O wartości pracy. Recepcja myśli społecznej Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

Joanna M. Łukasik

Abstrakt

This paper is focused on the value of work in human life and its social dimension in the social thought of the Cardinal Stefan Wyszynski. The discussion oscillates around three main ideas emerging from Wyszynski’s vision of work, namely: the value of what underlies being a man of work, the work itself and social importance of human rights arising from the work. 

Słowa kluczowe: work, the value of work, the social dimension of work
References

Baraniak B., Antropocentryczna wizja pracy Kardynała Stefana Wyszyńskiego, [w:] O społeczeństwie, wychowaniu i pracy w myśli Kardynała Stefana Wyszyń- skiego, red. L. Marszałek, A. Solak, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2010. Bartnik Cz., Pedagogia narodowa Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Wydawnictwo Sandruk, Lublin 2001. Bartoszewicz K., Przemiany pracy w różnych typach społeczeństw, [w:] Edukacja a praca. Zeszyty Naukowe Forum Młodych Pedagogów, red. R. Borzyszkowska, E.  Lemańska-Lewandowska, P. Grzybowski, Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz 2009. Czubak-Koch M., Środowisko pracy miejscem społecznego uczenia się ludzi dorosłych – ujęcie andragogiczne, [w:] Edukacja a  praca. Zeszyty Naukowe Forum Młodych Pedagogów, red. R. Borzyszkowska, E. Lemańska-Lewandowska, P. Grzybowski, Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz 2009. Furmanek W., Cechy pracującego człowieka obiektem badań współczesnej pedagogiki pracy. Inspiracje kard. Stefana Wyszyńskiego, [w:] O społeczeństwie, wychowaniu i pracy w myśli Kardynała Stefana Wyszyńskiego, red. L. Marszałek, A.  Solak, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2010. Giddens A., Socjologia, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2005. Kwiatkowski S., W kręgu imperatywności pracy ludzkiej, [w:] O społeczeństwie, wychowaniu i pracy w myśli Kardynała Stefana Wyszyńskiego, red. L. Marszałek, A.  Solak, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2010. Nowacki T.W., Leksykon pedagogiki pracy, Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technoligii i Eksploatacji, Radom 2004. Radziewicz-Winnicki A., W poszukiwaniu homo oeconomicus. Szkice polemiczne o wychowaniu, Wydawnictwo UŚ, Katowice 1989.Solak A., Kategoria ładu społecznego i  pracy ludzkiej, [w:] O  społeczeństwie, wychowaniu i pracy w myśli Kardynała Stefana Wyszyńskiego, red. L. Marszałek, A.  Solak, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2010. Szymański M.J., Socjologia edukacji, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2013. Wiatrowski Z. , Podstawy pedagogiki pracy, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2005. Wyszyński S., Duch Ewangelii w organizacji życia społeczno-zawodowego i publicznego w Polsce. Do wiernych w archikatedrze warszawskiej (6 I 1978), [w:] Wyszyński S., Nauczanie społeczne 1946–1981, ODiDS: Optimus, Warszawa 1990. Wyszyński S., Duch pracy ludzkiej, Wydawnictwo im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Soli Deo: Pax, Warszawa 2001. Wyszyński S., Kromka chleba, Wydawnictwo im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Soli Deo: Pax,Warszawa 2001. Wyszyński S., Ku pełni człowieczeństwa. Do młodzieży maturalnej Warszawy (27 V 1972), [w:] Wyszyński S., Nauczanie społeczne 1946–1981, ODiDS: Optimus, Warszawa 1990. Wyszyński S., Obowiązek i  prawo ludzkiej pracy, rozważania pierwszomajowe, [w:] Wyszyński S., Nauczanie społeczne 1946–1981, ODiDS: Optimus, Warszawa 1990. Wyszyński S., Praca, „Warszawskie Studia Teologiczne” 1985, nr 3. Wyszyński S,. Sumienie prawe u podstaw odnowy życia narodowego, Do wiernych w archikatedrze warszawskiej (6 I 1981), [w:] Wyszyński S., Nauczanie społeczne 1946–1981, ODiDS: Optimus, Warszawa 1990. Wyszyński S., W obronie życia Polaków. Do wiernych w Warszawie. (9 III 1975), [w:] Wyszyński S., Nauczanie społeczne 1946–1981, ODiDS: Optimus, Warszawa 1990.

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.
Czasopismo wydawane jest w nakładzie 400 egzemplarzy.