Valued Aspects of Work by Labor Migrants and Employed on the Polish Labor Market

Katarzyna Nowosad

Abstrakt

Nowadays, the role of work from the point of view of an individual and the society is assessed very highly, which is indicated by many empirical analyzes. It makes people happy about their lives, helps them meet their development needs, and have a sense of duty to one's family, group and society. Therefore, work appears to be a way to meet various needs (material, social, moral, prestigious, stabilizing or creative), sometimes strong enough to be the reason for migration from one's home country. The subject of the presented empirical research are aspects of work valued by those employed in Poland and abroad. In order to determine which aspects of work the surveyed people value the most, the diagnostic survey method was used, which was carried out using the survey technique. The study covered 399 people, including 200 Poles working in the UK and 199 people employed in the country. The conducted analyzes are comparative studies.

Słowa kluczowe: ork, work aspects
References

Bartnik, C.Z. (2005). Praca jako wartość humanistyczna. In: M. Kowalczyk (ed.), Praca a Kultura, (pp. 30-42). Lublin: Standruk.

Bera, R. (2003). Postawy zawodowe pilotów wojskowych w procesie restrukturyzacji polskich sił powietrznych. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona.

Bera, R. (2008). Sukces zawodowy młodych pracowników. In: S. M. Kwiatkowski (ed.), Edukacja ustawiczna. Wymiar teoretyczny i praktyczny, (pp.87-102). Warszawa- Radom: Instytut Badań Edukacyjnych.

Dobrowolska, D. (1980). Praca w życiu człowieka. Warszawa: Instytut Wydawniczy CRZZ.

Dobrowolska, D. (1974). Studia nad znaczeniem pracy dla człowieka. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk: Zakład Narodowy Ossolińskich.

Dobrowolska D. (2007). Wartość pracy dla jednostki w środowisku przemysłowym, [In:] Dyczewski L. (1995). Kultura polska w procesie przemian (s.54-75). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Furmanek, W. (2006). Zarys humanistycznej teorii pracy. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Gliszczyńska, X. (1982). Systemy wartości w środowisku pracy. Warszawa: PWN.

Jan Paweł II (1996), Laboreexercens. In: Jan Paweł II, Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, t. 1 (pp. 47-71). Kraków: Wydawnictwo M.

Jezior, J. (2005). Wartość pracy. Studium socjologiczne na podstawie badań w regionie środkowowschodniej Polski. Lublin: UMCS.

Karney, J. E. (2007). Psychopedagogika pracy. Wybrane zagadnienia z psychologii i pedagogiki pracy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Nowacki, T. W. (1999). Zawodoznawstwo. Radom: ITeE.

Szczepański, J. (1972). Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa: PWN

Sobczak, S. (1952). Moralne wartości pracy ludzkiej. Teza doktorska, Lublin.

Sztumski, J. (1975). Postawa wobec pracy jako miara wartości człowieka. In: J. Sztumski (ed.), Pedagogika Pracy, (pp.97-122). Warszawa: ITE-PIB.

Sztumski, J. (1981). Socjologia pracy w zarysie. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.

Tischner, J. (1991). Spór o istotę pracy. In: F. Adamski (ed.), Spór o wartości w kulturze i Wychowaniu. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Tomaszewski, T. (1975). Człowiek i otoczenie. In: T. Tomaszewski (ed.), Psychologia, (pp.13-36). Warszawa: PWN.

Wiatrowski, Z. (2000). Podstawy pedagogiki pracy. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP.

Wyszyński, S. (1957). Duch pracy ludzkiej. Myśli o wartości pracy. Poznań: Księgarnia Św. Wojciecha.