Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa,Tom 16 (2023), Zeszyt 1

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Krystyna Chojnicka
Zastępca redaktora naczelnego: Dr hab. Maciej Mikuła, prof. UJ
Sekretarz redakcji: Dr Kacper Górski
Rok wydania: 2023
Redakcja zeszytu: Dr Kacper Górski; Dr hab. Maciej Mikuła, prof. UJ

Publikacja została sfinansowana ze środków Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego przyznanych w ramach POB Heritage Programu Strategicznego „Inicjatywa Doskonałości” w Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Czasopismo uzyskało wsparcie Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych" na lata 2023-2024 (umowa nr RCN/SP/0307/2021/1).
 
W 2023 roku czasopismo uzyskało wsparcie od Grupy Azoty ZAK S.A. 

Projekt okładki: Paweł Bigos.

Słowa kluczowe: pełnomocnik procesowy, adwokat, prawnik, wizerunek prawnika, chciwość, nieuczciwość, literatura, piśmiennictwo polityczne, Polska, Rzeczpospolita Obojga Narodów, attorney, advocate, lawyer, image of lawyer, greediness, dishonesty, literature, political writings, Poland, Polish-Lithuanian Commonwealth, Księstwo Warszawskie, ciężary publiczne, świadczenia wojenne, rekwizycje wojskowe, Duchy of Warsaw, public burdens, wartime contributions, military requisitions, prawo rzymskie, historia prawa, filozofia prawa, Kraków, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Roman law, legal history, philosophy of law, Jagiellonian University in Kraków, prawo karne materialne, kodeks karny, II Rzeczpospolita, Edmund Krzymuski, criminal law, criminal code, Second Polish Republic, prawo archiwalne, archiwa sądowe, akta spraw sądowych, ocena wartości archiwalnej dokumentacji, archive law, courts archives, court case records, archival appraisal of files, Second Republic of Poland, Komisja Kodyfikacyjna, prawo rodzinne, źródło, edycja, Codification Commission, family law, source, edition, dziedzictwo prawne, badanie, MOOC, współpraca międzynarodowa, legal heritage, research, international cooperation, konferencja, prawo konstytucyjne, ustrój polityczny, Prezydent RP, conference, constitutional law, political system, President of the Republic of Poland, Kodeks Napoleona, księgi sądowe, chłopi, Napoleonic Code, court books, peasants, godność osobista, prawa człowieka, COVID-19, etyka prawa, zagrożenia dla godności człowieka, human dignity, human rights, ethics of law, threats to human dignity, powiernicze stosunki prawne, surogacja rzeczowa, trust, majątek powierniczy, fiduciary relationships, real subrogation, trust estate

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wizerunek pełnomocnika procesowego w polskich utworach literackich i piśmiennictwie politycznym XVI i XVII stulecia

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 16 (2023), Zeszyt 1, s. 1-20
Data publikacji online: 31 marca 2023
DOI 10.4467/20844131KS.23.001.17301

Komisja Centralna Likwidacyjna w Księstwie Warszawskim w latach 1808–1812

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 16 (2023), Zeszyt 1, s. 21-47
Data publikacji online: 31 marca 2023
DOI 10.4467/20844131KS.23.002.17302

Jan Kanty Rzesiński – dziewiętnastowieczny krakowski romanista i historyk prawa (część I)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 16 (2023), Zeszyt 1, s. 49-65
Data publikacji online: 31 marca 2023
DOI 10.4467/20844131KS.23.003.17303

Ostatni referat Edmunda Krzymuskiego w pracach Sekcji Prawa Karnego Materialnego Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej – wybrane zagadnienia

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 16 (2023), Zeszyt 1, s. 67-86
Data publikacji online: 31 marca 2023
DOI 10.4467/20844131KS.23.004.17304

Reguły kwalifikacji archiwalnej akt spraw karnych w rozporządzeniu o przechowywaniu i niszczeniu akt sądowych z 1937 r. O genezie i skutkach międzywojennych reguł oceny wartości archiwalnej akt sądów powszechnych

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 16 (2023), Zeszyt 1, s. 87-110
Data publikacji online: 31 marca 2023
DOI 10.4467/20844131KS.23.005.17305

Edycje źródłowe

Nieznane protokoły posiedzeń podkomisji prawa o stosunkach z pokrewieństwa i opieki Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej z 1939 roku (część III)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 16 (2023), Zeszyt 1, s. 111-142
Data publikacji online: 31 marca 2023
DOI 10.4467/20844131KS.23.006.17306

Kronika wydarzeń naukowych

“Legal Heritage Lab” at the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 16 (2023), Zeszyt 1, s. 143-144
Data publikacji online: 31 marca 2023
DOI 10.4467/20844131KS.23.007.17307

Konferencja „W stulecie urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (1922–2022)”, 24 października 2022 r., Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 16 (2023), Zeszyt 1, s. 145-146
Data publikacji online: 31 marca 2023
DOI 10.4467/20844131KS.23.008.17308

Recenzje i noty recenzyjne

Opaliński, Tomasz. Stan chłopski w Księstwie Warszawskim w świetle akt sądowych. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2020 (ss. 195, ISBN 978-83-286-0117-8)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 16 (2023), Zeszyt 1, s. 147-151
Data publikacji online: 31 marca 2023
DOI 10.4467/20844131KS.23.009.17309

Puyol Montero, José María, ed. Human Dignity and Law: Studies on the Dignity of Human Life. Valencia: Tirant Lo Blanch, 2021 (304 pp., ISBN 978-84-1378-816-6)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 16 (2023), Zeszyt 1, s. 153-157
Data publikacji online: 31 marca 2023
DOI 10.4467/20844131KS.23.010.17310

Woźniak, Bartłomiej. Surogacja rzeczowa w kontekście ochrony majątku powierniczego w wybranych systemach prawnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2022 (ss. 334, ISBN 978-83-66849-14-3)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 16 (2023), Zeszyt 1, s. 159-162
Data publikacji online: 31 marca 2023
DOI 10.4467/20844131KS.23.011.17311