Парцеллированные предложения в современном русском и польском языках

Anna (Анна) Stasienko (Стасенко)

Abstrakt

The present article concentrates on different types of Russian and Polish parcelled constructions.
Parcelling is one of the expressive syntactic means and is defined as the division of the sentence structure into several intonation-separated parts. A parcelled construction consists of the basic (main) part, which is a structurally, syntactically and semantically independent sentence, and the partcellator – syntactically and semantically dependent on the main part. Parcelling occurs on the level of a simple sentence as well as on the level of a compound sentence. This phenomenon is used in order to select the most important information and to attract the addressee’s attention.

Słowa kluczowe: парцелляция, главное предложение, парцеллят, русский язык, польский язык
References

На русском языке

Ârceva V.N. (ed.), 1990, Bol’šoj ènciklopedičeskij slovar’. Âzykoznanie, Moskva: Sovetskaâ ènciklopediâ.

Babajceva V.V., 2000, Âvleniâ perehodnosti v grammatike russkogo âzyka, Moskva: Drofa.

Dobryčeva A.A., 2012, Parcellâciâ v proze S. Dovlatova: ot predloženiâ k tekstu. Dissertaciâ na soiskanie učenoj stepeni k.f.n., Vladivostok.

Kopnina G.A., 2008, Parcellâciâ, http://library.krasu.ru/ft/ft/_articles/0070223.pdf; 3.08.2008.

Rozental’ D.È., Telenkova M.A., 2001, Slovar’-spravočnik lingvističeskih terminov, Moskva: Astrel’ AST.

Skovorodnikov A.P., 1980, O funkciâh parcellâcii v sovremennom russkom literaturnom âzyke, Russkij âzyk v škole, 5, pp. 86–91.

Vannikov Û.V., 1979, Sintaksis reči i sintaksičeskie osobennosti russkoj reči, Moskva: Russkij âzyk.

На польском языке

Angełowa I., 1985, Charakterystyka interpunkcji polskiej w świetle normy i praktyki, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

Gołąb Z., Heinz A., Polański K., 1968, Słownik terminologii językoznawczej, Warszawa: PWN.

Grzegorczykowa R., 1999, Wykłady z polskiej składni, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Grzesiuk A., 1995, Składnia wypowiedzi emocjonalnych, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Jodłowski S., 1932, O nowej modzie literackiej w interpunkcji, Język Polski, XVII, 1.

Komorowska E., 2001, Leksykalno-semantyczne wykładniki parentezy postpozycyjnej w języku polskim i rosyjskim, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Polański K., 1967, Składnia zdania złożonego w języku górnołużyckim, Wrocław–Warszawa–Kraków: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

Polański K. (red.), 1993, Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Pospiszylowa A., 1973, Wyodrębnienie dowolnej części zdania w oddzielne wypowiedzenie, Język Polski, LIII, 5.

Saloni Z., 1971, Błędy językowe w pracach pisemnych uczniów liceum ogólnokształcącego. Próba analizy językoznawczej, Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.

Saloni Z., 1977, W sprawie interpunkcyjnego usamodzielnienia członu zdaniowego, Język Polski, LVII, 4.

Urbańczyk S., 1978, Encyklopedia wiedzy o języku polskim, Wrocław: Ossolineum.