Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa,Tom 15 (2022), Zeszyt 4

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Krystyna Chojnicka
Zastępca redaktora naczelnego: Dr hab. Maciej Mikuła, prof. UJ
Sekretarz redakcji: Dr Kacper Górski
Rok wydania: 2022
Redaktorzy zeszytu 4: Dr Kacper Górski; Dr hab. Maciej Mikuła, prof. UJ
Projekt okładki: Paweł Bigos
 

Partnerem czasopisma jest TAURON.

Publikacja została sfinansowana ze środków Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego przyznanych w ramach POB Heritage programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w Uniwersytecie Jagiellońskim.

The publication was funded by the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University granted within the Priority Research Area Heritage under the program “Excellence Initiative – Research University” at the Jagiellonian University in Kraków.

Słowa kluczowe: konferencja naukowa, dziedzictwo prawne, historia prawa, dyskusja, scholarly conference, legal heritage, legal history, discussion, dziedzictwo kulturowe, dziedzictwo narodowe, Rosja, Polska, cultural heritage, national heritage, Russia, Poland, sądownictwo polskie (nieniemieckie), Generalne Gubernatorstwo, dystrykt lubelski, okupacja niemiecka, druga wojna światowa, Polish (non-German) judiciary, General Government, Lublin District, German occupation, Second World War, małżeństwo w XIX-XXI w., ślub cywilny, prawo zawarcia małżeństwa, prawo małżeńskie, prawo angielskie i walijskie, marriage in the 19th–21st centuries, civil marriage, weddings law, matrimonial law, English & Welsh law, Kodeks Napoleona, Księstwo Warszawskie, Królestwo Polskie (Kongresowe), prawo własności nieruchomości, Napoleonic Code, Duchy of Warsaw, (Congress) Kingdom of Poland, right of property, Roman law, Criminal law, history of law, prawo rzymskie, prawo karne, spotkanie naukowe, badania naukowe, scholarly meeting, academic research, archiwalia, historia praw, archival materials, Polskie Towarzystwo Historii Prawa, organizacja naukowa, Polish Society of Legal History, scientific society, Komisja Kodyfikacyjna, prawo małżeńskie majątkowe, źródło, edycja, Codification Commission, matrimonial property law, source, edition, Aleksandr Sołżenicyn, Nagroda Nobla, prawo karne ZSRR, Alexandr Solzhenitsyn, - Nobel Prize, criminal law of the USSR, Jules Grévy, Charles de Gaulle, Francja, III Republika, V Republika, konstytucja, władza prezydencka, system parlamentarny, racjonalizacja, polityczna odpowiedzialność rządu, France, Third Republic, Fifth Republic, constitution, presidential power, parliamentary system, rationalization, political responsibility of government, Gustav von Struve, prawa człowieka, rewolucja, Wiosna Ludów, radykalizm, human rights, revolution, Springtime of Nations, radicalism, Królestwo Polskie (kongresowe), więziennictwo, tymczasowe aresztowanie, penitencjarystyka, areszt, Congress) Kingdom of Poland, prison system, temporary arrest, penitentiary, arrest, Konstytucja 3 maja, Konstytucja Królestwa Polskiego (kongresowego), powstanie listopadowe (1830–1831), May Third Constitution, Constitution of (Congress) Kingdom of Poland, November Uprising (1830–1831)

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Czy Konstytucja 3 maja stanowiła źródło inspiracji dla XIX-wiecznych polskich projektów konstytucyjnych? Problem wykorzystania dziedzictwa prawnego w pracach nad reformami ustrojowymi 1815 i 1831 r.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 4, s. 505-518
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.036.16733

O przeznaczeniu aresztów detencyjnych w prawie i praktyce Królestwa Polskiego

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 4, s. 519-536
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.037.16734

„Wohlstand, Bildung und Freiheit für Alle”. Idea praw człowieka w poglądach Gustava Struvego jako przykład radykalnej demokratycznej niemieckiej myśli polityczno-prawnej doby Wiosny Ludów

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 4, s. 537-556
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.038.16735

„Konstytucja Grévy’ego” i „konstytucja de Gaulle’a”. Dwa kierunki relokacji władzy prezydenckiej w historii konstytucyjnej Francji

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 4, s. 557-576
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.039.16736

Sowieckie prawo karne w oczach łagiernika. Aleksandra Sołżenicyna wykład o prawie karnym w świetle Archipelagu GUŁag

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 4, s. 577-591
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.040.16737

Edycje źródłowe

Nieznany projekt prawa małżeńskiego majątkowego uchwalony w drugim czytaniu przez podkomisję prawa małżeńskiego majątkowego Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1938–1939. Edycja źródłowa

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 4, s. 593-614
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.041.16738

Kronika wydarzeń naukowych

Polskie Towarzystwo Historii Prawa

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 4, s. 615-616
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.042.16739

Międzyuczelniane Seminarium Naukowe „Acta publica probant se ipsa? Archiwalia w badaniach historycznoprawnych”. 4 czerwca 2022 r. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 4, s. 617-619
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.043.16740

„Dziedzictwo prawne. Spotkania naukowe”. Sprawozdanie z posiedzeń naukowych w roku akademickim 2021/2022

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 4, s. 621-624
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.044.16741

Konferencja „Dziedzictwo prawne. Idee – badania – edukacja”, 26–28 maja 2021 r. Debata panelowa „Dziedzictwo prawne. Czym jest, czyje jest, czemu służy?”

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 4, s. 625-643
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.053.17488

Recenzje i noty recenzyjne

Jońca, Maciej. Rzymskie prawo karne. Instytucje. Lublin: Wydawnictwo Werset, 2021 (ss. 218, ISBN 978-83-67064-10-1)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 4, s. 645-647
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.045.16742

Filipiak, Zbigniew. Prawo własności nieruchomości w działalności legislacyjnej Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego (1807–1830). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020 (ss. 505, ISBN 978-83-231-4353-6)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 4, s. 649-653
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.046.16743

Probert, Rebecca. Tying the Knot. The Formation of Marriage 1836–2020. Cambridge Studies in English Legal History. Cambridge: Cambridge University Press, 2021 (XIII + 283 pp. DOI: https://doi.org/10.1017/9781009000109)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 4, s. 655-658
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.047.16744

Mielnik, Hubert. Sądownictwo polskie (nieniemieckie) w dystrykcie lubelskim Generalnego Gubernatorstwa w latach 1939–1944. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2020 (ss. 542, ISBN 978-83-227- 9376-3)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 4, s. 659-665
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.048.16745

Matelski, Dariusz. Anatomia grabieży. Polityka Rosji wobec polskiego dziedzictwa kultury od XVII do XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo Avalon, 2021 (ss. 928, ISBN 978-83-7730-451-8)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 4, s. 667-670
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.049.16746

In memoriam

Laudacja dla Pana Prof. dr hab. Stanisława Salmonowicza w związku z nadaniem tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 4, s. 671-675
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.050.16747

Re bene gesta. Profesor Michał Jaskólski (1946–2022)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 4, s. 677-682
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.051.16748

Profesor Schafik Allam (1928–2021) in memoriam

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 4, s. 683-685
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.052.16749