Dla Autorów

Czasopismo „Labor et Educatio” nie pobiera opłat za publikację artykułów ani opłat za zgłoszenie artykułów.

1. Rękopis pracy powinien być napisany 12 punktową czcionką Times New Roman, z odstępem między wierszami 1,5 oraz 2,5 cm marginesem z każdej strony. Tekst powinien być wyjustowany (wyrównany do lewego i prawego marginesu), pisany czcionką w kolorze jednolicie czarnym (dopuszczalne wytłuszczenie tytułów i podtytułów), bez rozstrzelania, podkreśleń linią ciągłą i pogrubień. Akapity należy rozpoczynać wcięciem przy użyciu odpowiedniego polecenia w edytorze tekstu (bez używania tzw. enterów). Plik należy zapisać w formacie: DOC lub DOCX.

2. Całkowita objętość pracy oryginalnej i przeglądowej (włączając tabele, rysunki, piśmiennictwo i materiały uzupełniające) nie może przekraczać 20 standardowych stron (1800 znaków ze spacjami/strona). Natomiast objętość pozostałych prac (listów do redakcji, sprawozdań z konferencji, recenzji itp.) powinna mieścić się w zakresie 5 standardowych stron.

3. Prace należy przesyłać do redakcji wyłącznie drogą elektroniczną. W tym celu należy skorzystać z panelu redakcyjnego dostępnego na stronie: http://laboreducatio.pl

4. Tytuł pracy w języku polskim i angielskim, imiona i nazwiska autorów, stopień naukowy, afiliacje, nr ORCID, e-mail oraz adres autora odpowiedzialnego za korespondencję, należy zamieścić w odpowiednich rubrykach na panelu redakcyjnym podczas wysyłania pracy.

5. Streszczenie pracy w języku polskim i angielskim o objętości minimum 150, a maksimum 300 słów, także należy zamieszczać w odpowiedniej rubryce w panelu redakcyjnym. Streszczenie pracy oryginalnej powinno mieć budowę strukturalną, tj. zawierać: Wprowadzenie, Cel pracy, Materiał i metody, Wyniki oraz Wnioski. W przypadku pracy przeglądowej, streszczenie powinno być opisowe i zawierać najważniejsze dane o rodzaju i zakresie dokonanego przeglądu, metodach zbierania i wyborze literatury oraz podsumowanie wyników ze wskazaniem dalszych kierunków badań. Na końcu streszczenia należy podać Słowa kluczowe (3-6) w języku polskim i angielskim.

6. Prace oryginalne muszą zawierać następujące elementy:

Wprowadzenie, które powinno zawierać syntetyczną analizę teoretyczną i badawczą podjętego problemu wraz z jego uzasadnieniem.

Cel pracy, który powinien być jasno sformułowany i odnosić się do informacji przedstawionych we wprowadzeniu.

Materiał i metodypowinny przedstawiać zastosowaną metodologię badawczą z wyszczególnieniem instrumentów pomiaru, uczestników badań oraz całej procedury badawczej.

Wynikimuszą prezentować obiektywny stan uzyskanych rezultatów bez ich interpretacji. Ponadto, nie należy powtarzać informacji zawartych w tabelach oraz rysunkach.

Dyskusjapowinna prezentować wyniki badań własnych w kontekście podobieństw i różnić do wyników innych autorów oraz implikacji praktycznych.

Wnioskipowinny nawiązywać do założonych celów pracy i mieć swoje uzasadnienie w przedstawionych wynikach.

7. Prace przeglądowe muszą zawierać takie elementy jak:

Wprowadzenie, które powinno zawierać zwięzły zarys problemu i aktualny stan wiedzy na dany temat.

Cel pracy, który musi jasno określa cel podjętego przeglądu literatury.

Metody przeglądu powinny wskazywać sposoby wyszukiwania literatury (bazy elektroniczne, przeglądane czasopisma) z zastosowaniem odpowiednich słów kluczowych oraz przedziału analizowanych lat publikacji. Ponadto, precyzyjnie opisywać kryteria włączenia i wyłączenia publikacji źródłowych.

Wyniki przeglądu muszą przedstawiać zwięzłe i bezstronne omówienie nowych informacji, metod, modeli lub kierunków badań w zakresie analizowanego tematu. W celu ułatwienia czytelnikowi orientacji w tekście pracy, wyniki przeglądu należy podzielić wymownymi śródtytułami.

Podsumowanie powinno zawierać wskazanie dalszych kierunków badań oraz teoretyczne i/lub praktyczne implikacje przedstawionych w pracy spostrzeżeń.

8. Przypisy bibliograficzne. Zasady przywoływania prac w tekście muszą być zgodne ze standardem edytorskim APA:

Publikacja
1 autora

Nazwisko autora (data) tekst

Przykład: Kowalski (2003) stwierdza, że…

Badania wskazują, iż…(Kowalski, 2003).

Publikacja
2 autorów

Zawsze należy podać nazwiska obu autorów i datę publikacji

Przykład: Jak sugerują Kowalski i Nowak (2014)...

Badania wskazują, iż... (Kowalski, Nowak, 2014).

Publikacja
3-5 autorów

Przywołując pracę po raz pierwszy należy podać nazwiska wszystkich autorów, rozdzielając je przecinakami stawiając spójnik “i” pomiędzy dwoma ostatnimi nazwiskami.

Przykład: Jak sugerują Nowak, Kowalski i Kliś (2014)...

Badania (Nowak, Kowalski i Kliś, 2014) wskazują, iż...

Przy kolejnych odwołaniach do tej samej pracy można zastosować określenie “i współpracownicy’.

Przykład: Badania Nowaka i współpracowników (2012) wskazują, iż...; Cytowane badania (Nowak i in., 2012)...

