Innowacje kategorią współczesności 

Waldemar Furmanek

Abstrakt

We live in a world of intense changes and economic and social development. With the following changes in technologies used in the economy, there is an increase in the intensity of innovative activities undertaken by enterprises and an increase in their efficiency. The work which a person takes in a changing environment gains new personal, social, civilizational and cultural dimensions. In addition, it is carried out with new methods and using new technologies. In his deliberations the author has attempted to define innovativeness and show its significance in contemporary society.

Słowa kluczowe: innovations, innovative activities, contemporaneity
References

Literatura przedmiotu

Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych. (2017). Raport z badań. Pozyskano z: www.mg.gov.pl/files/upload/10147.

Begg, D. Fisher, S. Dornbush, R. (1997). Makroekonomia. Warszawa: PWE.

Beyer, K. (2012). Od epoki agrarnej po gospodarkę opartą na wiedzy, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” Nr 30, Uniwersytet Szczeciński.

Białoń, L. (2010). Zarządzanie działalnością innowacyjną. Warszawa: Placet.

Bogdanienko, J. (2011). Wiedza i innowacje w firmie. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.

Chyłek E.K., Problematyka innowacji w Unii Europejskiej, „Financing Polish Science. Herba Polonica”, vol. 52/2006.

Drucker, P.F. (1992). Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Warszawa: PWE.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (2006). Europejskie ramy odniesienia. Załącznik do zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE) z dnia 30.12.2006, s. L 394/10.

Europa 2020. (2012). Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Ministerstwo Gospodarki Warszawa 2012. Pozyskano z: http://www.mg.gov.pl/files/upload/8418/EUROPA_PL.pdf.

Florida, R. (2010). Narodziny klasy kreatywnej, Warszawa: Wydawnictwo Narodowe Centrum Kultury.

Frese, M. (2007). Zmiany charakteru pracy. W: N. Chmiel (red.), Psychologia pracy i organizacji. Gdańsk: GWP.

Fukuyama, J. (2000). Wielki wstrząs. Natura ludzka a odbudowa porządku społecznego. Warszawa: Wydawnictwo Bertelsmann Media.

Furmanek, W. (2013). Humanistyczna pedagogika pracy. Charakterystyka dyscypliny naukowej. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Furmanek, W. (2014a). Humanistyczna pedagogika pracy. Współczesność obiektem badań. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Furmanek, W. (2014b). Nowa praca człowieka w cywilizacji informacyjnej. Zarys problematyki. „Szkoła – Zawód – Praca”, 7/8/2014.

Furmanek, W. (2014c). Humanistyczna pedagogika pracy. Praca człowieka w cywilizacji informacyjnej. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Furmanek, W.(2010). Edukacja a przemiany cywilizacyjne. Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe FOSZE.

Gerlach, R. (2012). Pozaszkolna edukacja zawodowa wobec zmian cywilizacyjnych. Nowe trendy i wyzwania. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.

Główny Urząd Statystyczny. (2002). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 1998–2000. Warszawa.

Główny Urząd Statystyczny. (2012). Rocznik statystyki międzynarodowej. Pozyskano z: www.stat.gov.pl.

Innowacja to nie wynalazczość, 2017. Pozyskano z: http://fornalski.blox.pl/2011/10/Innowacja-to-nie-wynalazczosc.html.

Innowacje, 2010. Pozyskano z: www.dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/.../11_pdf_Innowacje2010.pdf.

Kalita, B. (2014). Przedsiębiorczość jako kompetencja kluczowa w procesie uczenia się przez całe życie. „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej” 2014, z. 72.

Korba, J. Smutek, Z. (2012). Podstawy przedsiębiorczości. Gdynia: OPERON.

Kukliński A. (red.) (2001). Gospodarka oparta na wiedzy – wyzwanie dla Polski XXI wieku, Warszawa: KBN.

Makieła, Z. Rachwał, T. (2007). Podstawy przedsiębiorczości, Warszawa: Nowa Era.

