Eksperyment radiowy jako gatunek

Natalia Kowalska

Abstrakt

Experiment as a radio genre

The main aim of this article is to describe the nature of radio experiment, its genre pattern and relations with modern radio art and to define the ruling principles of this form. Literature Theory, journalism genres (both press and radio), genre’s pattern theory will be the referring points for this study.  Radio experiment can be understood as an autonomic radio genre, even though it is a very complex and internally diverse form. Experimental forms have been always outside of the mainstream radio research although they had an influence on the development of radio genres in the past and their contemporary form. This article describes the matters of structure, aesthetics and non-aesthetics in the field of audio experiment. 

Streszczenie

Celem tego artykułu jest wyjaśnienie istoty eksperymentu audialnego, określenie jego związku z innymi gatunkami radiowymi, współczesną sztuką audialną oraz sformułowanie praw rządzących eksperymentem fonicznym i jego wyznaczników gatunkowych. W badaniu eksperymentu posłużę się opracowaniami literaturoznawczymi, które będą stanowić dla mnie punkt odniesienia teoretycznego. Ze względu na próbę określenia eksperymentu jako gatunku, metodą, którą wybrałam, jest radioznawcze podejście genologiczne z wykorzystaniem wzorca gatunkowego. Eksperyment radiowy może być traktowany jako autonomiczny, mimo wewnętrznego zróżnicowania, realizacje wykazują pewne cechy wspólne. Formy eksperymentalne znajdowały się na marginesie badań radioznawczych, mimo że miały duży wpływ na rozwój i oceny kształt klasycznych gatunków audialnych. Artykuł omawia również kwestie struktury, estetyki i antyestetyki radiowych dzieł eksperymentalnych.

Słowa kluczowe: eksperyment, gatunki radiowe, sztuka audialna
References

Bray J., Gibbons A., McHale B., Introduction [w:] The Routledge Companionto Experimental Literature, red. J. Bray, A. Gibbons, B. McHale, Routledge, London–New York 2012.

Federman R., Surfikcja – cztery propozycje w formie wstępu [w:] Nowa proza amerykańska. Szkice krytyczne, Czytelnik, Warszawa 1983.

Gruszczyński A., Całkowicie stracić kontrolę. Z Józefem Robakowskim rozmawia Arek

Gruszczyński [w:] Studio Eksperyment. Zbiór tekstów, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2013. Hall M., Radio After Radio: Redefining radio art in the light of new media technology through expanded practice, maszynopis pracy doktorskiej, Londyn 2015.

Helman A., Autotematyzm [w:] Słownik filmu, red. R. Syska, Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2010.

Jiřička L., Zdobywcy scen akustycznych. Od radioartu do teatru muzycznego: Goebbels, Neuwirth, Ammer, Oehring, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa 2017.

Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2007.

Libera M., Tu się nie eksperymentuje. Tu się po prostu pracuje [w:] Studio Eksperyment. Zbiór tekstów, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2013.

Mukařovský J., Estetyczna funkcja, norma i wartość jako fakty społeczne [w:] Wśród znaków i struktur, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1970.

Mukařovský J., Wśród znaków i struktur, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1970.

Naleppa G., On The Shore Dimly Seen: Review, „RadioDoc Rewiew 2015, nr 2(2).

Roszkowska M., Świątkowska B., Wstęp, Studio Eksperyment. Zbiór tekstów, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2013.

Schaeffer B., W poszukiwaniu muzyki absolutnej [w:] Horyzonty muzyki, red. J. Patkowski, A. Skrzyńska, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1970.

Weiss A., Phantasmic Radio, Duke University Press Books, Durham 1995.

Wellek R., Waren A., Teoria literatury, przeł. M. Żurowski, PWN, Warszawa 1974.

Wojtak M., Gatunki prasowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004.

Netografia

Whitehead G., Earworms + Radio Voices: In Conversation with Gregory Whitehead, http://www.earlid.org/posts/earworms-radio-voices-in-conversation-with-gregory-whitehead/(dostęp: 19.03.2017).