Innowacyjne przeciwdziałania marginalizacji grup mniejszościowych na rynku pracy. Uwagi na temat strategii „dwukierunkowej”

Krzysztof Chaczko,

Marta Iwińska

Abstrakt

This paper describes the strategy of counteraction of minority groups marginalization on the labor market. Social policy should solve major social problems, and the minority groups marginalization on the labor market is a major social problem. The first part of this paper describes the features of the two minority groups - Roma in Poland and Orthodox Jews in Israel. The second part of the paper discusses the barriers to the functioning of minority groups in the labor market, and suggests diagram of minority groups marginalization on the labor market. The article ends with conclusions on the actions of social policies in this area.

Słowa kluczowe: marginalization, minority groups, labor market, social policy
References

Literatura przedmiotu

Almog, O. (2011). Wielokulturowy Izrael. Warszawa: Wydawnictwo WSP TWP.

Bank of Israel. (2013). Annual Report 2012. Jerusalem: Maor Wallach Printing.

Barkali, N. i in. (2012). Poverty and Social Gaps 2011. Annual Report. Jerusalem: National Insurance Institute.

Bartosz, A. (2004). Nie bój się Cygana. Na dara Romestar. Sejny: Pogranicze.

Ben-David, D. (2014). A Picture of the Nation. Israel’s Society and Economy in Figures 2014. Jerusalem: Taub Center for Social Policy Studies in Israel.

Berman, E. (2000). Sect, Subsidy, and Sacrifice: An Economist’s View of Ultra-Orthodox Jews. The Quarterly Journal of Economics, 3 (115), 905–953.

Borzymińska, Z., Żebrowski, R. (red.) (2003). Polski Słownik Judaistyczny, t. 1–2. Warszawa: Prószyński i S-ka.

Bystrov, E., Arnon, S. (2013). Israel: Demography 2013–2034. Challenges and Chances. Haifa: University of Haifa.

Castles, S., Miller, M.J. (2012). Migracje we współczesnym świecie. Warszawa: PWN.

Chaczko, K. (2014). Ubóstwo w społeczeństwie wielokulturowym. Przykład religijnej grupy ultraortodoksyjnej w Izraelu. Polityka Społeczna, 1 (478), 18–23.

Chaczko, K. (2014a). „Wielokulturowa (bez)robotność”. Rzecz o izraelskim rynku pracy. Labor et Educatio, 2, 49–63.

Chrabąszcz, R., Gałecki, A. (2010). Rozmieszczenie terytorialne społeczności romskiej w Polsce. W: S. Mazur (red.), Krajowe i wspólnotowe polityki publiczne wobec mniejszości romskiej – mapa aktywności społeczno-gospodarczej Romów (23–47). Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Craig, G. (2002). Ethnicity, Racism and the Labour Market: a European Perspective. W: J.G. Andersen, P.H. Jensen (red.), Changing Labour Markets, Welfare Policies and Citizenship (149–181). Bristol: Policy Press.

Danecki, J. (2001). Kwestia społeczna. W: B. Rysz-Kowalczyk (red.), Leksykon polityki społecznej (77–80), Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.

Ficowski, J. (1985). Cyganie na polskich drogach. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Godlewska-Goska, M., Kopańska, J. (2011). Życie w dwóch światach. Tożsamość współczesnych Romów. Warszawa: Wydawnictwo DiG.

Grupińska, A. (2000). Najtrudniej jest spotkać Lilit. Opowieści chasydek. Warszawa: Twój Styl.

Heilman, S. C., Friedman, M. (1996). The Haredim in Israel: Who Are They and What Do They Want?. Jerusalem: The American Jewish Committee.

Jasińska-Kania, A., Łodziński, S. (2008), Wykluczani z narodu: mniejszości narodowe, migranci, uchodźcy. W: M. Jarosz (red.), Wykluczani. Wymiar społeczny, materialny i etniczny (243–153). Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.

Kołaczek, M. (2013). Wpływ integracji europejskiej na etniczną mobilizację Romów – przykład Węgier. W: J. Balvin, Ł. Kwadrans, H. Kyuchukov (red.), Roma in Visegrad Countries: History, Culture, Social Integration, Social Work and Education (87–112). Wrocław: Foundation of Social Integration Prom.

Kowalak, T. (2001). Marginalizacja społeczna. W: B. Rysz-Kowalczyk (red.), Leksykon polityki społecznej (87-89). Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.

Kwadrans, Ł. (2013). Romowie. Bliscy – Nieznani. Jedni z wielu… W: J. Balkowski (red.), Romarising. Bohaterowie kampanii społecznej „Jedni z wielu” w obiektywie Chada Evansa Wyatta (178–197). Wrocław: Fundacja Integracji Społecznej Prom.

Kwadrans, Ł. (2013a). Tożsamość romska – refleksja socjologiczna. W: J. Balvin, Ł. Kwadrans, H. Kyuchukov (red.), Roma in Visegrad Countries: History, Culture, Social Integration, Social Work and Education (39–58). Wrocław: Foundation of Social Integration Prom.

Kwadrans, Ł., Maroń, S. (2010). Poziom kapitału społeczno-zawodowego Romów w Polsce. W: M. Zawadzki, A. Paszko (red.), Polityka wspierania romskiej mniejszości etnicznej na rynku pracy (97–113). Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Leśniak, M. (2009). Romowie. Bliscy czy dalecy? Realizacja zadań w ramach Rządowego Programu na Rzecz Społeczności Romskiej w Polsce. Kraków: Publisher.

Lister, R. (2007). Bieda. Warszawa: Sic!

Lubecka, A. (2009). Postawy Polaków wobec pracy a mniejszości na polskim rynku pracy, Zarządzanie Publiczne, 5, 87–101.

Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna. (2013). Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

Mazur, S., Gałecki A. (2010). Romowie we wspólnotowych i krajowych politykach rynku pracy. W: M. Zawadzki, A. Paszko (red.), Polityka wspierania romskiej mniejszości etnicznej na rynku pracy (13–36). Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Mirga, A., Mróz, L. (1994). Cyganie. Odmienność i nietolerancja. Warszawa: PWN.

Mirga-Wójtowicz, E. (2013). Program pomocowy dla społeczności Romów w Polsce – osiągnięcia i wyzwania. Przykład Małopolski. W: P. Borek (red.), Studia o Romach w Polsce i Europie (91–111). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Paszko, A., Sułkowski, R., Zawicki, M. (2007). Romowie na rynku pracy. Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Poławski, P. (2005). Marginalność społeczna i wychowanie. W: Polityka Społeczna. Wybrane problemy. Wybór artykułów z lat 1999–2005 (270–279). Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Ravitzky, A. (1996). Messianism, Zionism, and Jewish Religious Radicalism. Chicago: University of Chicago Press.

Shafir, G., Peled, Y. (2002). Being Israeli. The Dynamic of Multiple Citizenship. Cambridge: Cambridge University Press.

Szymańczak, J. (2011). Społeczność Romów w Polsce. Warszawa: Biuro Analiz Sejmowych.

Zwierzyńska, K. (2013). Romskie odrodzenie. W: J. Balvin, Ł. Kwadrans, H. Kyuchukov (red.), Roma in Visegrad Countries: History, Culture, Social Integration, Social Work and Education (451–462). Wrocław: Foundation of Social Integration Prom.

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.
Czasopismo wydawane jest w nakładzie 400 egzemplarzy.