Continuity and Discontinuity of Czechoslovak Interwar Law. Basic Introduction of the Topic with an Example of Criminal Law

Vilém Knoll,

Tomáš Pezl

Abstrakt

The paper deals with the development of law in Czechoslovakia from its inception to the existence of the so-called First Republic, focusing in particular on the development of criminal law. The primary question addressed in the paper is whether there is legal continuity with the previous Austro-Hungarian legal system. Given that there were several legal orders in force in the aftermath of the establishment of Czechoslovakia, the next necessary question is how this situation was addressed. The paper presents examples from selected areas of criminal law, such as juvenile justice, national security laws, or military criminal norms, and intends to document the main legislative trends, namely the introduction of completely new legal regulations, the adoption of the original Austrian regulation and its nationwide application, or, last but not least, the adoption of both Austrian and Hungarian regulations with their simultaneous application. The codification attempts in the Criminal Code, which were not completed in the relevant period, have not been overlooked.

 

FINANSOWANIE

The project ‘Continuity and Discontinuity of Pre-war Legal Systems in Post-war Successor States (1918–1939)’ is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe. Visegrad Grant No. 22030159. 
Słowa kluczowe: Czechoslovakia, continuity of law, reception Act, Austrian Criminal Code, Austrian Criminal Procedure Code, protection of the Republic, juvenile justice
References

Archival sources

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, Digitální repozitář, Společná česko-slo- venská digitální parlamentní knihovna, Národní shromáždění československé 1918–1920, stenoprotokol 67. schůze, středa 23. července 1919, https://www.psp.cz/eknih/1918ns/ps/ stenprot/067schuz/s067008.htm (accessed: 21.01.2022) [PS PČR, NS 1918–1920, stenogra- phic protocol 67].

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, Digitální repozitář, Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna, Národní shromáždění československé 1918–1920, tisk 689, Vládní návrh zákona o zákonné ochraně československé republiky ze dne 20. března 1919, https://www.psp.cz/eknih/1918ns/ps/tisky/t0689_00.htm (accessed: 21.01.2022) [PS PČR, NS 1918–1920, print 689].

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, Digitální repozitář, Společná česko-sloven- ská digitální parlamentní knihovna, Národní shromáždění československé 1920–1925, Po- slanecká sněmovna, stenoprotokol 194. schůze, úterý 6. března 1923, https://public.psp.cz/ eknih/1920ns/ps/stenprot/194schuz/s194001.htm (accessed: 18.03.2022) [PS PČR, NS 1920– 1925, PS, stenographic protocol 194].

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, Digitální repozitář, Společná česko-sloven- ská digitální parlamentní knihovna, Národní shromáždění československé 1920–1925, Po- slanecká sněmovna, stenoprotokol 194. schůze, úterý 6. března 1923, https://public.psp.cz/eknih/1920ns/ps/stenprot/194schuz/s194001.htm (accessed: 18.03.2022) [PS PČR, NS 1920– 1925, PS, stenographic protocol 194].

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, Digitální repozitář, Společná česko-slo- venská digitální parlamentní knihovna, Národní shromáždění československé 1920–1925, stenoprotokol 155. schůze, sobota 17. března 1923, https://www.psp.cz/eknih/1920ns/se/ stenprot/155schuz/s155001.htm (accessed: 21.01.2022) [PS PČR, NS 1920–1925, SE, stenog- raphic protocol 155].

Printed sources

Klimek, Antonín, Nováčková, Helena, Polišenská, Milada, Šťovíček, Ivan et al., eds. Dokumenty československé zahraniční politiky. Vznik Československa 1918. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 1994.

Vážný, František et al. Rozhodnutí nejvyššího soudu československé republiky ve věcech trestních.

Svazek (Ročník) II. – XX. Praha 1921–1939.

Nejvyšší soud Československé republiky, Rv II 82/22, 11. 7. 1922, Sbírka rozhodnutí NS 1919-1945, IV-a/1922, Beck-online, https://www.beck-online.cz (accessed: 21.01.2022) [Vážný 1776].

