Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Krystyna Chojnicka
Zastępca redaktora naczelnego: Dr hab. Maciej Mikuła, prof. UJ
Sekretarz redakcji: Dr Kacper Górski

Czasopismo obejmuje artykuły i rozprawy naukowe historyków prawa oraz historyków doktryn politycznych i prawnych z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Zamierzeniem redaktorów i pomysłodawców wydawnictwa było umożliwienie publikacji rezultatów badań z zakresu szeroko pojętej historii prawa, historii państwa oraz historii doktryn politycznych i prawnych. Czasopismo zawiera także dział recenzji oraz kronikę wydarzeń naukowych.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy Nr 285/WCN/2019/1 z dnia 30 maja 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Partnerem czasopisma „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” jest TAURON.  

ISSN 2084-4115
e-ISSN 2084-4131
Punkty MEiN: 70
Właściciel czasopisma:
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Ahead of Print 4 (2022), Zeszyt 4

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Krystyna Chojnicka
Zastępca redaktora naczelnego: Dr hab. Maciej Mikuła, prof. UJ
Sekretarz redakcji: Dr Kacper Górski
Opublikowano online: 13 grudnia 2022

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Czy Konstytucja 3 maja stanowiła źródło inspiracji dla XIX-wiecznych polskich projektów konstytucyjnych? Problem wykorzystania dziedzictwa prawnego w pracach nad reformami ustrojowymi 1815 i 1831 r.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Ahead of Print 4 (2022), Zeszyt 4,
Data publikacji online: 2022

O przeznaczeniu aresztów detencyjnych w prawie i praktyce Królestwa Polskiego

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Ahead of Print 4 (2022), Zeszyt 4,
Data publikacji online: 2022

„Wohlstand, Bildung und Freiheit für Alle”. Idea praw człowieka w poglądach Gustava Struvego jako przykład radykalnej demokratycznej niemieckiej myśli polityczno-prawnej doby Wiosny Ludów

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Ahead of Print 4 (2022), Zeszyt 4,
Data publikacji online: 2022

„Konstytucja Grévy’ego” i „konstytucja de Gaulle’a”. Dwa kierunki relokacji władzy prezydenckiej w historii konstytucyjnej Francji

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Ahead of Print 4 (2022), Zeszyt 4,
Data publikacji online: 2022

Sowieckie prawo karne w oczach łagiernika. Aleksandra Sołżenicyna wykład o prawie karnym w świetle Archipelagu GUŁag

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Ahead of Print 4 (2022), Zeszyt 4,
Data publikacji online: 2022

Edycje źródłowe

Kronika wydarzeń naukowych

Polskie Towarzystwo Historii Prawa

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Ahead of Print 4 (2022), Zeszyt 4,
Data publikacji online: 2022

Międzyuczelniane Seminarium Naukowe „Acta publica probant se ipsa? Archiwalia w badaniach historycznoprawnych”. 4 czerwca 2022 r. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Ahead of Print 4 (2022), Zeszyt 4,
Data publikacji online: 2022

„Dziedzictwo prawne. Spotkania naukowe”. Sprawozdanie z posiedzeń naukowych w roku akademickim 2021/2022

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Ahead of Print 4 (2022), Zeszyt 4,
Data publikacji online: 2022

Konferencja „Dziedzictwo prawne. Idee – badania – edukacja”, 26–28 maja 2021 r. Debata panelowa „Dziedzictwo prawne. Czym jest, czyje jest, czemu służy?”

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Ahead of Print 4 (2022), Zeszyt 4,
Data publikacji online: 2022

Recenzje i noty recenzyjne

Jońca, Maciej. Rzymskie prawo karne. Instytucje. Lublin: Wydawnictwo Werset, 2021 (ss. 218, ISBN 978-83-67064-10-1)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Ahead of Print 4 (2022), Zeszyt 4,
Data publikacji online: 2022

Filipiak, Zbigniew. Prawo własności nieruchomości w działalności legislacyjnej Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego (1807–1830). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020 (ss. 505, ISBN 978-83-231-4353-6)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Ahead of Print 4 (2022), Zeszyt 4,
Data publikacji online: 2022

Probert, Rebecca. Tying the Knot. The Formation of Marriage 1836–2020: Cambridge Studies in English Legal History. Cambridge: Cambridge University Press, 2021 (XIII + 283 pp. DOI: https://doi.org/10.1017/9781009000109)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Ahead of Print 4 (2022), Zeszyt 4,
Data publikacji online: 2022

Mielnik, Hubert. Sądownictwo polskie (nieniemieckie) w dystrykcie lubelskim Generalnego Gubernatorstwa w latach 1939–1944. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2020 (ss. 542, ISBN 978-83-227-9376-3)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Ahead of Print 4 (2022), Zeszyt 4,
Data publikacji online: 2022

Matelski, Dariusz. Anatomia grabieży. Polityka Rosji wobec polskiego dziedzictwa kultury od XVII do XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo Avalon, 2021 (ss. 928, ISBN 978-83-7730-451-8)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Ahead of Print 4 (2022), Zeszyt 4,
Data publikacji online: 2022

In memoriam

Laudacja dla Pana Prof. dr hab. Stanisława Salmonowicza, w związku z nadaniem tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Ahead of Print 4 (2022), Zeszyt 4,
Data publikacji online: 2022

Re bene gesta. Profesor Michał Jaskólski (1946–2022)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Ahead of Print 4 (2022), Zeszyt 4,
Data publikacji online: 2022

Profesor Schafik Allam (1928–2021) in memoriam

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Ahead of Print 4 (2022), Zeszyt 4,
Data publikacji online: 2022