O zmianie potrzebnej polskiej szkole 

Natalia Stępień-Lampa

Abstrakt

The article characterizes the main changes in the school system after 1998. The author focuses on the theses of the reform which instituted the junior secondary school. It also concerns in the new programme document which was released in 2008 (the modernisation of the school system reform). The article characterized the results of Programme for International Student Assessment. Author also focuses on the school system reform which has been implementing by the Law and Justice government since 2017. The last issues are focused on some problems in Polish school which are solved thanks to some Finnish school ideas.

Słowa kluczowe: education, reform of the educational system, Finnish school
References

Centralna Komisja Egzaminacyjna (2015). Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Warszawa.

Centralna Komisja Egzaminacyjna (2016). Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. Warszawa.

Centralna Komisja Egzaminacyjna (2017). Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. Warszawa.

Centrum Badania Opinii Społecznej (2017). Polacy o reformie edukacji. Warszawa.

Ćwikliński, A. (2005). Zmiany w polskiej edukacji w okresie globalizacji, integracji i transformacji systemowej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Dyrda, B. Koczoń-Zurek, S. Przybylska, I. (2008). Podstawy prawne i organizacyjne oświaty. Skrypt dla studentów pedagogiki. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Główny Urząd Statystyczny (2012). Raport z wyników. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Warszawa.

Instytut Badań Edukacyjnych (2017). Pozyskano z: http://www.ibe.edu.pl/pl/projekty-miedzynarodowe/pisa/.

Ministerstwo Edukacji Narodowej (1998). Reforma systemu edukacji w Polsce. Projekt. Warszawa.

Ministerstwo Edukacji Narodowej (2008). Co warto wiedzieć o podstawie programowej?. Warszawa.

Ministerstwo Edukacji Narodowej (2017 a). Pozyskano z: http://reformaedukacji.men.gov.pl.

Ministerstwo Edukacji Narodowej (2017 b). Pozyskano z: https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2016/10/uzasadnienie-przepisy-wprowadzajace.pdf.

Ministerstwo Edukacji Narodowej/Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk (2012). Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów  OECD PISA. Wyniki badania 2012 w Polsce. Warszawa.

Ministerstwo Edukacji Narodowej/Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk (2015). Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów OECD PISA. Wyniki badania 2015 w Polsce. Warszawa.

Organisation for Economic Co-operation and Development/United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (2003). School Programm for Intenational Student Assesmpent PISA. Pozyskano z: www.oecd.org/edu/school/programmeforinternationalstudentassessmentpisa/33690591.pdf.

Szyłło, A. (2017). Godzina wychowawcza. Rozmowy o polskiej szkole. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.

Ustawa z 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela [Tekst jedn. z 2017 r. Dz.U. poz. 1189

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe [Dz.U. z 2017 r., poz. 59].

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe [Dz.U. z 2017 r., poz. 60].

Wagner, A. (2011). Przegląd badań dotyczących reformy systemu edukacyjnego. W: M. Niezgoda (red.), Społeczne skutki zmiany oświatowej w Polsce (s. 39–54). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Walker, T.D. (2017). Fińskie dzieci uczą się najlepiej. Wydawnictwo Literackie.

Zahorska, M. (2017): O tym, jak Finowie reformowali swoje szkolnictwo… i dlaczego  im się to udało. Pozyskano z: http://krytykapolityczna.pl/swiat/o-tym-jak-finowie-reformowali-swoje-szkolnictwo-i-dlaczego-im-sie-to-udalo/.

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.
Czasopismo wydawane jest w nakładzie 400 egzemplarzy.