Nejvyšší soud Československé republiky, R I 410/26, 18. 5. 1926, Sbírka rozhodnutí NS 1919- 1945, VIII-a/1926, Beck-online, https://www.beck-online.cz (accessed: 21.01.2022) [Vážný 6037].

Nejvyšší soud Československé republiky, R I 207/28, 16. 3. 1928, Sbírka rozhodnutí NS 1919-1945, X-a/1928, Beck-online, https://www.beck-online.cz (accessed: 21.01.2022) [Vážný 7876].

Legal acts

Zákon č. 117/1852 ř. z., o zločinech, přečinech a přestupcích (trestní zákoník) (Act on Crimes, Offenses and Misdemeanours [Criminal Code]).

Zákon č. 19/1855 ř. z., vojenský trestní zákon o zločinech a přečinech (The Military Criminal Act on Crimes and Offenses).

Zákonný článek č. XL:1868, branný zákon (Armed Forces Law).

Zákon č. 119/1873 ř. z., jímž se zavádí nový řád soudu trestního (trestní řád) (Act introducing a New Code for Criminal Procedure [Criminal Procedure Code]).

Zákonný článek č. V:1878, trestný zákoník o zločinoch a prečinoch (Criminal Code on Crimes and Offenses).

Zákonný článek č. XL:1879, trestný zákon o priestupkoch (Criminal Act on Misdemeanors). Zákonný článek č. XXXIII:1896, trestný poriadok (Criminal Procedure Code).

Zákon č. 130/1912, o vojenském trestním řádu pro společnou brannou moc (Act on the Military Criminal Procedure Code for the Joint Armed Forces).

Zákon č. 131/1912 ř. z., o vojenském trestním řádu pro rakouskou zeměbranu (Act on the Military Criminal Procedure Code for the Austrian Territorial Army).

Zákonný článek č. XXXII:1912, o vojenském trestním řádu pro společnou brannou moc (Act on the Military Criminal Procedure Code for the Joint Armed Forces).

Zákonný článek č. XXXIII:1912, o vojenském trestním řádu pro uherskou zeměbranu (Act on the Military Criminal Procedure Code for the Hungarian Territorial Army).

Zákon č. 108/1918 ř. z., o odčinění odsouzení (Act on the Atonement of Convictions).

Zákon č. 5/1918 Sb. z. a n., jímž se zřizuje nejvyšší soud (Act on Establishment of the Supreme Court).

Zákon č. 9/1918 Sb. z. a n., jímž se pozměňuje vojenský trestní zákon a řád (Act Amending the Military Criminal Code and the Military Criminal Procedure Code).

Nařízení Národního výboru československého č. 10/1918 Sb. z. a n., o sídle nejvyššího vojen- ského soudního dvora (Act on Seat of the Military Supreme Court).

Zákon č. 11/1918 Sb. z. a n., o zřízení samostatného státu československého (Act on the Establish- ment of an Independent Czechoslovak State).

Zákon č. 37/1918 Sb. z a n., o prozatímní ústavě (Act on Provisional Constitution).

Zákon č. 89/1918 Sb. z. a n., jímž se prozatímně mění některá ustanovení vojenského trestního řádu (Act which temporarily amended some provisions of the Military Criminal Procedure Code).

Zákon č. 208/1919 Sb. z. a n., kterým se mění odstavec 1. § 5 zákona z 21. března 1918, z. ř. č. 108, a doplňuje § 411 tr. ř. (Act on amendment of sub-paragraph 1 of the Section 5 of the Act of 21 March 1918, z.ř.č. 108 and amendment of Section 411 of Criminal Code).

Zákon č. 449/1919 Sb. z. a n., o zákonné ochraně Československé republiky (Act on Legal Pro- tection of the Czechoslovak Republic).

Zákon č. 562/1919 Sb. z. a n., o podmíněném odsouzení a o podmíněném propuštění (Act on Probation and Conditional Discharge).

Zákon č. 76/1920 Sb. z. a n., o inkorporaci kraje Hlučínského (Act on the Incorporation of Hlučín region).

