Special Geragogics: Pedagogy of the elderly with disabilities

Adam A. Zych

Abstrakt

The subject of this paper is the disability of the elderly addressed as an exceptionally important social problem. The author describes the disability of aging and old people, presents the history of geragogics and defines the goals and tasks of special geragogics, concluding his work with the characteristics of social policy towards the old age of those disabled.

Słowa kluczowe: ageing, disability, geragogics, old age, pedagogy, special needs geragogics, social policy
References

Bachmann, W. (1990). Geragogika jako kompleks zadań pedagogiki specjalnej. Edukacja, nr 1, pp. 81−90.

Chrzanowska, I. (2017). Special gerontology (geragogics) as the area of research and reflection for special pedagogics: Selected issues. Interdisciplinary Contexts of Special Pedagogy, No. 17, pp. 117−141.

Comenius, J. A. (1967). The Great Didactic… 2nd ed. New York: Russel and Russel.

Comenius, J. A. (1986). Comenius’s Pampaedia. Dover: Buckland.

Halicki, J. (2003). Geragogika. In: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, vol. 2, pp. 29−30.

Kamiński, A. (1978). Studia i szkice pedagogiczne. Warszawa: PWN.

Kamiński, A. (1986). Pedagogika w służbie starości. In: Encyklopedia seniora. Warszawa: „Wiedza Powszechna”, pp. 103−114.

Kilian M. (2018). Geragogika specjalna w starzejącym się społeczeństwie – potrzeby i możliwości. In: M. Kilian, E. Śmiechowska-Petrovskij (eds.). Niepełnosprawność w okresie późnej dorosłości. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Kilian, M. (2017). Geragogika specjalna. In: A. A. Zych (ed.), Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności. Katowice: Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae, vol. 1, pp. 499−501.

Kilian, M. (ed.) (2020). Geragogika specjalna. Teoretyczne podstawy pedagogiki specjalnej w starszym wieku. Warszawa: Difin (in print).

Krause, A. (2000). Integracyjne złudzenia ponowoczesności. Sytuacja ludzi niepełnosprawnych. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Lechta, V. (2010) Pedagogika inkluzyjna. In: B. Śliwerski (ed.), Pedagogika, Gdańsk: GWP, vol. 4.

Livečka, E. (1979). Úvod do gerontopedagogiki. Praha: Ústav školských inf.

Łyś, G. (2003). Niepełnosprawni. Obywatele bez barier. Rzeczpospolita, nr 10 [dodatek: Nasza Europa, nr 19, pp. 6−7].

Ostrowska, A., Sikorska, J., Gąciarz, B. (2001). Osoby niepełnosprawne w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, Warszawa: Instytut Studiów Publicznych.

Pawłowski, P. (2018). O niepełnosprawności i starości. Integracja, nr 5, p. 30−34.

Petelczyc, J., Roicka, P. (2015). Sytuacja kobiet w systemie emerytalnym. Warszawa: Fundacja Instytut Spraw Publicznych.

Raport z wyników. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. [Report of results. The National Census 2011] (2012). Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.

Špatenková N., Smékalová L. (2015). Edukace seniorů. Geragogika a gereontodidaktika, Praha: Grada Publishing.

Stan zdrowia ludności Polski w 2014 r. Informacje i opracowania statystyczne. [State of health of the Polish population in 2014]. (2016). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

Stochmiałek, J. (2007). Andragogika specjalna. In: W. Dykcik (ed.), Pedagogika specjalna. 7th ed. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Szewieczek, J. (2017). Słowo końcowe. In: A. A. Zych (ed.), Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności. Katowice: Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae, vol. 5, pp. 9−10.

Ustawa z 29 IX 2017 r. [The Act of 29 September 2017] o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Dz. U. z 2017 r., poz. 2110.

Veelken, L. (2000). Geragogik: Das sozialgerontologische Konzept. In: S. Becker, L. Veelken, K. P. Wallraven (eds.), Handbuch Altenbildung. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften, pp. 87−94.

Výchova a vzdelávanie dospelých. Andragogika. Terminologický a výkladový slovník. (2000). 7th ed. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladatel’stvo.

Zych, A.A. (2013). Przekraczając „smugę cienia”. Szkice z gerontologii i tanatologii. 2nd ed. Katowice: Wydawnictwo Naukowe Śląsk.

Zych, A.A. (2014). Pedagogika osób z otępieniem jako nowy obszar geragogiki specjalnej. Labor et Educatio, nr 2, 271−283.

Zych, A.A. (2015). Język, mowa i komunikacja – ważną przestrzenią geragogiki specjalnej. Labor et Educatio, nr 3, 397−409.

Zych, A.A. (2018a). Gerontologopedia, czyli padagogia osób starszych, które nie mówią, ale mają własne zdanie. Edukacja, nr 3, 41‒47.

Zych, A.A. (2018b). Srebrny uniwersytet alternatywą dla polskich rozwiązań. Gerontologia Współczesna, nr 3, 109‒115.

Zych, A.A. (2019). Leksykon gerontologii. 4th ed. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.
Czasopismo wydawane jest w nakładzie 400 egzemplarzy.