Indeksacja w bazach danych

Baza ARIANTA

BazHum

CEEOL - Central and Eastern European Online Library

EBSCO Publishing

ERIH PLUS

Google Scholar

INDEX COPERNICUS ICV 2018 100,00

Polska Bibliografia Naukowa (PBN)

POL-index

ROAD

THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES (CEJSH)

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.
Czasopismo wydawane jest w nakładzie 400 egzemplarzy.