Zákon č. 121/1920 Sb. z. a n., kterým se uvozuje ústavní listina Československé republiky (Act Forming an Introduction to the Constitutional Charter of the Czechoslovak Republic and Con- stitutional Charter itself).

Nařízení vlády č. 152/1920 Sb. z. a n., jímž se upravuje soudnictví a rozšiřuje působnost zákonů a nařízení z oboru soukromého práva a soudní správy v územích postoupených Českosloven- ské republice podle mírových smluv (Act which regulates the justice and extends the appli- cability of laws and regulations in the area of civil law and judicial administration to the territories ceded to the Czechoslovak Republic under Peace Treaties).

Zákon č. 284/1920 Sb. z. a n., jímž se stanoví poměr trestů v území různého práva (Act which determined the proportion of penalties in the territory of different legal orders).

Ústavní zákon č. 293/1920 Sb. z. a n., o ochraně svobody osobní, domovní a tajemství listovního (Act on Protection of Personal Freedom, Freedom of Habitual Areas and Privacy of Corre- spondence).

Zákon č. 300/1920 Sb. z. a n., o mimořádných opatřeních (Act on Extraordinary Measures).

Nařízení vlády republiky Československé č. 636/1920 Sb. z. a n., kterým se zavádějí mimořádná opatření pro obvody okresních správ politických v Hořovicích, Karlíně, na Kladně, v Kralu- pech n. Vlt., na Král. Vinohradech, v Lounech, Mělníku, Rakovníku, ve Slaném, na Smíchově a Žižkově (Act on Extraordinary Measures for Districts Administrative Units in Hořovice, Karlín, Kladno, Kralupy n. Vlt., Král. Vinohrady, Louny, Mělník, Rakovník, Slaný, Smíchov, and Žižkov).

Nařízení vlády republiky Československé č. 6/1921 Sb. z. a n., kterým se odvolávají mimořádná opatření, zavedená vládním nařízením ze dne 12. prosince 1920, č. 636 Sb. z. a n., pro odvody okresních správ politických v Hořovicích, Karlíně, na Kladně, v Kralupech n. Vlt., na Král. Vi- nohradech, v Lounech, Mělníku, Rakovníku, ve Slaném, na Smíchově a Žižkově (Act on Recal- ling of Extraordinary Measures for Districts Administrative Units in Hořovice, Karlín, Kladno, Kralupy n. Vlt., Král. Vinohrady, Louny, Mělník, Rakovník, Slaný, Smíchov and Žižkov).

Zákon č. 50/1923 Sb. z. a n., na ochranu republiky (Act on Protection of the Republic). Zákon č. 51/1923 Sb. z. a n., o státním soudu (Act on the State Court).

Zákon č. 124/1924 Sb. z. a n., o změně příslušnosti trestních soudů a odpovědnosti za obsah tisko- pisu ve věcech křivého obvinění, utrhání a urážek na cti (Act on the Change of Jurisdiction of Criminal Courts and Responsibility for the Content of the Deed in Cases of False Accusation, Libel and Slander).

Zákon č. 111/1928 Sb. z. a n., o zahlazení odsouzení (Act on the Extinction of Convictions). Zákon č. 48/1931 Sb. z. a n., o trestním soudnictví nad mládeží (Act on Juvenile Criminal Justice). Zákon č. 123/1931 Sb., o státním vězení (Act on the State Prison).

Vládní nařízení č. 195/1931 Sb. z. a n., kterým se provádí zákon o trestním soudnictví nad mládeží (Act implementing the Juvenile Criminal Justice Act).

Zákon č. 108/1933 Sb. z. a n., o ochraně cti (Act on Protection of Honor).

Zákon č. 124/1933 Sb. z. a n., kterým se doplňuje zákon na ochranu republiky (Act amending the Act on Protection of the Republic).

Vládní nařízení č. 150/1933 Sb. z. a n., o zastavování periodických tiskopisů (Act on Stopping Publishing of Periodicals).

Zákon č. 91/1934 Sb. z. a n., o způsobu ukládání trestu smrti a doživotním trestu (Act on Imposi- tion of the Death Penalty and the Life Sentence).

