Dla Autorów

Wskazówki edytorskie dla Autorów:
 

  • Redakcja zwraca się z prośbą o przesyłanie tekstu przygotowanego w edytorze WORD (najlepiej jeśli będzie to najnowsza wersja pakietu OFFICE, rozszerzenie pliku powinno mieć nazwę .docx).
  • Prosimy używać czcionki Times New Roman, wielkość 12, interlinia 1,5, tekst wyjustowany z dwu stron.
  • Prosimy nie stosować pogrubień i rozstrzeleń.
  • Tekst powinien zawierać śródtytuły.
  • Artykuł musi być zaopatrzony w abstrakt w języku polskim i angielskim, 3 do 5 słów kluczy w języku polskim i  angielskim oraz tytuł przetłumaczony na język angielski.
  • Od numeru 4/2016 w  Labor et Educatio, obowiązuje standard redagowania przypisów (w formie odsyłaczy bibliograficznych) i bibliografii ustalony przez American Psychological Association - APA.


Wzór przypisów:

a) publikacja 1 autora:

Nazwisko autora (data) tekst.

Przykład:  Kowalski (2010) stwierdza, że....

Badania wskazują, iż ... (Kowalski, 2010).

b) publikacja 2 autorów:

Zawsze należy podać nazwiska obu autorów i datę publikacji.

Przykład: Jak sugerują Kowalski i Nowak (2014)...

Badania wskazują, iż... (Kowalski,  Nowak, 2014).

c) publikacja 3-5 autorów:

Przywołując pracę po raz pierwszy należy podać nazwiska wszystkich autorów, rozdzielając je przecinakami i stawiając spójnik "i" pomiędzy dwoma ostatnimi nazwiskami.

Przykład: Jak sugerują Nowak, Kowalski i Kliś (2014) ...

Badania (Nowak, Kowalski i Kliś, 2014) wskazują, iż...

Przy kolejnych odwołaniach do tej samej pracy można zastosować określenie "i współpracownicy".

d) publikacja 6 i więcej autorów:

Należy wymienić nazwisko tylko pierwszego autora, zarówno gdy praca cytowana jest po raz pierwszy jak i w późniejszych przywołaniach.

e) powołując się na kilka prac należy wymienić je alfabetycznie, według nazwiska autora;

f) powołując się na kilka prac tego samego autora, wydanych w tym samym roku, po dacie podajemy oznaczenia a,b.c.

Bibliografia

Bibliografia powinna być stworzona alfabetycznie.

Wzór tworzenia zapisu bibliograficznego:

a) dla książki

Nazwisko/Nazwiska autora/-ów, I. (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo.

np.Pikuła, N.G. (2015). Poczucie sensu życia osób starszych. Inspiracje do edukacji w starości. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

b) dla książki napisanej pod redakcją:

Nazwisko/Nazwiska,I (red.) (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo.

np. Gerlach, R. Kulpa-Puszczyńska, A. Tomaszewska-Lipiec, R. (red.) (2008). Wybrane problemy pedagogiki pracy w aspekcie przygotowania do pracy. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

c) rozdziału w pracy zbiorowej:

Nazwisko/Nazwiska, I. (rok). Tytuł rozdziału. W:  Nazwiska (red.), Tytuł książki (strony rozdziału). Miejsce wydania: Wydawnictwo.

Waloszek, D. (2005). Przedszkole jako podstawa szkoły promującej rozwój człowieka. W: J. Kuma, J. Morbitzer (red.), Edukacja - szkoła - nauczyciele: promowanie rozwoju dziecka, (s. 184-191). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

d) artykuł w czasopiśmie:

Nazwisko/Nazwiska, I (rok). Tytuł artykułu. Tytuł Czasopisma, nr rocznika, strony artykułu.

Furmanek, W. (2015). Problematyk języka pedagogiki (pracy). Labor et Educatio, 3/2015, 11-30.

Jeśli artykuł ma numer DOI (Digital Object Identifier), należy podać go na końcu zapisu bibliograficznego.

e) źródła internetowe:

Nazwisko, I. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, tom(nr), strony. Pozyskano z: tu wpisać adres strony www.

Jeśli cytowany tekst znajduje się na stronie internetowej i nie jest artykułem w czasopiśmie, rozdziałem w książce czy też książką należy podać autora, datę publikacji, tytuł, informację o stronie skąd został pobrany tekst.

Artykuły nadsyłane do czasopisma Labor et Educatio powinny mieć następującą strukturę:

1. Imię i nazwisko Autora

2. Afiliacja Autora

3. Tytuł artykułu w języku polskim

4. Tytuł artykuły w języku angielskim

5. Tekst właściwy z podziałem na śródtytuły

6. Streszczenie w języku polskim

7. Słowa klucz w języku polskim

8. Streszczenie w języku angielskim

9. Słowa klucz w języku angielskim

10. Bibliografia

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.
Czasopismo wydawane jest w nakładzie 400 egzemplarzy.