Konferencja Naukowa „Nauczyciel wspierający i wspierany. Rola umiejętności interpersonalnych w pracy nauczyciela” 16 grudnia 2016 r., Warszawa

Izabella Kust

Abstrakt
References

Literatura przedmiotu:

Day, Ch. (2008). Rozwój zawodowy nauczyciela. Od teorii do praktyki. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Denek, K. (2005). Kwalifikacje nauczycieli w społeczeństwie opartym na wiedzy. W: H. Moroz (red.), Rozwój zawodowy nauczyciela, (s. 107). Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Kwiatkowska, H. (2005). Tożsamość nauczyciela. Między anomią a autonomią. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Szempruch, J. (2012). Nauczyciel w warunkach zmiany społecznej i edukacyjnej. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Szymański, M.S. (2013). Socjologia edukacji. Zarys problematyki. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.
Czasopismo wydawane jest w nakładzie 400 egzemplarzy.