Vládní nařízení č. 163/1934 Sb. z. a n., o zastavování periodických tiskopisů (Act on stopping Publishing of Periodicals).

Zákon č. 68/1935 Sb. z. a n., o vrchních soudech jako soudech státních (Act on High Courts as State Courts).

Vládní nařízení č. 157/1935 Sb. z. a n., o zastavování periodických tiskopisů (Act on Stopping Publishing of Periodicals).

Vládní nařízení č. 164/1935 Sb. z. a n., jímž se upravuje organisace a jednací řád zemských a míst- ních výchovných rad (Act Regulating Organisation and Rules of Procedure of Provincial and Local Educational Boards).

Zákon č. 130/1936 Sb. z. a n., jímž se mění a doplňuje zákon na ochranu republiky (Act Amending and Changing the Act on Protection of the Republic).

Zákon č. 131/1936 Sb. z. a n., o obraně státu (Act defense of the State).

Zákon č. 115/1937 Sb. z. a n., o vojenském polním trestním řízení (Act on Military Field Criminal Proceedings).

Vládní nařízení č. 165/1937 Sb. z. a n., o zastavování periodických tiskopisů (Act on Stopping Publishing of Periodicals).

Ústavný zákon č. 330/1938 Sb. z. a n., o zmocnení ku zmenám ústavnej listiny a ústavných zákonov republiky Česko-Slovenskej a o mimoriadnej moci nariaďovacej ze dne 15. 12. 1938 (zmocňovací zákon) (Act on Enabling of Amendments of the Constitution and Con- stitutional Acts of the Czech-Slovak Republic and on Extraordinary Ordinance Power [Ena- bling Act]).

Studies

Adamová, Karolína and Valentová, Vendulka. “Kdy vznikl samostatný československý stát? (Do- bové diskuse a polemiky).” In Polemiky a spory v právní vědě, eds. Kamila Bubelová and Miroslav Frýdek, 15–8. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010.

Bárta, Drahomír. Prosincová generální stávka roku 1920. Praha: SNPL, 1953.

Beneš, Jaroslav. “Finanční stráž.” In Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D–J, eds. Karel Schelle and Jaromír Tauchen, 511–21. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016.

Broklová, Eva. “Sté výročí vzniku první československé ústavy.” Právník 159, No. 2 (2020): 89–108.

Dlouhý, Michal. “Četnictvo”. In: Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek A–Č, eds. Karel Schelle and Jaromír Tauchen, 935–51. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015.

Dostalík, Petr. “Actio de in rem verso. An Unwanted Continuity. The Doctrine of versio in rem in the Austrian Civil Code and Interwar Legal Discussion in Czechoslovakia.” Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa 15, no.2 (2022): 203–14.

Dudáš, Michal. “Trestní právo mladistvých”. In: Encyklopedie českých právních dějin XVIII. sva- zek Ta–Ty, eds. Karel Schelle and Jaromír Tauchen, 574–91. Plzeň: Aleš Čeněk, 2019.

Dvořák, Jan and Falada, David. “Snahy o unifikaci soukromého práva a právní civilistika v me- ziválečném období.” In Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918– 1938) a jejich místo ve střední Evropě. Svazek 2, eds. Karel Malý and Ladislav Soukup, 719–40. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum, 2010.

Fenyk, Jaroslav, and Císařová, Dagmar. “Meziválečné trestní právo a věda trestního práva v Če- skoslovensku.” In Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918–1938) a jejich místo ve střední Evropě, eds. Karel Malý and Ladislav Soukup, 821–42. Praha: Uni- verzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum, 2010.

Gábriš, Tomáš. “Teoretické a metodologické východiská unifikácie práva v 1. ČSR”. In: Monse- ho olomoucké právnické dny 2006, ed. Michal Malacka, 232–52. Olomouc: Univerzita Pala- ckého, Právnická fakulta, 2006.

Gábriš, Tomáš. “Obchodné právo v procese unifikácie práva v rokoch 1918–1938.” In Acta historico-iuridica Pilsnensia 2006, ed. Vilém Knoll, 215–33. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007.