Matusiak, K. B. (red.) (2005). Innowacje i transfer technologii słownik pojęć. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Mikuła, B. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki, A. (red.) (2007). Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy. Warszawa: Difin.

Musiałkiewicz, J. (2012). Zarys przedsiębiorczości. Warszawa: Wydawnictwo Ekonomik.

Ocena sytuacji w szkolnictwie wyższym w Polsce w zakresie dostosowania liczby absolwentów kierunków technicznych, przyrodniczych i matematycznych do potrzeb rynku pracy. (2009). Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 15 grudnia 2009. Pozyskano z: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/c7f00b06be513167f6a7edec574cbfe0.pdf.

Okoń, W. (2001). Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa: Wydawnictwo ,,Żak”.

Pawelski, L. Urbanek, B. (2014). Twórczość – kreatywność – nauczyciel. Szczecinek: Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych.

Polak, M. (2016), O innowacyjności w gospodarce. Pozyskano z: https://www.edunews. pl/badania-i-debaty/opinie/3577-o-innowacji-pedagogicznej.

Polska 2030. (2013). Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Warszawa.

Poroś, M., Ziemskow, W. (2017). Innowacje. Pozyskano z: http://mfiles.pl/pl/index.php/Innowacja.

Radło, M. J. (red.) (2005). Polska wobec redefinicji Strategii Lizbońskiej, Zielona Księga PFSL Nr 1, Gdańsk-Warszawa: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

Radło, M.J. (2003). Wyzwanie konkurencyjności. Strategia Lizbońska w poszerzonej Unii Europejskiej. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002r. Nr 56, poz. 506)

Salcher, A. (2009). Utalentowany uczeń i jego wrogowie. Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe FOSZE.

Schleicher, A. (2011). Strong performers and successful reformers – PISA 2009. Prezentacja w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 10 lutego 2011 r. Warszawa: KPRM.

Schulz, R. (1996). Studia z innowatyki pedagogicznej. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Schumpeter, (2017). Pozyskano z: https://pl.wikipedia.org/wiki/Joseph_Schumpeter.

Schumpeter, A.(1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.

Stawasz, E. (1999). Innowacje a mała firma. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytet Łódzki.

Stawasz, E. (2005). Rodzaje innowacji. W: K. B. Matusiak (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, (s. 143-145). Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Strategia lizbońska, 2017. Pozyskano z: www.nszz.pan.pl/images/stories/pliki/pdf/strategia_lizbonska.pdf .

Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, 2017. Pozyskano z: ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf.

Szałkowski, A. (red.) (2005). Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej organizacji. Kraków: Wydawnictwo AE.

Szara, K. (2014). Kreatywność a innowacyjność w działalności podkarpackich przedsiębiorców. „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, t. 24, 1/2014.

Szczepanik, J. (2017). Edison z Tarnowa. Pozyskano z: www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/864715,Jan-Szczepanik-–-Edison-z-Tarnowa.

Śledzik, K. (2011). Kapitał intelektualny a wartość rynkowa banków giełdowych. Gdańsk: Wydawnictwo FRUG.

Tapscott, D. (2017). Cztery zasady otwartego świata. Pozyskano z: https://www.ted.com/talks/don_tapscott_four_principles_for_the_open_world_1?language=pl.

Tomaszewska-Lipiec, R. (2012). Edukacja w zakładzie pracy w perspektywie organizacji uczącej się. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Torrès, O. (2004). Lokalna globalizacja czy globalna lokalizacja. Rozważania na temat glokalizacji. W: A. Jewtuchowicz (red.), Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionów, Łódź: Uniwersytet Łódzki.

Walińska, E., Jurewicz, A, (2009). System rachunkowości w nurcie innowacji. W: I. Sobańska, T. Wnuk-Pel (red.), Rachunkowość w procesie tworzenia wartośc przedsiębiorstwa. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Woroniecki, J., (2001). Nowa gospodarka: miraż czy rzeczywistość? Doktryna, praktyka, optyka OECD, W: A. Kukliński (red.), Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, Warszawa: KBN.

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.
Czasopismo wydawane jest w nakładzie 400 egzemplarzy.