Lifelong Learning in Seniors in the Perspective of the Neuro- and Psychosocial Concept

Anna Weissbrot-Koziarska

Abstrakt

Lifelong learning is extremely important from the standpoint of processes taking place in modern society.  Currently the idea of learning one’s whole life, while facing the consequences of the aging of the society, is given a new meaning where the main aim is to optimise the social activity and improve the quality of the elderly’s life. The process of knowledge acquisition is connected with the abilities of the human brain, while this organ goes through the atrophy phase due to aging (aging of the brain). One of the methods of counteracting this unfavourable process is lifelong learning. The idea of educating the elderly is currently at the centre of interest of many people and institutions, Universities of the Third Age among them. The search for innovation in this regard is one of the major challenges in senior policy. 

Słowa kluczowe: lifelong learning, the elderly, senior policy, University of the Third Age, brain aging
References

Bauman, Z. (2004). Życie na przemiał. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Bond, J., Corner, L. (2004). Quality of life and olderpeople. Maidenhead. New York: Open University Press.

Chabor, A. (2005). Kształcenie ustawiczne jako priorytet w nowym modelu edukacji. In: A. Fabiś (ed.), Wyzwania współczesnej edukacji dorosłych. T.2. Unowocześnianie procesu kształcenia dorosłych. Mysłowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda.

Fernandez, A., Goldberg, E., Michelon P. (2015). Fitness mózgu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Findsen, B., Formosa, M. (2011). Lifelong Learning in Later Life. Rotterdam: Sense Publishers.

Fisher, J.C., Wolf, M.A. (2001). Olderadult Learning. In: A.L. Wilson, E.R. Hayes (eds.), Handbook of Adult and ContinuingEducation (p. 480 -492). San Francisco: Jossey-Bass.

Goldberg, E., (2014). Jak umysł rośnie w siłę, gdy mózg się starzeje. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Greenwood, P.M. (2007). Functionalplasticity in cognitiveaging: Review and hypothesis. Neuropsychology, 21 (6), 657-673.

GUS. (2014). Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności w Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050. Retrieved from:   https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5468/18/1/1/
ludnosc_w_starszym_wieku.pdf(25.11.2019).

GUS. (2016). Uniwersytety Trzeciego Wieku w roku akademickim 2014/2015. Raport GUS. Warszawa: GUS.

Halicki, J. (2018). Zaspokajanie potrzeb edukacyjnych jako czynnik aktywnego starzenia się. Retrieved from: http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/4992 (25.11.2018).

Kilian, M. (2015). Metodyka edukacji osób w starszym wieku. Podstawowe wskazówki i zasady. Forum Pedagogiczne, 1, 171-185.

Mahncke, H.W., Bronstone, A., Merzenich, M.M. (2006). Brain Plasticity and Functional Losses in the Aged: Scientific Bases for a Novel Intervention. Progress in Brain Research, 157, 81-109.

Merzenich, M.M. (2005). Changeminds for the better. The Journal on Active Aging. Retrieved from: https://sites.oxy.edu/clint/physio/article/Changemindsforthebetteragingcognition.pdf (25.11.2019).

Perspektywa uczenia się przez całe życie. (2013). Załącznik do uchwały Nr 160/2013 Rady Ministrów z dnia 10 września 2013 r.

Pikuła, N. (2014). Senior w centrum odziaływań edukacyjnych. Przegląd Pedagogiczny 2, 130-139.

Półturzycki, J. (2013). W 90. rocznicę urodzin – Profesor Halina Szwarc – twórczyni uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce. Rocznik Andragogiczny, 20, 267 - 277.

Richert-Kaźmierska, A., Forkiewicz, M. (2018). Kształcenie osób starszych w koncepcji aktywnego starzenia się.Retrieved from: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/13_A.Richert-Kazmierska_M.Forkiewicz_Ksztalcenie....pdf (25.11.2019).

Sikora, M. (2015). Potrzeby osób starszych w kontekście procesu uczenia się. In: Edukacja osób starszych. Uwarunkowania. Trendy. Metody (p. 41-46). Warszawa: Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych.

Skibińska,  E. (2008). Proces kształcenia seniorów. In: A. Fabiś (ed.), Aktywność społeczna, kulturalna i oświatowa seniorów (p. 95-114). Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji. 

Szymański, M.J. (2009). Edukacja we współczesnej debacie publicznej. Debata Edukacyjna, 2, 5-15. 

Withnall, A. (2012). Lifelong or Longlife? Learning in the Later Years. In: D.N. Aspin et al. (eds.), Second International Handbook of Lifelong Learning (p. 649-664). Dordrecht: Springer.

World Health Organization. (2002). Active ageing. A policy Framework. Retrieved from: http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/WHO_NMH_NPH_02.8.pdf  (25.11.2019).

Znajmiecka-Sikora, M., Kędzierska B. (2011). Słowo wstępne. In: M. Znajmiecka-Sikora, B. Kędzierska (eds.), Podstawy kształcenia ustawicznego od A do Z. Psychologiczne metody wspierania rozwoju osobistego i społecznego osób dorosłych (p. 5-9)Łódź: Wydawnictwo EGO.

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.
Czasopismo wydawane jest w nakładzie 400 egzemplarzy.