Gábriš, Tomáš. “Vznik právneho poriadku prvej ČSR”. Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae 25 (2007): 107–19.

Gábriš, Tomáš. “Unifikačné snahy v prvej ČSR a medzivojnovej Európe”. Právněhistorické stu- die 39 (2007): 193–208.

Gábriš, Tomáš. “Vznik ČSR (1918) a právní řád.” In Encyklopedie českých právních dějin, XXI. sva- zek Volby-Zákon o, eds. Karel Schelle, and Jaromír Tauchen, 353–59. Plzeň: Aleš Čeněk, 2020. Gábriš, Tomáš, and Šorl, Róbert. “Občianske právo na Slovensku a unifikácia právneho poriadku v období prvej Československej republiky (1918–1938).” In Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918–1938) a jejich místo ve střední Evropě. Svazek 2, eds. Karel Malý and Ladislav Soukup, 646–718. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum, 2010.

Hauser, Jaroslav. “K dějinám teroristického zákona na ochranu republiky”. Právník 92, No. 1–2 (1953): 499–512.

Holub, Mir(oslav). “Ochrana státu za absolutismu, konstitutionalismu a republiky.” Všehrd 7, No. 1 (1926): 7–17.

Horák, Ondřej. “Trestní právo meziválečného Československa – vybrané otázky.” In Českoslo- venské trestní právo v proměnách věků (sborník příspěvků), eds. Pavel Salák and Jaromír Tauchen, 76–95. Brno: Masarykova univerzita, 2009.

Horák, Ondřej, and Klímová, Alena. “Kontinuita, diskontinuita, revoluce.” In Encyklopedie českých právních dějin III. svazek K–M, eds. Karel Schelle, and Jaromír Tauchen, 267–71. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016.

Hrušáková, Milana, ml. “Soudnictví ve věcech mládeže.” In Encyklopedie českých právních dějin VIII. svazek Procesy (do roku 1949), eds. Karel Schelle and Jaromír Tauchen, 258–71. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017.

Hubený, David. “Podkarpatská Rus v československé ústavě a na Ústavním soudu”. Právněhisto- rické studie 51, No. 2 (2021): 73–87. DOI 10.14712/2464689X.2021.19.

Kadlec, Daniel. “Urážka prezidenta republiky v meziválečném období.” In Protistátní trestné činy včera a dnes: Sborník z konference, ed. Jaromír Tauchen, 73–88. Brno: Masarykova uni- verzita, 2021. https://www.law.muni.cz/sborniky/protistatni_ciny/protistatni-trestne-ciny.pdf (accessed: 21.01.2022).

Kalvoda, Josef. Genese Československa. Praha: Panevropa, 1998.

Kazda, Jan. “Úklady o republiku a jejich odraz v judikatuře Nejvyššího soudu Československé republiky.” In Sborník ze semináře. Sborníky z doktorandského semináře katedry Dějin státu a práva Právnické fakulty MU č. 3, eds. Ladislav Vojáček and Jaromír Tauchen, 35–46. Ostra- va: Key Publishing, 2012.

Kazd a, Jan. “Právní ochrana proti kontrarevoluci za první československé republiky.” In Dny práva 2012 – Days of Law 2012, část III. – Revoluce a právo, 614–26. Brno: Masarykova univerzita, 2013. https://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2012/files/revoluce/revoluce.pdf (accessed: 21.01.2022).

Kazda, Jan. “Změna zákona na ochranu republiky ve 30. letech 20. století jako ochrana před faši- začními tendencemi”. In Odraz německého národního socialismu ve třicátých letech v Česko- slovensku a ve státech střední Evropy, eds. Karel Schelle and Jaromír Tauchen, 105–14. Ostra- va–Brno: Key Publishing – European Society for History of Law, 2013.

Kazda, Jan. “Die Intrigen gegen die Republik und deren Vorbereitung nach dem Gesetz nr. 50/1923”. JURA. A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának tudományos lapja 21, No. 1 (2015): 218–23.

