Nieznane protokoły posiedzeń podkomisji prawa o stosunkach z pokrewieństwa i opieki Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej z 1939 roku (część II)

Marian Mikołajczyk,

Grzegorz Nancka

Abstrakt

Lost Minutes of the Sittings of the Sub-commission on the Law on Kinship and Care Relationships of the Codification Commission of the Republic of Poland in 1939 (part II)

When Poland regained independence in 1918, the different legal systems of the various partitioning states all remained in force on its territory. Drafts of uniform laws were to be drawn up by the Codification Commission established in 1919. One of its tasks was the preparation of a draft of the family and guardianship law. The sub-commission addressing this division of civil law worked until the outbreak of World War Two. The minutes of its sittings disappeared in September 1939 along with the total output of the Codification Commission. However, copies of minutes of the sittings of the sub-commission held in 1939 were found in Kazimierz Przybyłowski’s collection of books donated to the Faculty of Law and Administration of University of Silesia in Katowice. These minutes shed new light on the final phase of the codification works. Publication of these documents will enable further detailed research on the history of family law in interwar Poland. The second part of the publication consists of minutes nos. 183–189.

Słowa kluczowe: Komisja Kodyfikacyjna, prawo rodzinne, źródło, edycja, Codification Commission, family law, source, edition
References

Źródła prawne

„Projekt prawa rzeczowego uchwalony w pierwszym czytaniu przez Podkomisję prawa rzeczowego Komisji Kodyfikacyjnej”. W Komisja Kodyfikacyjna. Podkomisja prawa rzeczowego, z. 1, Warszawa: Komisja Kodyfikacyjna, 1937.

Codex Iuris Canonici. Pii X Pontificis Maximi iussu digestus, Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus.

Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego (Prawo z r. 1825). Objaśniony motywami do prawa i jurysprudencyą. Oprac. Juliusz Walewski. Księga I. Warszawa: w drukarni Józefa Bergera, 1872.

Kodex Napoleona z przypisami. Xsiąg trzy. Warszawa: w drukarni XX. Piarów, 1810.

Niemiecki kodeks cywilny wraz z ustawą wprowadczą. Część2. Przeł. Henryk Damm, Karol Gerschel. Bydgoszcz: nakładem własnym, 1922.

Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 14 grudnia 1935 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o państwowym podatku dochodowym. (Dz.U. 1936 nr 2 poz. 6).

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 kwietnia 1936 r. w sprawie wykonania ustawy o państwowym podatku dochodowym. (Dz.U. 1936 nr 40 poz. 301).

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. – Kodeks zobowiązań (Dz.U. 1933 nr 82 poz. 598).

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 listopada 1930 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1930 nr 83 poz. 651).

Ustawa z dnia 1 lipca 1926 r. o aktach (metrykach) urodzenia dzieci nieznanych rodziców na obszarze byłego zaboru rosyjskiego. (Dz.U. nr 72 poz. 413).

Wróblewski, Stanisław. Powszechny Austryacki Kodeks cywilny z uzupełniającemi ustawami i rozporządzeniami objaśniony orzeczeniami Sądu Najwyższego. CzęśćI (§§ 1–937). Kraków: Leon Frommer, 1914.

Wróblewski, Stanisław. Powszechny Austryacki Kodeks cywilny z uzupełniającemi ustawami i rozporządzeniami objaśniony orzeczeniami Sądu Najwyższego. CzęśćII (§§ 938–1502). Kraków: Leon Frommer, 1918.

Źródła drukowane

Mikołajczyk, Marian i Nancka, Grzegorz. „Nieznane protokoły posiedzeń podkomisji prawa o stosunkach z pokrewieństwa i opieki Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej z 1939 roku (część I)”. Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa 15, z. 1 (2022): 101–42.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.