Zaniedbane obszary w procesie kształcenia do zawodu nauczyciela 

Joanna M. Łukasik

Abstrakt

The article relates to the issue of training candidates for the teacher profession. By referencing to the core of the competencies required for the teacher’s work in a changing school, the weakest areas, which are the source of the fear and anxiety of students completing teacher education, were identified. The sources of fears, as well as proposals for changes in education to the teaching profession, were compiled on the basis of research conducted among 187 candidates of the profession of teacher studying at universities in Malopolska (Lesser Poland Voivodeship).

Słowa kluczowe: teacher, competencies, teacher training
References

Literatura przedmiotu

Dudzikowa, M. (1993). Praca młodzieży nad sobą. Warszawa: WSiP.

Dylak, S. (2007). W cieniu własnej wiedzy – między pewnością a bezradnością wychowawcy. W: M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak (red.), Wychowanie. Pojęcia. Procesy. Konteksty. t. 3, (s. 43–64). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Frejman, M., Frejman, S. D. (2008). O rozwijaniu refleksyjnej postawy przyszłych nauczycieli. W: B. Muchacka, M. Szymański (red.), Nauczyciel w świecie współczesnym (s. 143–150). Kraków: Impuls.

Gołębniak, B.D., Zamorska, B. (2014). Nowy profesjonalizm nauczycieli. Podejścia-praktyki-przestrzeń rowoju. Wrocław: Wydawnictwo DSW.

Goźlińska, E., Szlosek, F. (1997). Podręczny słownik nauczyciela kształcenia zawodowego. Radom: Instytut Technologii Eksploatacji.

Kwiatkowska, H. (2006). Kształcenie nauczycieli w 16 lat po przemianach formacyjnych – czy inspiracją do radykalnego namysłu nad profesją nauczycielską. W: S. M. Kwiatkowski (red.), Edukacja polska w jednoczącej się Europie,. (s. 39–49). Radom-Warszawa: Instytut Technologii Eksploatacji.

Łukasik, J. M. (2016). Education teachers through critical events. Society, Integration, Education: proceedings of the International Scientific Conference, II, 154–162.

Łukasik, J. (2010). Luki w kształceniu nauczycieli. W: . W. Kremien, T. Lewowoicki, S. Sysojewa (red.), Paradygmaty oświatowe i edukacja nauczycieli, (s. 329–340). Warszawa–Kraków: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB.

Łukasik, J. M. (2012). Słabe punkty w kształceniu pedagogicznym nauczycieli-umiejętności interpersonalne. Próba przełamania impasu. W: W. Jakubaszek, D. Topa (red.), (Kontro)wersje wielowymiarowości współczesnej edukacji, (s. 82–98). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Łukasik, J. M. (2017). Trudności w pracy nauczycieli w fazie zawodowego osadzenia. Implikacje do edukacji nauczycieli. W: J. Madalińska-Michalak (red.), O nową jakość edukacji nauczycieli, (s. 288–308). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Madalińska-Michalak, J., Niemi, H., Chong, S. (2012). Trends and Themes in Techer Education. Research, Policy and Practice. W: J. Madalińska-Michalak, H. Niemi, S. Chong (red.), Research, Policy, and Practice in Teacher Education in Europe,.(s. 9-23). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Nowak-Dziemianowicz, M. (2012). Edukacja i wychowanie w dyskursie nauki i codzienności. Kraków: Impuls.

Polak, K. (2012). Bezradność nauczyciela. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Szempruch, J. (2013). Pedeutologia. Studium teoretyczno – pragmatyczne, Kraków: Impuls.

Tucholska, K. (2007). Kompetencje temporalne jako wyznacznik dobrego funkcjonowania, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Unchast, Z., Tucholska, K. (2003). Kompetencje temporalne – metoda pomiaru. Roczniki Psychologiczne, 6, 131–150.

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.
Czasopismo wydawane jest w nakładzie 400 egzemplarzy.