Kazda, Jan. “Soud státní (1923–1936)”. In Encyklopedie českých právních dějin XIV. svazek Soudnictví, eds. Karel Schelle and Jaromír Tauchen, 392–5. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016.

Kazda, Jan. “Procesy podle zákona na ochranu republiky – ohrožení bezpečnosti republiky.” In Encyklopedie českých právních dějin VIII. svazek Procesy (do roku 1949), eds. Karel Schelle and Jaromír Tauchen, 285–7. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017.

Kazda, Jan. “Procesy podle zákona na ochranu republiky – rušení obecního míru”. In Encyklope- die českých právních dějin VIII. svazek Procesy (do roku 1949), eds. Karel Schelle and Jaromír Tauchen, 287–95. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017.

Kazda, Jan. “Procesy podle zákona na ochranu republiky – urážka prezidenta republiky”. In En- cyklopedie českých právních dějin VIII. svazek Procesy (do roku 1949), eds. Karel Schelle and Jaromír Tauchen, 295–8. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017.

Kazda, Jan. “Procesy podle zákona na ochranu republiky – vojenská zrada”. In Encyklopedie českých právních dějin VIII. svazek Procesy (do roku 1949), eds. Karel Schelle and Jaromír Tauchen, 298–301. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017.

Kazda, Jan. “Procesy podle zákona na ochranu republiky – úklady o republiku”. In Encyklopedie českých právních dějin VIII. svazek Procesy (do roku 1949), eds. Karel Schelle and Jaromír Tauchen, 301–7. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017.

Kazda, Jan. “Zákon na ochranu republiky (č. 50/1923 Sb.).” In Encyklopedie českých právních dějin, XXI. svazek Volby-Zákon o, eds. Karel Schelle and Jaromír Tauchen, 461–5. Plzeň: Aleš Čeněk, 2020.

Kárník, Zdeněk. České země v éře První republiky (1918–1938). Díl první. Vznik, budování a zlatá léta republiky (1918–1929). Praha: Libri, 2003.

Klimek, Antonín. Velké dějiny zemí Koruny české. Díl XIII. 1918–1929. Praha–Litomyšl: Paseka, 2000.

Kudrna, Jan. “Ustavení parlamentu při vyhlášení samostatného Československa a Polska: Dvě různé cesty s týmž cílem”. Acta Universitatis Carolinae Iuridica 64, No. 3 (2018): 115–27. DOI 10.14712/23366478.2018.23.

Kuklík, Jan. Příběh československé ústavy 1920. I. Příprava a přijetí ústavní listiny. Praha: Uni- verzita Karlova, Karolinum, 2020.

Kuklík, Jan. Příběh československé ústavy 1920. II. Praha: Univerzita Karlova, Karolinum, to be published.

Macek, Pavel, Uhlíř, Lubomír. Dějiny policie a četnictva II. Československá republika (1918–1939). Praha: Police History, 1999.

Malý, Karel and Soukup, Ladislav, eds. Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918–1938) a jejich místo ve střední Evropě. Svazek 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum, 2010.

Malý, Karel and Soukup, Ladislav, eds. Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918–1938) a jejich místo ve střední Evropě. Svazek 2. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum, 2010.

Matulová, Helena. “Vojenské trestní právo”. In Československé právo a právní věda v me- ziválečném období (1918–1938) a jejich místo ve střední Evropě, eds. Karel Malý and Ladis- lav Soukup, 843–74. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum, 2010.

Miřička, August and Scholz, Otto. O trestním soudnictví nad mládeží. Komentované zákony Če- skoslovenské republiky svazek XXXIII. Praha: Československý Kompas, 1932.

Nechvátal, Martin. 15.5.1921 založení KSČ. Ve službách Komiterny. Praha: Havran, 2002.

Osterkamp, Jana. “Ústavní soudnictví v meziválečném Československu”. Právník 146, No. 6 (2007): 89–108.

Osterkamp, Jana. Verfassungsgerichtsbarkeit in der Tschechoslowakei (1920–1939). Verfassung- sidee – Demokratieverständnis – Nationalitätenproblem. Frankfurt am Main: Vittorio Klos- termann, 2009.

