Dla Autorów

Zasady kwalifikowania publikacji

1. Wstępnej weryfikacji artykułów naukowych dokonuje Redakcja Czasopisma. Polega ona w szczególności na stwierdzeniu, czy dany artykuł jest zgodny z profilem Czasopisma.
Ponadto publikowane są artykuły, które (wystarczy spełnić jedno z poniższych kryteriów):

a) stanowią twórcze wyjaśnienie problemu badawczego,
b) są przeglądem stanu badań w danym zakresie,
c) propagują wyniki polskich badań naukowych w językach kongresowych,
d) stanowią krytyczne zreferowanie zagranicznych badań naukowych
e) są edycjami źródłowymi.

2. Redakcja Czasopisma może w uzasadnionych okolicznościach przyjąć do druku artykuł niespełniający powyższych kryteriów. Redakcja może także zasugerować, by Autor przesłał artykuł w języku angielskim, w szczególności, gdy zagadnienie dotyczy powszechnej historii prawa lub prawa antycznego.

3. Tekst przyjęty przez Redakcję przesyłany jest recenzentom, którzy:

a) wypowiadają się w zakresie meritum artykułu (w szczególności: zgodność treści z tytułem, wyczerpanie tematu, ocena wniosków, zakres wykorzystanych materiałów),
b) oceniają stronę językową tekstu,
c) dokonują także weryfikacji tekstu w zakresie jego zgodności z wymogami prawa autorskiego.

 4. Czasopismo „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” nie pobiera opłat za publikację artykułów ani opłat za zgłoszenie artykułów.

 

Pozostałe informacje dla Autorów

1. Teksty zgłaszane do „Krakowskich Studiów” powinny być napisane w języku polskim, angielskim, francuskim albo niemieckim.

2. Do każdego tekstu należy dołączyć: tytuł, streszczenie (ok. 1500 znaków) oraz słowa kluczowe w języku angielskim, a także słowa kluczowe w języku artykułu.

3. Tekst artykułu, streszczenie oraz słowa kluczowe należy przesłać drogą elektroniczną w formacie „rtf”, „doc” albo „docx” poprzez panel redakcyjny: https://ojs.ejournals.eu/KSzHPiP/about/submissions

4. Tekst nie powinien przekraczać 1,5 arkusza wydawniczego. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo publikowania także obszerniejszych tekstów.

5. Wydrukowanie ilustracji i tabel wymaga dostarczenia przez Autora pisemnej zgody właściciela praw autorskich.

6. Zgłaszany tekst powinien cechować się wszystkimi wymogami stawianymi tekstom naukowym.

 

Szczególne zasady dotyczące publikowania recenzji

1. Recenzje (omówienia i noty recenzyjne) zgłaszane do „Krakowskich Studiów" powinny być napisane w języku polskim albo angielskim. Do artykułów recenzyjnych stosuje się ogólne zasady dotyczące publikowania artykułów naukowych. 

2. Recenzje powinny dotyczyć – istotnych dla rozwoju nauki – książek, serii wydawniczych, czasopism, których przedmiotem jest przede wszystkim szeroko rozumiana problematyka historycznoprawna, w szczególności: historia prawa, historia ustroju, historia administracji, historia doktryn politycznych i prawnych, prawo antyczne. Redakcja zastrzega sobie prawo publikowania recenzji innych dzieł prawniczych (filozofia prawa, komparatystyka prawnicza) pod warunkiem obecności w nich wątków historycznoprawnych. 

3. Recenzje powinny dotyczyć dzieł wydanych w okresie dwóch lat przed złożeniem recenzji do druku.   

4. Tytuł recenzji powinien sprowadzać się do oznaczenia: autora recenzowanego dzieła, jego tytuł, wydawnictwo, miejsce i datę wydania oraz liczbę stron, ISBN, ewentualnie nr DOI.  

