Stefan T. Kwiatkowski, Dominika Walczak (red.), Kompetencje interpersonalne w pracy współczesnego nauczyciela, Warszawa 2017, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, ISBN 978-83-64953-76-7, ss. 288

Joanna Pękala

Abstrakt
References

Literatura przedmiotu

Dawid J. W. (2002). O duszy nauczycielstwa. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Grzegorzewska M. (2000). Listy do Młodego Nauczyciela. Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

Mańkowska B. (2017). Wypalenie zawodowe. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

Piramowicz G. (1988). Powinności nauczyciela. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Stawiarska P. (2016). Wypalenie zawodowe w perspektywie wyzwań współczesnego świata. Warszawa: Difin.

Tucholska S. (2009). Wypalenie zawodowe u nauczycieli: psychologiczna analiza zjawiska i jego osobowościowych uwarunkowań. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.
Czasopismo wydawane jest w nakładzie 400 egzemplarzy.