Pavlíček, Václav. “O kontinuitě a diskontinuitě”. In Václav Pavlíček, O české státnosti. Úvahy a polemiky. 1. Český stát a Němci, 36–88. Praha: Univerzita Karlova v Praze i Nakladatelství Karolinum, 2002.

Pavlíček, Václav. Ústavní právo a státověda. Praha: Linde, 2001.

Pehr, Michal. “Zákon na ochranu republiky a doprovodné zákony v meziválečné éře”. Časopis Národního muzea, řada historická 184, No. 3–4 (2015): 31–60.

Peroutka, Ferdinand. Budování státu I. 1918–1919. Praha: Lidové Noviny, 1991.

Petrů, Magdalena. “Trestné činy proti státu”. In Encyklopedie českých právních dějin, XVIII. sva- zek Ta–Ty, eds. Karel Schelle and Jaromír Tauchen, 452–72. Plzeň: Aleš Čeněk, 2019.

Prokš, Petr. “Národní výbor (1916)”. In Encyklopedie českých právních dějin, IV. svazek N-O, eds. Karel Schelle, Jaromír Tauchen, 124–5. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016.

Prokš, Petr. “Národní výbor československý (1918)”. In Encyklopedie českých právních dějin, IV. svazek N-O, eds. Karel Schelle and Jaromír Tauchen, 136–7. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016.

Rašín, Alois. “Převrat z 28. října 1918”. Národní listy 59, No. 254 (1919): 9.

Rupnik, Jacques. Dějiny Komunistické strany Československa. Od počátků do převzetí moci.

Transl. Helena Beguivinová. Praha: Academia, 2002.

Salák, Pavel. “Vojenská asistence v letech 1918–1923”. In Acta historico-iuridica Pilsnensia 2006, ed. Vilém Knoll, 192–204. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007.

Salák, Pavel. “Vojenské trestní právo”. In Československé trestní právo v proměnách věků (sborník příspěvků), eds. Pavel Salák and Jaromír Tauchen, 174–93. Brno: Masarykova univerzita, 2009. Salák, Pavel. Nejen pro válečný konflikt. Právní regulace nebojové činnosti armády v 18.–20. století. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2013.

Salák, Pavel. “Právo trestní vojenské”. In Encyklopedie českých právních dějin, VII. svazek Právo pra-Prob, eds. Karel Schelle and Jaromír Tauchen, 523–9. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017.

Schelle, Karel. “Národní výbory (1918)”. In Encyklopedie českých právních dějin, IV. svazek N–O, eds. Karel Schelle and Jaromír Tauchen, 125–36. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016.

Schelle, Karel. “Právo procesní trestní (do roku 1990)”. In Encyklopedie českých právních dějin, VII. svazek Právo pra-Prob, eds. Karel Schelle and Jaromír Tauchen, 99–116. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017.

Schelle, Karel. “Státní zastupitelství (1848–1948)”. In Encyklopedie českých právních dějin XVI. svazek Správa veřejná-Suché, eds. Karel Schelle and Jaromír Tauchen, 363–81. Plzeň: Aleš Čeněk, 2019.

Schelle, Karel. “Soudnictví v období meziválečného Československa (1918–1939)”. In Encyklo- pedie českých právních dějin XIV. svazek Soudnictví, eds. Karel Schelle and Jaromír Tauchen, 141–6. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016.

Schelle, Karel. “Soudy vrchní (od roku 1918)”. In Encyklopedie českých právních dějin XIV. sva- zek Soudnictví, eds. Karel Schelle, Jaromír Tauchen, 637–9. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016.

Schelle, Karel. “Vznik ČSR (1914–1918)”. In Encyklopedie českých právních dějin, XXI. svazek Volby-Zákon o, eds. Karel Schelle and Jaromír Tauchen, 346–8. Plzeň: Aleš Čeněk, 2020. 

