Blog jako gatunek tekstu w kontekście monetyzacji treści

Piotr Kładoczny

Abstrakt

Blog as a genre of text in the context of content monetization

A Blog is a hypertext genre with a large span of pattern in structural, pragmatic, cognitive and stylistic terms. This is due to its short history and large changes in Internet communication. The author of the blog must publish articles regularly for a long time to make money thanks to the blog. It introduces many modifications to the quality standard in order to match its activities. The most pronounced changes relate to the structure of the genre and include the addition of advertisements, sponsored articles, activation links and separate cards on the website (e.g. training, workshops, camps and shop). There is a strong influence of advertisers or principals who indirectly participate in the process of creating the text and assume the role of the message controller. Author's message is more likely than other blogs to be persuasive to promote their own activities and products. Presenting positive feedback on the products offered is one of the assumptions of the cognitive aspect of blogging. The second assumption is to build such an image of the author, which influences gaining confidence and acquiring as many visitors as possible to the blog. The style of blogging is very varied thematically and individually, and its main purpose is to realize pragmatic and cognitive assumptions.

Streszczenie

Blog to gatunek hipertekstowy o dużej rozpiętości wzorca pod względem strukturalnym, pragmatycznym, poznawczym i stylistycznym. Wynika to z jego krótkiej historii i dużych zmian w komunikacji internetowej. Autor bloga musi publikować artykuły regularnie przez długi czas, aby zarabiać dzięki niemu. Wprowadza wiele modyfikacji do wzorca gatunkowego, aby dopasować je do prowadzonych przez siebie działań. Najwyraźniejsze zmiany dotyczą struktury gatunku i polegają na dodawaniu reklam, artykułów sponsorowanych, linków aktywacyjnych oraz osobnych kart na stronie internetowej (np. szkolenia, warsztaty, obozy czy sklep). Zauważa się duży wpływ reklamodawców lub zleceniodawców, którzy pośrednio biorą udział w procesie tworzenia tekstu i przyjmują rolę kontrolera przekazu. Przekaz autorski częściej niż na innych blogach przyjmuje charakter perswazyjny, by promować własną działalność i lokowane produkty. Przedstawianie pozytywnych opinii na temat oferowanych produktów jest jednym z założeń aspektu poznawczego blogów. Drugie założenie to budowanie takiego wizerunku autora, który wpływa na zdobycie zaufania i pozyskanie jak największej liczby osób odwiedzających blog. Styl blogów jest bardzo zróżnicowany tematycznie i indywidualnie, a jego głównym celem jest zrealizowanie założeń pragmatycznych i poznawczych.

Słowa kluczowe: blog, gatunek tekstu, hipertekst, komunikacja internetowa, internet
References

Akram S., Blog – gatunek w formie kolekcji czy kolekcja gatunków?, „Acta Humana” 2017, nr 8, s. 61–72.

Bachtin M., Problem gatunków mowy [w:] M. Bachtin, Estetyka twórczości słownej, przeł. E. Ulicka, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1986, s. 348–402.

Balcerzan E., W stronę genologii multimedialnej, „Teksty Drugie” 1999, nr 6, s. 7–24.

Bartmiński J., Niebrzegowska-Bartmińska S., Tekstologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Gregor B., Kaczorowska-Spychalska D., Blogi jako instrument strategii promocji on-line, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2014, nr 829, s. 17–29.

Gregory M., Serwisy społecznościowe jako narzędzie marketingowe, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2011, nr 656, s. 35–47.

Gumkowska A., Blogi wobec tradycji diarystycznej. Nowe gatunki w nowych mediach [w:] Tekst (w) sieci, t. 1 Tekst, język, gatunki, red. D. Ulicka, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, s. 231–243.

Loewe I., Dyskurs telewizyjny w świetle lingwistyki mediów, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018.

Maciejewski M., Gatunki hipertekstu w perspektywie tekstologicznej. Analiza na przykładzie internetowych prezentacji przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009.

Maćkiewicz J., Badanie mediów multimodalnych – multimodalne badanie mediów, „Studia Medioznawcze” 2017, nr 2, s. 33–42.

Maryl M., Blog jako „dziennik elektroniczny”. Analiza genologiczna blogów pisarzy, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2013 (LVI), nr 2, s. 87–110.

Maryl M., Niewiadomski K., Kidawa M., Teksty elektroniczne w działaniu: typologia gatunków blogowych, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2016, nr 2, s. 51–72.

Mazurek G., Blogi i wirtualne społeczności – wykorzystanie w marketingu, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Kraków 2008.

Mazurek G., Ewolucja wykorzystania mediów społecznościowych w marketingu, „Nierówności Gospodarcze a Wzrost Gospodarczy” 2016, nr 1, s. 23–31.

Mazurek G., Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości, Wydawnictwo Poltex, Warszawa 2012.

Olszański L., Dziennikarstwo internetowe, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.

Olszański L, Media i dziennikarstwo internetowe, Wydawnictwo Poltex, Warszawa 2012.

Pisarski M., Xanadu: hipertekstowe przemiany prozy, Korporacja Ha!art, Kraków 2013.

Przekaz digitalny. Z zagadnień semiotyki, semantyki i komunikacji cyfrowej, red. E. Szczęsna, Universitas, Kraków 2015.

Rogozińska A., Osobista strona internetowa [w:] Od aforyzmu do zinu. Gatunki twórczości słownej, red. G. Godlewski [et. al.], Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014.

Szafrański M., Zaufanie, czyli waluta przyszłości: moja droga od zera do 7 milionów z bloga, Grupa Wydawnicza Relacja, Warszawa 2018.

Szczęsna E., Cyfrowa semiopoetyka, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2018.

Topolnicka E., Estetyka strony internetowej [w:] Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2018: Estetyka językowa w komunikowaniu, red. M. Kaczor, M. Steciąg, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2019.

Więckiewicz M., Blog w perspektywie genologii multimedialnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012.

Witosz B., Lingwistyczne koncepcje tekstu wobec wyzwań komunikacji wirtualnej [w:] Tekst (w) sieci, t. 1. Tekst, język, gatunki, red. D. Ulicka, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.

Wojtak M., Gatunki prasowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004.

Współczesne media: gatunki w mediach elektronicznych, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2017.

Zając J.M., Rakocy K., Nowak A., Interaktywne, choć osobiste blogi i blogowanie a komunikacja z otoczeniem [w:] Tekst (w) sieci, t. 1. Tekst, język, gatunki, red. D. Ulicka, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.