Introduction to the Hungarian Cartel Regulation in the Interwar Period

Norbert Varga

Abstrakt

WWI significantly influenced the development of private and trade law. The regulation of economic law institutions came up as a necessity. To protect the consumers’interests, the state interfered with private law affairs and regulated sharking procedures, unfair competition and cartel law. By taking European regulation results into account, cartel regulation organisations were introduced by the Cartel Act; the most important of them was the Cartel Court. This paper shows the most important steps of the antitrust regulation in Hungary’s special attention to the relevant European cartel regulations.

 

FINANSOWANIE

The project ‘Continuity and Discontinuity of Pre-war Legal Systems in Post-war Successor States (1918–1939)’is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe. Visegrad Grant No. 22030159.

Słowa kluczowe: price inflation abuses, unfair competition, cartel law, Cartel Court, the regulation of Austrian and German cartel law
References

Legal sources

Gesetz vom 7. April 1870, wodurch unter Aufhebung der §§. 479, 480 und 481 des allgemeinen Strafgesetzes in Betreff der Verabredungen von Arbeitgebern oder Arbeitnehmern zur Erzwingung von Arbeitsbedingungen, und von Gewerbsleuten zur Erhöhung des Preises einer Ware zum Nachtheile des Publikums besondere Bestimmungen erlassen werden, https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001676 (accessed: 19.08.2021).

1921: XIII. tc. (1920. június 04-én kötött trianoni békeszerződés becikkelyezéséről) 210. cikk. [13th Act of 1921; On the Ratification of the 4th June 1920 Peace Treaty of Trianon; Clause No. 210].

Studies

“A kartelek szabályozása hazánkban”[Cartel Regulation in Hungary]. Honi Ipar 13 (1905): 16.

“A kartellek szabályozása hazánkban”[Cartel Regulation in Hungary]. Pécsi Közlöny 133 (1905): 5.

“Az osztrák kartell-törvény”[The Austrian Cartel Act]. Magyar kereskedők lapja 23 (1897): 2.

“Osztrák kartelltörvény”[Austrian Cartel Act]. Magyar Kereskedők Lapja 15 (1897): 5.

Almási, Antal. A háború hatása a magánjogra [The Effects of the War on Private Law]. Budapest: Magyar Jogászegylet, 1917.

Árkövy, Richárd. “A Kartellszerződésekről szólótörvénytervezet birálata”[The Criticism of the Bill on Cartel Contracts]. Köztelek 91 (1904): 3.

Baeck, Paul L. “The Austrian Cartel Law.”The Business Lawyer 4 (1958): 798–800.

Bató, Szilvia and Homoki-Nagy, Mária. “Zwischen Privatrecht and Strafrecht: Regelungsgesichte des Wuchers in der Habsburgermonarchie.”In Die Strafbarkeit des Wuchers. Internationale und interdisziplinäre Perspektiven, ed. Mihály Filó, 83–118. Budapest: Eötvös University Verlag, 2016.

Baumgartner, Nándor and Meszlény, Artur. Kartellek, trustök, keletkezésük – fejlődésük – helyzetük a gazdasági és jogrendszerben [Cartels Trusts and their Formation, Development and Situation in the Economic and Legal System]. Budapest: Grill Károly Könyvkiadóvállalata, 1906.

Bayer, Wilhelm F., von. “Das neue österreichische Kartellgesetz”. Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht 4 (1952): 658.

Birnbaum, Walther. Die Rechtsprechung des Kartellgerichts auf Grund des § 9 der Kartellverordnung im Vergleich zur Rechtsprechung der ordentlichen Gerichte. Berlin: Carl Heymanns Verlag, 1930.

Blaich, Fritz. Kartell- und Monopolpolitik im Kaiserlichen Deutschland. Düsseldorf: Droste Verlag, 1973.

Denzel, Eberhard. Mißbrauch der Kündigung unter besonderer Berücksichtigung des § 8 Kartellverordnung. Greifswald: Buchdruckerei Hans Adler, Inh., 1936.

