Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Krystyna Chojnicka
Zastępca redaktora naczelnego: Dr hab. Maciej Mikuła, prof. UJ
Sekretarz redakcji: Dr Kacper Górski

Czasopismo obejmuje artykuły i rozprawy naukowe historyków prawa oraz historyków doktryn politycznych i prawnych z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Zamierzeniem redaktorów i pomysłodawców wydawnictwa było umożliwienie publikacji rezultatów badań z zakresu szeroko pojętej historii prawa, historii państwa oraz historii doktryn politycznych i prawnych. Czasopismo zawiera także dział recenzji oraz kronikę wydarzeń naukowych.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy Nr 285/WCN/2019/1 z dnia 30 maja 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Partnerem czasopisma „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” jest TAURON.  

ISSN 2084-4115
e-ISSN 2084-4131
Punkty MEiN: 70
Właściciel czasopisma:
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 4

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Krystyna Chojnicka
Zastępca redaktora naczelnego: Dr hab. Maciej Mikuła, prof. UJ
Sekretarz redakcji: Dr Kacper Górski
Opublikowano online: grudzień 2021

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Zagadnienie sądów pokoju w pracach Sejmu II Rzeczypospolitej w świetle wniosków i interpelacji poselskich

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 4, s. 453-472
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.041.14467

Przemiany w konstrukcji odpowiedzialności odszkodowawczej państwa w Polsce XX wieku. Od ustawy zasadniczej z 1921 r. do Konstytucji RP z 1997 r.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 4, s. 473-493
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.042.14468

Wpływ Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 1921 r. na kształtowanie się samorządu terytorialnego w II Rzeczypospolitej

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 4, s. 495-510
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.043.14469

Sprawa rozwiązania krakowskiej Rady Miejskiej w 1924 r.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 4, s. 511-519
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.044.14470

Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów w II Rzeczypospolitej na przykładzie wybranych sądów byłego zaboru pruskiego – zagadnienia materialnoprawne

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 4, s. 521-537
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.045.14471

Rozporządzenia z mocą ustawy – modele, teoria i praktyka w polskim systemie parlamentarno-gabinetowym w latach 1921–1926 oraz po 1989 r.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 4, s. 539-556
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.046.14472

Artykuły recenzyjne

Potrzebne nowe pytania i… większa staranność. W związku z pracą Piotra Pilarczyka o sądownictwie litewskiej komisji skarbowej

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 4, s. 557-567
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.047.14473

Edycje źródłowe

Projekt zmiany procedury cywilnej w pracach Komitetu Cywilnego Reformy (1814–1815). Edycja źródłowa – część II (postępowanie egzekucyjne)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 4, s. 569-589
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.048.14474

Recenzje i noty recenzyjne

Speer, Christian. „Görlitz – Eine Stadt vor Gericht. Das «Memoriale» über kriminelle Sachen 1519 bis 1561: Regeste und Volltexte”. Schlesische Geschichtsblätter: Zeitschrift für Regionalgeschichte Schlesiens 46, H. 2 (2019): 89–103 (Teil 1); 47, H. 1 (2020): 47–62 (Teil 2)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 4, s. 591-594
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.049.14475

Sacher, Andrzej. Zasada nieretroaktywności prawa w prawie rzymskim i kanonicznym. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2021 (ss. 387, ISBN 978-83-8061-833-6)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 4, s. 595-600
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.051.14477

Reid, Kenneth G. C., de Waal, Marius J., Zimmermann, Reinhard red. Mandatory Family Protection. New York: Oxford University Press, 2020 (seria Comparative Succession Law, tom III, ss. 804 + XXXVIII, ISBN 9780198850397, DOI:10.1093/oso/9780198850397.001.0001)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 4, s. 601-606
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.050.14476

Bader Ginsburg, Ruth, oraz Hartnett, Mary i Williams, Wendy W. Moimi słowami. Przeł. Anna Halbersztat i Anna Klingofer-Szostakowska. Lublin: Fame Art, 2021 (ss. 400, ISBN 9788395409660)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 4, s. 607-610
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.052.14478

Kronika wydarzeń naukowych

„Dziedzictwo prawne. Spotkania naukowe”. Sprawozdanie z posiedzeń naukowych w roku akademickim 2020/2021

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 4, s. 611-615
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.053.14479

Report from the Webinar “Difficult Heritage: the Interwar Codification Movement in Central and Eastern Europe (1918–1939)” – 7 October 2021

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 4, s. 617-619
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.055.15235

Raporty z projektów badawczych

Cartels in Hungary: Summary of a Bolyai Research Project

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 4, s. 621-623
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.054.14480

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.