Labor et Educatio,6 (2018)

Redaktor naczelny: Norbert G. Pikuła
Sekretarz redakcji: Katarzyna Białożyt
Sekretarz redakcji: Krzysztof Chaczko
ISSN 2353-4745
e-ISSN 2544-0179
Rok wydania: 2018

W bieżącym numerze 5/2017 znajdują się artykuły wybitnych naukowców z zakresu:

- wielowymiarowości pracy i kariery zawodowej w XXI wieku

- sytuacji różnych grup społecznych na rynku pracy

- recenzje książek i sprawozdania z konferencji

     

Słowa kluczowe: rozwiązywanie konfliktów, teoria gier, młodzież, badania interwencyjne , conflict management, game theory, youths, intervention study, osoba starsza, praca, wartość pracy , an elderly person, work, the value of work, zespół wypalenia zawodowego, obciążenie pracą, czynniki ryzyka i ochrony, pedagog/nauczyciel , burnout, workload, risk and protective factors, educational professional, stres zawodowy, poziom stresu, nauczycielskie stresory , professional stress, stress level, teacher stressors, etyka jako przedmiot nauczania, miejsce i rola etyki w edukacja szkolna w Polsce, nauczyciele etyki, wyzwania w pracy nauczyciela, edukacja nauczyciela , ethics as a curriculum subject, place and role of ethics in school education in Poland, teachers of ethics as a school subject, challenges in teaching, teacher education, deinstytucjonalizacja, reformy, dzieci-sieroty, dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej, usługi społeczne, rodzinne formy opieki, opieka instytucjonalna , deinstitutionalization, reforming, orphan children, children deprived of parental care, social services, family forms of education, institutional care, izolacja penite , penitentiary isolation, convict labour, vocational activation of convicts, Polish prison system, krajobraz kulturowy, partymonializacja, edukacja , cultural landscape, patrimonialisation, gentrification, and education, nauczyciele, kariera, rozwój kariery, kwalifikacje , teachers, career, career development, qualification, dzieci wczesnoszkolne, języki obce, nauczanie-uczenie się , elementary children, foreign languages, teaching and learning, edukacja muzyczna, edukacja wczesnoszkolna, rozwój dziecka, uczestnictwo w kulturze, aktywność muzyczna , musical education, early childhood education, child development, participation in culture, musical activity, e-learning, wyznaczniki jakości, czynnik ludzki, błąd standardy jakości , quality measures, human factor, failure, quality standards, prawa człowieka, prawo do pracy, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Międzynarodowa Organizacja Pracy, Rada Europy , human rights, right to work, United Nations, International Labour Organisation, Council of Europe, człowiek, osoba, wartości, aksjologia, przemiany pracy , man, person, values, axiology, work changes

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Introduction

Labor et Educatio, 6 (2018), s. 7-9
Data publikacji online: 28 marca 2019

STUDIES

The Need for Meta-Reflection on the Human Person’s Work

Labor et Educatio, 6 (2018), s. 11-24
Data publikacji online: 28 marca 2019
DOI 10.4467/25439561LE.18.001.10228

The Right to Work in International Law of the Twentieth Century

Labor et Educatio, 6 (2018), s. 25-36
Data publikacji online: 28 marca 2019
DOI 10.4467/25439561LE.18.002.10229

Quality Measures, Human Factor and Failures of e-Learning

Labor et Educatio, 6 (2018), s. 37-59
Data publikacji online: 28 marca 2019
DOI 10.4467/25439561LE.18.003.10230

Music Education as an Important Part of the Educational Process of Children Aged 7–11

Labor et Educatio, 6 (2018), s. 61-72
Data publikacji online: 28 marca 2019
DOI 10.4467/25439561LE.18.004.10231

Elementary Children and their Abilities of Foreign Language Acquisition

Labor et Educatio, 6 (2018), s. 73-85
Data publikacji online: 28 marca 2019
DOI 10.4467/25439561LE.18.006.10233

Career Development Opportunities for Teachers in Bulgaria

Labor et Educatio, 6 (2018), s. 87-94
Data publikacji online: 28 marca 2019
DOI 10.4467/25439561LE.18.007.10234

Rio de Janeiro’s Cultural Landscape: New Conceptual Image, Old Social Problems

Labor et Educatio, 6 (2018), s. 95-115
Data publikacji online: 28 marca 2019
DOI 10.4467/25439561LE.18.008.10235

The Importance of Work in Prison Isolation Conditions: the Polish Aspect

Labor et Educatio, 6 (2018), s. 117-128
Data publikacji online: 28 marca 2019
DOI 10.4467/25439561LE.18.009.10236

Transformation of Social Services in Ukraine: the Deinstitutionalization and Reform of the Institutional Care System for Children 

Labor et Educatio, 6 (2018), s. 129-148
Data publikacji online: 28 marca 2019
DOI 10.4467/25439561LE.18.010.10237

RESEARCH

Challenges in Teaching: Perceptions and Experiences of Teachers of Ethics in Poland

Labor et Educatio, 6 (2018), s. 152-177
Data publikacji online: 28 marca 2019
DOI 10.4467/25439561LE.18.011.10238

The Professional Stress of Preschool Education Teachers

Labor et Educatio, 6 (2018), s. 179-191
Data publikacji online: 28 marca 2019
DOI 10.4467/25439561LE.18.012.10239

Prevention of Burnout in Educational Professionals

Labor et Educatio, 6 (2018), s. 193-199
Data publikacji online: 28 marca 2019
DOI 10.4467/25439561LE.18.013.10240

The Values of Employment from the Perspective of the Elderly

Labor et Educatio, 6 (2018), s. 201-212
Data publikacji online: 28 marca 2019
DOI 10.4467/25439561LE.18.014.10241

Promoting Constructive Collaborative Conflict Management Through a Game Theory Inspired Approach

Labor et Educatio, 6 (2018), s. 213-236
Data publikacji online: 28 marca 2019
DOI 10.4467/25439561LE.18.005.10232

REVIEWS

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.
Czasopismo wydawane jest w nakładzie 400 egzemplarzy.