Dobrovics, Károly and Kőházi, Endre. Kartell, árelemzés, külföldi törvények [Cartel, Price Analizing, Foreign Acts]. Budapest: Monopol KönyvkiadóVállalat, 1938.

Dobrovics, Károly. “A közérdeküper”[Lawsuit of Public Interest]. Közgazdasági Értesítő 23 (1932): 14.

Dobrovics, Károly. “Kartel. A karteljog fejlődése és a magyar törvény előzményei”[The Development and Hungarian Legal Preludes of Cartel Law]. Közgazdasági Értesítő 38 (1934): 16.

Dobrovics, Károly. Kartelismeretek [Cartel Knowledge]. Budapest: „Monopol”Könyvkiadó Vállalat Kiadása, 1937.

Finkey, Ferenc. A magyar anyagi büntetőjog jelen állapota [The Current State of Hungarian Substantial Criminal Code]. Budapest: Grill Károly Könyvkiadóvállalata, 1932.

Forbáth, Tivadar. “Kartelljogi kérdések I. Német és osztrák eredmények”[Questions of Cartel Law I. German and Austrian Results]. Jogtudományi Közlöny 13 (1916): 114.

Gerber, David J. “The Origins of European Competition Law in Fin-de-Siècle Austria”. The American Journal of Legal History 4 (1992): 406–40.

Gombos, Katalin. “A Kartelbíróság és a Kartelbizottság tagjainak élete”[The Life of the Members of the Cartel Court and the Cartel Commission]. Versenytükör, special issue (2016): 96–105.

Grunzel, Josef. Über Kartelle. Leipzig: Verlag von Duncker & Humblot, 1902.

Harasztosi Király, Ferenc. A kartel [The Cartel]. Budapest: Grill Károly Könyvkiadóvállalata, 1936.

Hinden, Josef. Die Stimmenhaltungsvorschriften im Kartell- und Konzernrecht. Emsdetten: Verlagsanstalt Heinr.& Lechte, 1932.

Jsay, Rudolf and Tschierschky, Siegfried. Kartellverordnung. Mannheim-Berlin-Leipzig: Bensheimer, 1925.

Kessler, William C. “German Cartel Regulation Under the Decree of 1923.”The Quarterly Journal of Economics 4 (1936): 680–93.

Kleinwächter, Friedrich von. Die Kartelle: ein Beitrag zur Frage der Organisation der Volkswirtschaft. Innsbruck: Wagner, 1883.

Klupathy, Antal. “A tisztességtelen verseny, (Concurrence déloyale)”[Unfair Competition]. In: Acta Reg. Scient. Universitatis Claudiopolitanae Francisco-Josephinae. Anni MDCCCXCVI–XCVII. Fasciculus II. Speeches held at the M.K. Ferencz József, University of Kolozsvár’s anniversary and award-presenting ceremony on 29 May 1867, 11–47. Kolozsvár: Ajtai K. Albert Könyvnyomdája, 1897.

Kocsoh, Bálint. “Az árellenőrzés jogszabályai”[Laws of Price Monitoring]. Városi Szemle (1939): 342.

Krusóczki, Bence. “A tisztességtelen verseny a Szegedi Királyi Ítélőtábla joggyakorlatában”[Unfair Competition in the Legal Practices of the Royal Courthouse of Szeged]. Acta Universitatis Szegediensis Forum. Publicationes Doctorandorum Juridicorum 1 (2018): 249–51.

Kuhlmann, Otto. Kartellbegriff und Genossenschaften. Leipzig: Universitätsverlag von Robert Noske in Borna, 1930.

Kuncz, Ödön, Balás, P. Elemér. A tisztességtelen verseny (Az 1923: V. törvénycikk magyarázata, kiegészítve a törvényt végrehajtó rendeletekkel [Unfair Competition. The Explanation of the 5th Act of 1923, Supplied by the Decrees Executing the Law]. Budapest: Politzer Zsigmond és fia kiadása, 1924.

Lehmann, Willi. Grenzen der Kartellgerichtsbarkeit. Greifswald: Buchdruckerei Julius Abel GmbH, 1929.

