The Reform of the Compulsory Non-bankruptcy Settlement]. Jogtudományi Közlöny 60, no. 22 (1925): 173–4.

Sorix. “Rendeletek” [Decrees]. Jogtudományi Közlöny 67, no. 18 (1932): 109–11.

Stipta, István. “Balogh Jenő, az igazságügy református minisztere” [JenőBalogh, the Calvinist Minister of Justice]. Jogtörténeti Szemle 15, no. 4 (2017): 40–5.

Stipta, István. “A gazdasági versenyt szabályozómegállapodásokról szóló1931. évi XX. tc. hazai előzményei” [The Hungarian Antecedents of Act No. XX of 1931 on the Arrangements concerning the Regulation of Economic Competition], Versenytükör 12, no. 2 (2016): 53–63.

Szabó, István. “A szokásjog és a törvény viszonya a kormányzói tiszt 1920-as szabályozásakor, különös tekintettel a főhadúri jogra” [The Relations of the Customary Law and the Act in the Regulation of the Governor in 1920, with special regard to Rights of the Army Controlling]. In A közjogi provizórium (1920–1944) időszakának alkotmányos berendezkedése I [Constitutional System of the Provisonal Arrangement of Public Law Period (1920–1944)], eds. Gábor Schweitzer and István Szabó, 155–69. Budapest: Pázmány Press, 2016.

Szabó, István. “Az 1931. évi XX. törvénycikk rendes bíróságok előtti gyakorlata” [The Application of Article XX of 1931 by Ordinary Courts]. Versenytükör 13, no. 6 (2017): 35–45.

Szabó, István. “Jogesetek az elsőmagyar kartelltörvény gyakorlatából (1931)” [Legal Cases from the First Hungarian Cartel Act’s Practice (1931)]. In 60. Studia in honorem Péter Miskolczi-Bodnár, eds. Árpád Olivér Homicskóand Róbert Szuchy, 489–502. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2017.

Szabó, István. “Az Osztrák-Magyar Monarchia megszűnésének közjogi hatásai” [The Effects of the Ceasing of the Austro-Hungarian Monarchy on the Public Law]. In A kettős monarchia. Die Doppelmonarchie [The Dual Monarchy], eds. Gábor Máthé, Attila Menyhárd and Barna  Mezey, 303–25. Budapest: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 2018.

Szivós, Kristóf. “Az 1911. évi I. törvénycikk hatálybalépésének körülményei „ [The Circumstances of the Entering Into Effect of the Act I of 1911]. Acta Universitatis Szegediensis. Forum. Publicationes Doctorandorum Juridicorum 10, no. 1 (2020): 201–17.

Tomka, Béla. “Az első világháború mint történeti korszakhatár „ [The First World War as Watershed in the History]. In Az első világháború következményei Magyarországon [The Consequences of the First World War in Hungary], ed. Béla Tomka, 7–23. Budapest: Országgyűlés Hivatala, 2015.

Tóth, Árpád. “A kivételes hatalom jogi szabályozása Magyarországon az első világháború előestéjén” [The Regulation of the Exceptional Power in Hungary on the Eve of the First World War]. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Juridica et Politica 50, no. 13 (1996): 3–99.

Tury, Sándor Kornél. “A csődönkívüli kényszeregyezségi eljárás reformja „ [The Reform of the Compulsory Non-bankruptcy Settlement Procedure]. Kereskedelmi Jog 23, no. 3. (1926): 41–8.

Varga, Norbert“The Procedure and Operation of the Cartel Court”In Lege et Fide: Ünnepi tanulmányok Szabó Imre 65. születésnapjára, eds. Klára Gellén and Márta Görög, 660–9. Szeged: Pólay Elemér Alapítvány, 2016.

Varga, Norbert. “Árdrágítóvisszaélések a Szegedi Ítélőtábla gyakorlatában az 1920. évi XV: tc. alapján „ [Examples of Sharking Minuses in the Practice of the Court of Justice of Szeged, according to the 15th Act of 1920]. Acta Universitatis Szegediensis. Forum. Acta Juridica et Politica 7, no. 2 (2017): 83–93.

Varga, Norbert. “Bírságolási eljárási szabályok kartellügyekben az 1931. évi XX. tc. hatálybalépését követően „ [The Rules of Fining Procedures in Cartel Cases after the Act XX of 1931 Came into Effect]. Versenytükör 13, no. 6. (2017): 46–56. 

Varga, Norbert. A kartellfelügyelet bevezetése Magyarországon: Az 1931: XX. tc. kodifikációja és gyakorlata [The Introduction of the Cartel Supervision in Hungary: The Codification and Practice of the Act XX of 1931]. Szeged: Iurisperitus Kiadó, 2020. 

Varga, Norbert. “Egy választottbírósági eljárás kartelljogi relevanciái „ [Cartel Law Relevances of an Arbitration Procedure]. Jogtörténeti Szemle 19, no. 4 (2021): 29–37.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.