Shaping the Future of Teaching Profession

Joanna Madalińska-Michalak

Abstrakt

The paper reveals the reality of the teaching profession and teachers' working conditions in Poland and refers to the future of the teaching profession. The paper assumed that education, including teacher education, is one of the most important assets and one of the crucial tasks of the state, hence it should be given priority. The teacher has been assigned a strategic role in the functioning and effectiveness of the education system. As demonstrated, playing this role should be supported by state actions to shape the future of the teaching profession. At the core of these activities are strategies that increase the attractiveness of the teaching profession and the social recognition of the importance of teachers; work and empowering teachers. The paper presents the thesis that strengthening the socio-professional position of the teacher is indispensable in actions aimed at improving the quality of education. In many countries, including Poland, more should be invested in the development of teachers and competitive conditions of their employment and work. Striving to strengthen the profession should become a priority in the activities of both state and local authorities, as well as the work of teacher training universities.

Słowa kluczowe: teaching profession, attractiveness of teaching profession, social status of teacher, teacher education policies, quality of education
References

Darling-Hammond, L. (2017). Teacher education around the world: What can we learn from international practice? European Journal of Teacher Education, 40(3), pp. 291–309.

Leijen, Ä., Kullasepp, K. (2013). All roads lead to Rome: Developmental trajectories of student teachers’ professional and personal identity development. Journal of Constructivist Psychology, 26(2), pp.104-114.

Michalak, J. M. (2010). Profesjonalizm w zawodzie nauczyciela. In: J. M. Michalak (ed.), Etyka i profesjonalizm w zawodzie nauczyciela (pp. 87-122). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Madalińska-Michalak, J. (2018a). „Wzmacnianie pozycji nauczyciela. Wspólnototwórcza rola wartości”, referat wygłoszony w trakcie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: „Pedagogika i Dialog. Ku zaufaniu i wspólnotowości”, Poznań, 4-5 czerwca 2018 roku i została zorganizowana przez Oddział Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, PTP w Poznaniu we współpracy z Zarządem Głównym PTP.

Madalińska-Michalak, J. (2018b). Troska o siebie a rozwój zawodowy nauczyciela, referat wygłoszony w trakcie III Międzynarodowej Konferencji Naukowej Uniwersalizm pracy ludzkiej. Praca jako wyznacznik egzystencji człowieka, Kraków 24-25 maja 2018 r.

Madalińska-Michalak, J. (2017). Filary pracy a kompetencje nauczyciela. In: J. Madalińska- Michalak, N. G. Pikuła, K. Białożyt (eds.), Edukacja i praca nauczyciela: ciągłość – zmiana – konteksty (pp.29-56). Kraków: Wydawnictwo Scriptum.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 sierpnia 2000 r. sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli, Dz.. z 2000 r., nr 70, poz. 825. 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, Dz. U. z 24 lutego 2017 r., poz. 356.

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.
Czasopismo wydawane jest w nakładzie 400 egzemplarzy.