Schelle, Karel. “Vznik ČSR a Morava (1918)”. In Encyklopedie českých právních dějin, XXI. sva- zek Volby-Zákon o, eds. Karel Schelle and Jaromír Tauchen, 346–8. Plzeň: Aleš Čeněk, 2020. Schelle, Karel. “Vznik ČSR a Slezsko (1918–1919)”. In Encyklopedie českých právních dějin, XXI. svazek Volby-Zákon o, eds. Karel Schelle and Jaromír Tauchen, 348–53. Plzeň: Aleš Čeněk, 2020.

Skaloš, Martin. “Soudy na Slovensku v období meziválečného Československa (1918–1939)”. In Encyklopedie českých právních dějin XIV. svazek Soudnictví, eds. Karel Schelle and Jaromír Tauchen, 146–50. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016.

Skupin, Zdeněk Jiří. “Zahlazení odsouzení do roku 1928 s důrazem na období let 1852–1928.”

Právněhistorické studie 42, no. 2 (2018): 159–72. DOI 10.14712/2464689X.2018.46.

Slušný, Jaromír. “Policie (do roku 1945)”. In Encyklopedie českých právních dějin, V. svazek Pa-Právni, eds. Karel Schelle and Jaromír Tauchen, 495–522. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016.

Soukup, Ladislav. “Zákon na ochranu republiky a svoboda tisku v ČSR”. Právněhistorické studie 26 (1984): 127–40.

Soukup, Ladislav. “Zákon o tiskových urážkách z r. 1924”. Právněhistorické studie 27 (1986): 97–114.

Starý, Marek. “Právní trialismus Československé republiky: K otázce recepce německého práva”. In 100 rokov od vzniku ČSR: zborník príspevkov zo IV. ročníka medzinárodnej vedeckej konfe- rencie „Banskobystrická škola právnych dejín”, konanej v dňoch 22.–23. marca 2018 na pôde Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ed. Zuzana Mičková, 70–81. Banská Bystrica: Belianum, 2018.

Starý, Marek. “Zákon o zákonné ochraně ČSR”. In Acta historico-iuridica Pilsnensia 2018. Stát a právo v běhu času, ed. Vilém Knoll, 132–8. Plzeň: Aleš Čeněk, 2019.

Starý, Marek. “Zákon o zákonné ochraně ČSR (č. 449/1919 Sb.)”. In Encyklopedie českých právních dějin, XXI. svazek Volby-Zákon o, eds. Karel Schelle and Jaromír Tauchen, 816–8. Plzeň: Aleš Čeněk, 2020.

Šejvl, Michal. “Spor o jazyková práva cizinců před prvorepublikovým Nejvyšším soudem a Nejvyšším správním soudem”. In Acta historico-iuridica Pilsnensia 2019. Stát a právo v běhu času, ed. Vilém Knoll, 179–208. Plzeň: Aleš Čeněk, 2020.

Šejvl, Michal. “Dva zpolitizované jazykové spory před dvěma prvorepublikovými nejvyššími soudy v r. 1928 – příklad vlivu politiky na soudní rozhodování?”. In Ústavní soud ČR: strážce ústavy nad politikou nebo v politice?, eds. Jana Ondřejková and Jan Malíř, 197–250. Praha 2020.

Štefanica, Ján. “Aplikácia skutkovej podstaty urážky prezidenta republiky podľa § 11 zákona č. 40/1923 Zb. V I. ČSR”. Acta Iuridica Olomucensia 18, Supplementum 1 (2013): 105–15.

Vlček, Eduard. “Právo trestní hmotné (do roku 1989)”. In Encyklopedie českých právních dějin VII. svazek Právo pra-Prob, eds. Karel Schelle and Jaromír Tauchen , 476–98. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017.

Vojáček, Ladislav. Urážky, pomluvy, nactiutrhání. Ochrana cti v československém trestním právu. Praha: Eurolex Bohemia, 2006.

Vojáček, Ladislav. První československý zákon. Pokus o opožděný komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2018.

Vojáček, Ladislav, Schelle, Karel and Knoll, Vilém. České právní dějiny. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016. 

Vojenské dějiny Československa III. díl (1918–1939). Praha: Naše vojsko, 1987. Weyr,František.Soustava československého práva státního. Praha: Fr.Borový,1924.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.