5. Do recenzji należy dołączyć słowa kluczowe w języku polskim i angielskim. 

6. Recenzja powinna mieścić się w przedziale 0,1 do 0,5 arkusza wydawniczego (4.000-20.000 znaków wraz z odstępami). 

 

Wymagany jest następujący zapis tekstu 

Tekst główny

- Czcionka Times New Roman, wielkość 12, odstęp 1,5, brak dodatkowych odstępów pomiędzy akapitami.

- Należy za pierwszym razem podawać pełne imię i nazwisko osób wspominanych w tekście, chyba że naprzeciw stoją szczególne względy, w tym wynikające z ochrony danych osobowych; w kolejnych przywołaniach należy podawać inicjał imienia i pełne nazwisko.

- Tytuły przywoływanych w tekście głównym publikacji należy podawać kursywą.

- Terminy obcojęzyczne w stosunku do tekstu publikacji należy podawać kursywą.

- Cytaty o objętości do trzech linijek zamieszcza się w cudzysłowie w tekście głównym.

- Cytaty o objętości powyżej trzech linijek są wyróżniane w cudzysłowie w bloczku, wielkość czcionki 10.

- Przypisy stawiane są przed kropką kończącą wyrażenie.

- Należy używać nawiasów graniastych […].

- Nazwy epok – małą literą (odrodzenie, renesans). Chyba że duża litera jest w tytule cytowanej pozycji.

- Lata sześćdziesiąte (słownie, nie: 60.).

- Skrócone zapisy: r. (rok), w. (wiek).- Inne skróty (m.in., tzw., np.) w tekście głównym należy rozwijać, w przypisach i nawiasach pozostawić w wersji skróconej.

Skróty

Skróty stosowane w tekście należy wskazać zbiorczo na końcu nadsyłanego tekstu.

Przypisy i bibliografia załącznikowa

- Przypisy: czcionka Times New Roman, wielkość 10, odstęp 1,0.

- Na końcu należy zamieścić bibliografię załącznikową. W ramach bibliografii należy uwzględnić następujący podział:

- Źródła archiwalne

- Starodruki i źródła drukowane

- Źródła prawne

- Opracowania

Proszę odróżniać półpauzę – od dywizu -. W zakresie numerów stron stosujemy półpauzę.

 

Zapis w bibliografii załącznikowej oraz skrótowy zapis w przypisach (zgodny ze stylem Chicago). 
W skróconym zapisie w szczególności nie stosować: idem, op.cit., dz.cyt., tenże, taż, tegoż. Należy stosować zapis Ibidem. W bibliografii załącznikowej proszę nie stosować skrótów dla czasopism.

 

Monografia

Nazwisko, imię. Pełny tytuł kursywą (w przypadku tłumaczenia pracy obcojęzycznej przeł. i osoba tłumacza jw.). Miejsce wydania: wydawca, data wydania.

Bibliografia: Płaza, Stanisław. Historia prawa w Polsce na tle porównawczymCz. II: Polska pod zaborami. Kraków: Księgarnia Akademicka, 1998.

Cytowanie: Płaza, Historia prawa. Cz. II, 145.

 

Monografia w przekładzie

Bibliografia: Le Goff, Jacques. Kultura średniowiecznej Europy. Przeł. Hanna Szumańska-Grossowa. Gdańsk–Warszawa: Wydawnictwo Marabut, Oficyna Wydawnicza VOLUMEN, 2002.

Cytowanie: Le Goff, Kultura, 322–4.

 

Monografia zbiorowa

Nazwisko, Imię. Pełny tytuł rozdziału antykwą w cudzysłowie. W: Tytuł tomu zbiorowego kursywą, redaktor, strony. Miejsce wydania: wydawca, data wydania.

Bibliografia: Bardach, Juliusz. „Geneza romanizacji II Statutu litewskiego”. W: Dawne prawo i myśl prawnicza. Prace historyczno-prawne poświęcone pamięci Wojciecha Marii Bartla, red. Jerzy Malec i Wacław Uruszczak, 191–206. Kraków: Księgarnia Akademicka, 1995.

Cytowanie: Bardach, „Grupy rządzące”, 193.

Bibliografia: Malec, Jerzy i Uruszczak, Wacław, red. Dawne prawo i myśl prawnicza. Prace historyczno-prawne poświęcone pamięci Wojciecha Marii Bartla. Kraków: Księgarnia Akademicka, 1995.