Liefmann, Robert. Kartelle, Konzern und Trust. Stuttgart: Ernst Heinrich Moritz, 1927.

Menzel, Adolf. Die Kartelle und die Rechtsordnung. Leipzig: Duncker & Humblot, 1902.

Nagy, Ferenc. A magyar kereskedelmi jog kézikönyve különös tekintettel a bírói gyakorlatra és a külföldi törvényhozásokra. I. kötet [Hungarian Trade Law Manual, Especially on Judicial Practices and Foreign Legislature. Volume 1]. Budapest: Athenaeum, 1913.

Pelle, Anita. The German Roots of the European Community’s Cartel Regulation: From a Historical and Theoretical Perspective. Saarbrücken: Lampert Academic Publishing, 2011.

Pétervári, Máté. “A kivételes hatalom magánjogi viszonyokra gyakorolt hatása és a csődönkívüli kényszeregyezség bevezetése Magyarországon”[Effects of Extraordinary Power on the Private Law Relations and the Establishment of the Compulsory Non-bankruptcy Settlement in Hungary]. In Szkülla és Kharübdisz között – Tanulmányok a különleges jogrend elméleti és pragmatikus kérdéseiről, valamint nemzetközi megoldásairól, eds. Ádám Farkas and Roland Kelemen, 149–83. Budapest: Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság, 2020.

Pétervári, Máté. “A kivételes hatalomról rendelkezőtörvény alapján elrendelt moratóriumok hatása a csődeljárásokra”[Moratoriums’Based on Act on Extraordinary Power Effects on the Bankruptcy Procedures]. Katonai Jogi és Hadijogi Szemle 2 (2020): 25–39.

Pétervári, Máté. “Csődeljárások a Szegedi Királyi Törvényszék gyakorlatában”[Bankruptcy Procedures in the Practice of the Regional Court of Szeged]. In A Szegedi Törvényszék története. IV: k., eds. Mária Homoki-Nagy, MátéPétervári and Norbert Varga, 64–109. Szeged: Szegedi Törvényszék, 2019.

Pétervári, Máté. “The Bankruptcy Act in Hungary in the Interwar Period”Law and History New Studies. Athens, eds. David A. Frenkel Norbert Varga, 65–84. Athens: Athens Institute for Education and Research, 2021.

Ráth, Zoltán. “Emlékirat a kartellekről”[Memorial on Cartels]. Központi Értesítő 94 (1900): 72.

Szokolay, István. Az új osztrák büntető törvénykönyv magyarázata [The Explanation of the New Austrian Criminal Code]. Pest: Nyomtatott Lukács Lászlónál, 1852.

Resch, Andreas. Industriekartelle in Österreich vor dem Ersten Weltkrieg. Berlin: Duncker & Humblot, 2002.

Tschierschky, Siegfried. Kartell und trust. Leipzig: G.J. Göschen, 1911.

Szivós, Kristóf. “Az 1911. évi I. törvénycikk hatálybalépésének körülményei”[Circumstances of Coming Into Force of Act I of 1911]. Acta Universitatis Szegediensis. Forum. Publicationes Doctorandorum Juridicorum 1 (2020): 201–17.

Vadász, Lajos. Magánjogunk főbb elvei és az uj jogfejlődés, I. kötet [The Main Principles of Our Private Law and New Legal Development, Volume 1]. Szeged: Endrényi Lajos Nyomda és Hírlapkiadó-vállalat Rt., 1926.

Varga, Norbert. “The Lawsuit of Public Interest in Cartel Law. Case Law of the Cartel Court in Hungary”. Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa 12, iss. 3 (2019): 361–74.

Webb, Steven B. “Cartels and Business Cycles in Germany 1880 to 1914”. Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft 2 (1982): 205–24.

Wiener, A. Imre. “Gazdasági büntetőjogunk történeti áttekintése”[A Historical Overview of Our Economic Criminal Code]. Jogtudományi Közlöny 10 (1982): 767.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.