Contemporary significance of popular pedagogy

Aurica Buzenco

Abstrakt

This article mirrors the contemporary significance concerning the essence of popular pedagogy and the importance of this science of education for the formation of human personality. The profound democratic transformations in society and the immanent demand for integration in the contemporary world are inextricably linked to the recognition of spiritual renewal through the development of science and the improvement of the entire education system. The arguments evoked in this article attest the need for pedagogical implications in the personal identity development in line with the national culture. The use of folklore for this purpose can bring real benefits for the harmonious personality development in the context of educational partnership.

Keywords: popular pedagogy, education, folklore, culture, society


Współczesne znaczenie pedagogiki popularnej

Artykuł odzwierciedla współczesne znaczenia dotyczące istoty pedagogiki popularnej i znaczenia tej nauki o wychowaniu dla kształtowania osobowości. Głębokie przemiany demokratyczne w społeczeństwie i immanentna potrzeba integracji ze strukturalnym zespołem współczesnego świata są nierozerwalnie związane z uznaniem duchowej odnowy poprzez rozwój nauki i doskonalenie całego systemu. Przywołane argumenty świadczą o konieczności pedagogicznych implikacji w kształtowaniu tożsamości osobowości ludzkiej w duchu kultury narodowej. Wykorzystanie folkloru w tym celu może przynieść realne korzyści dla harmonijnego kształtowania osobowości w kontekście partnerstwa edukacyjnego.

Słowa kluczowe: pedagogika popularna, edukacja, folklor, kultura, społeczeństwo
References

Avram, I. (2006). Etnopedagogia aplicată; formarea orientărilor axiologice la preșcolarii mari/Applied Ethnopedagogy; formation of axiological orientations in preschoolers. Cluj-Napoca: Eurodidact.

Avram, I., Silistraru, N. (2003). Folclorul, tradițiile de familie și contribuțiile la formarea orientărilor axiologice la copii de 5–7 ani/ Folklore, family traditions and contributions to the formation of axiological orientations in children aged 5–7. Analele Universității de Stat din Moldova, seria „Științe socioumanistice”, 3/2003, 104–108.

Baciu, S. (1992). Folclorul și istoria/Folklore and history. Familia, Școala, Societatea, 3/1992, 22–25.

Buzenco, A. (2017). Orientări axiologice ale preșcolarilor din perspectiva etnopedagogiei familei/ Axiological orientations of preschoolers from the perspective of family ethnopedagogy. Chișinău: Garomont-Studio. ISBN 978-9975-136-49-5.

Codul Educației al Republicii Moldova Education Code of the Republic of Moldova (2014).

Cuzneţov, L. (2008). Tratat de educație pentru familie. Pedagogia familiei/Education Treatise for the family. Family pedagogy. Chișinău: Centrul Editorial-Poligrafic USM.

Filip, I. (2011). Miracolul scenei în arta populară. Teatrul popular din Basarabia și Bucovina de Nord. Afirmarea dramaticului și poetica sincretică/ The miracle of the stage in folklore art. The popular theater of Bessarabia and Northern Bukovina. Affirmation of the dramatic and syncretic poetics. Chișinău: Professional Service.

Gusti, D. (2011). Cunoașterea și acțiune in serviciul națiunii/Knowledge and action in the service of the nation. Iași: Tipo Moldova.

Hegel, G.W. (1968). Prelegeri de filosofie a istoriei/ Lectures on the philosophy of history. București: Editura Academiei R.S.R.

Lutenco, L. Buzenco, A. (2013). Valori etnopedagogice ca modele de formare a culturii populare la elevi/ Ethnopedagogical values as models for the formation of popular culture in students. Artă şi Educaţie Artistică, 2/2013, 90–98.

Paslaru, Vl. (1999). Principiul etno-cultural al invățămantului din R. Moldova/ The ethno-cultural principle of education in the Republic of Moldova. Revista de pedagogie, 8/1999, 77–81.

Sacaliuc, N. Cojocaru, V. (2012). Fundamente pentru o știință a educației copiilor de vârstă preșcolară/Foundations for a science of preschool education. Chișinău: Cartea Moldovei.

Silistraru N. Buzenco A. (2013). Cultura populară-model de educație și consigliere a părinților/Popular culture –model of parents’education and counselling. Arta și educația artistică, 2/2013, 31–36.