Publikacja
6 i więcej autorów

Należy wymienić nazwisko tylko pierwszego autora, zarówno, gdy praca cytowana jest po raz pierwszy jak i w późniejszych przywołaniach.

Przykład: Jak podaje Nowak i in. (2007)…

Badania wskazują, iż…(Nowak i in., 2007).

Powołując się na kilka prac tego samego autora, wydanych w tym samym roku, po dacie podajemy oznaczenia a, b, c.

Przykład: Badania sugerują, iż…(Nowak, 2007a, 2007b, 2007c).

Oznaczenia te należy zastosować także w bibliografii, przy czym poszczególne zapisy bibliograficzne należy uporządkować alfabetycznie według tytułu.

9.  Bibliografia powinna być uporządkowana alfabetycznie, zgodnie z obowiązującym wzorem:

Dla książki

 

Nazwisko/Nazwiska autora/-ów, I. (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo.

Przykład: Pikuła, N.G. (2015). Poczucie sensu życia osób starszych. Inspiracje do edukacji w starości. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Dla książki napisanej pod redakcją

 

Nazwisko/Nazwiska, I (red.) (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo.

Przykład: Genach, R. Kulpa-Puszczyńska, A. Tomaszewska-Lipiec, R. (red.) (2008). Wybrane problemy pedagogiki
pracy w aspekcie przygotowania do pracy.
Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Rozdziału w pracy zbiorowej

 

Nazwisko/Nazwiska, I. (rok). Tytuł rozdziału. W: Nazwiska (red.), Tytuł książki (strony rozdziału). Miejsce
wydania: Wydawnictwo.

Przykład: Waloszek, D. (2005). Przedszkole jako podstawa szkoły promującej rozwój człowieka. W: J. Kuma, J.
Morbitzer (red.), Edukacja - szkoła - nauczyciele: promowanie rozwoju dziecka, (s.184-191). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Artykuł w czasopiśmie

 

Nazwisko/Nazwiska, I (rok). Tytuł artykułu. Tytuł Czasopisma, nr rocznika, strony artykułu.

Przykład: Furmanek, W. (2015). Problematyk języka pedagogiki (pracy). Labor et Educatio, 3/2015, 11-30.

Jeśli artykuł ma numer DOI (Digital Object Identifier), należy podać go na końcu zapisu bibliograficznego.

Przykład: Kowalski, A., Bandura, J. B., Wiśniewski, Z. (2018). Tytuł artykułu. Tytuł Czasopisma, nr rocznika
(nr zeszytu),
26-38. DOI: xxxxx.

Źródła internetowe

 

Jeśli cytowany tekst znajduje się na stronie internetowej i nie jest artykułem w czasopiśmie, rozdziałem w książce czy też książką należy podać autora, datę publikacji, tytuł, informację o stronie skąd został pobrany tekst (data dostępu):
Nazwisko, I. (rok). Tytuł tekstu. Pobrane z: adres strony internetowej (data dostępu).

Przykład: McClafferty, A. (2014). 6 Soft Skills That Guarantee Your Success. Retrieved from:

https://www.forbes.com/sites/alexmcclafferty/2014/10/21/soft-skills/2/#22163f705187 (last accessed: 24.10.2017).

10. Tabele powinny być przygotowane w odrębnym pliku niż teks zasadniczy i umieszczone na oddzielnych stronach z użyciem narzędzi programu Microsoft Word do tworzenia tabel lub programie Excel w wersji edytowalnej. Tabele należy numerować chronologicznie (cyframi arabskimi) zgodnie z kolejnością powoływania się na nie w tekście. Miejsce powołania się na tabelę powinno być oznaczone w tekście głównym numerem tabeli (np. tabela 1). Tekst w tabeli powinien być napisany czcionką Times New Roman wielkość11 pkt, interlinia 1,0, tytuł tabeli – NAD tabelą – Times New Roman 12 pkt, słowo „Tabela” oraz numer porządkowy (bez kropki) pisany zwykłą czcionką, natomiast tytuł tabeli pisany kursywą (bez kropki na końcu) (np. Tabela 5 Dane społeczno-demograficzne). W stopce pod tabelą należy podać źródło: opracowanie własne (lub inne) oraz objaśnienie skrótów użytych w tabeli pisane zwykłą czcionką Times New Roman 12 pkt.

11. Rysunki, tym terminem określane są również: wykresy, schematy, zdjęcia i inne graficzne przedstawienia informacji w pracy. Sporządzone rysunki należy umieścić w oddzielnych plikach. Rysunek należy numerować chronologicznie (cyframi arabskimi), zgodnie z kolejnością powoływania się na nie w tekście. Miejsce powołania się na rysunek powinno być oznaczone w tekście numerem rysunku (np. rysunek 1). Tytuł należy umieścić POD rysunkiem pisany zwykłą czcionką Times New Roman 12 pkt (z kropką na końcu), natomiast słowo „Rysunek” oraz numer porządkowy (z kropką) pisany kursywą (np. Rysunek 10. Dane społeczno-demograficzne.). W stopce pod rysunkiem należy także podać informacje wyjaśniające źródło i pozwolenie kopiowania oraz objaśnienie skrótów i symboli na nim prezentowanych, których nie wyjaśnia legenda, pisane zwykłą czcionką Times New Roman 12 pkt.

12. Finansowanie badań, autorzy, którzy uzyskali dofinansowanie procedury badawczej, są zobligowani do podania źródła finansowania po wykazie piśmiennictwa.

13.  Redakcja zastrzega sobie możliwość odsyłania do autorów prac bez oceny merytorycznej, niespełniających wymogów formalnych czasopisma w celu ich uzupełnienia.

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.
Czasopismo wydawane jest w nakładzie 400 egzemplarzy.