Cytowanie: Malec, Uruszczak, Dawne prawo, 13.

 

Czasopismo

Nazwisko, imię. Pełny tytuł antykwą w cudzysłowie. Tytuł czasopisma wielkimi literami kursywą, rocznik, numer w ramach rocznika, rok w nawiasie: numer strony, numer DOI (jeśli jest).

Bibliografia: Lesiński, Bolesław. „W sprawie postanowienia statutu warckiego o cechach”. Czasopismo Prawno-Historyczne 8, z. 1 (1956): 286–290.

Cytowanie: Lesiński, „W sprawie postanowienia”, 287.

 

Źródło drukowane

Nazwisko, imię wydawcy. Pełny tytuł kursywą. Miejsce wydania: wydawnictwo, data wydania. W przypadku wydawnictw takich jak kodeksy dyplomatyczne numer strony można zastąpić numerem dokumentu, można także podawać datę wytworzenia źródła. W przypadku wielokrotnego powoływania źródła zaleca się zaproponowanie skrótu.

Bibliografia: Sułkowska-Kuraś, Irena i Kuraś, Stanisław, wyd. Zbiór dokumentów małopolskich. Część V. Dokumenty z lat 1401–1440. Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1970. [= ZDM 5]

Cytowanie: ZDM 5, nr 1175 z 17 XII 1404.

Bibliografia: Kutrzeba, Stanisław, wyd. „Zbiór aktów do historyi ustroju i sądów prawa polskiego i kancelaryi sądowych województwa krakowskiego z wieku XVI-XVIII”. W Archiwum Komisji Prawniczej 8, cz. 2, Kraków: Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności, 1909.

Cytowanie: Kutrzeba, Zbiór aktów, nr 54 z 15 VII 1598.

 

Źródło archiwalne

Bibliografia: Archiwum Główne Akt Dawnych, Metryka Koronna, t. 45. [AGAD, MK t. 45]
Cytowanie: AGAD, MK t. 45, k. 56v.

Bibliografia: Archiwum Narodowe w Krakowie, dokument depozytowy, sygn. 122. [ANK, dok. dep. 122]

Cytowanie: ANK, dok. dep. 122.

 

Akt prawny z oficjalnego publikatora

W wykazie skrótów należy podać niezbędne skrócenia oficjalnych publikatorów.

Bibliografia: Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 1932 r. Kodeks karny (Dz.U.R.P. 1932 nr 60 poz. 571).

Cytowanie: Kodeks karny z 1932 r. (Dz.U.R.P. 1932  nr 60 poz. 571).

 

Publikacja internetowa

Nazwisko, imię, Pełny tytuł w cudzysłowie. Adres strony (data pobrania).

Bibliografia: Osiecki, Grzegorz. „Umowa gazowa z Rosją podzieliła dwóch kluczowych ministrów: gospodarki i spraw zagranicznych”. https://forsal.pl/artykuly/409638,umowa-gazowa-z-rosja-podzielila-dwoch-kluczowych-ministrow-gospodarki-i-spraw-zagranicznych.html (data pobrania: 16.11.2011).

Cytowanie: Osiecki, Umowa.

 

Zasady dotyczące „Ghostwriting” i „guest authorship”

Redakcja „Krakowskich Studiów z Historii Państwa i Prawa” dokłada wszelkich starań, by zachować najwyższe standardy publikacji naukowych. Z tego względu nieakceptowane będą jakiekolwiek przejawy „ghostwriting” i „guest authorship”. „Ghostwriting” to sytuacja, w której pomimo znacznego udziału w przygotowaniu tekstu osoba taka nie została wskazana jako współautor tekstu lub nie zostały jej złożone wyraźne podziękowania w treści artykułu. „Guest authorship” polega na uwzględnieniu wśród autorów osoby, której wkład w przygotowanie artykułu był znikomy lub żaden. Redakcja zastrzega sobie prawo ujawniania wszelkich tego typu sytuacji.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.